Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Verklaring inzake gegevensbescherming

U kunt deze pagina bekijken in:

Privacyverklaring inzake het werven van talent

ABB respecteert uw recht op privacy

Bij ABB is het respecteren van uw rechten op het gebied van privacy topprioriteit. In deze kennisgeving wordt uitgelegd waarom en hoe wij persoonsgegevens over u verzamelen, hoe wij dergelijke gegevens verwerken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens

ABB is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. ABB verwijst naar ABB Ltd en haar dochterondernemingen. Voor de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is de beheerder van uw gegevens de ABB-partner waar u solliciteert voor een bepaalde functie. Klik hier voor een lijst van alle ABB-partners. Deze kennisgeving is van toepassing op al deze bedrijven.

Wij hebben uw persoonsgegevens verkregen via het carrièreportaal van ABB.

In bepaalde gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ook indirect van derden, zoals aanbieders van achtergrondonderzoek, wervingsbureaus die u hebt gebruikt voor uw sollicitatie en andere aanbieders van administratieve diensten.

In bepaalde gevallen verwerken wij ook persoonsgegevens uit openbare bronnen zoals werkgerelateerde en bedrijfsgerichte sociale netwerkdiensten (zoals LinkedIn, Glassdoor) en carrièrebeurzen.

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van ABB is bereikbaar via het volgende e-mailadres: privacy@abb.com.

Wat wij nodig hebben

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die betrekking hebben op u in verband met het wervingsproces bij ABB. Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

Persoonsgegevens en identificatiegegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum, persoonlijk- en zakelijk adres, persoonlijk telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres of andere contactgegevens, geboorteland, foto, burgerschap.

Vaardigheden en informatie inzake werkervaring zoals kwalificaties en certificeringen inclusief huidige en vorige functies, onderwijs en cursussen, uw CV, onderwijsgerelateerde bestanden en werkprestaties. In bepaalde gevallen: contactgegevens van referenties en resultaten van bekwaamheidsassessments en de beoordeling/feedback van het gesprek alsmede alle andere persoonlijke informatie die u openbaar maakt als onderdeel van uw sollicitatie;

Afhankelijk van de functie voeren wij interne/externe assessments uit, waarbij wij aanvullende gegevens verzamelen, zoals gegevens over hoe het assessment is gemaakt en welke score is behaald, opnamen/notities van het telefoongesprek, video-opnames/aantekeningen.

In sommige landen moeten wij ook gegevens verwerken over uw lidmaatschap van een vakbond, godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging en strafblad (alleen wanneer dit verplicht is op grond van lokale wetgeving of waar dit wordt gebruikt om gelijke kansen en behandeling te waarborgen voor alle (potentiële) werknemers van ABB, in overeenstemming met de lokale wetgeving). Als wij als onderdeel van het wervingsproces achtergrondonderzoek naar u verrichten, verwerken wij dergelijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst en het inwerkproces voor nieuwe werknemers, zoals het toepasselijke persoonlijke identiteitsnummer (belasting, staatsburgerschap, sociale zekerheid of ander soort persoonsgerelateerd nummer dat in uw land van toepassing is), gegevens van uw naasten (naam echtgenoot/echtgenote/partner, kinderen, enz.), handtekening, bankgegevens, contactpersonen bij noodgevallen, verzekeringsgegevens, rijbewijsnummer, verslagen van trainingen, kleding en schoenmaat, indien nodig.

In sommige landen moeten wij tijdens het inwerkproces uw medische gegevens en gegevens over uw raciale of etnische afstamming verwerken (alleen indien dit verplicht is op grond van lokale wetgeving of waar dit nodig is om gelijke kansen en behandeling van alle kandidaten en werknemers binnen ABB te waarborgen, in overeenstemming met de lokale wetgeving). Respectievelijk, elke categorie van bovengenoemde persoonsgegevens wordt niet verwerkt als dergelijke verwerking verboden is op grond van toepasselijke bepalingen in nationale wetgeving.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij in uw land verzamelen, kunt u een verzoek indienen bij privacy@abb.com.

Waarom wij dit nodig hebben

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uw sollicitatie naar een specifieke functie binnen ABB of binnen een joint venture van ABB of derde, die wij verwerken als onderdeel van de precontractuele uitvoering van maatregelen voor het aangaan van een dienstverband en daaraan gerelateerde overeenkomsten (om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst);
 • De beoordeling van uw sollicitatie, gebaseerd op een legitiem belang van ABB of van een joint venture van ABB of derde, is gebaseerd op het vinden van de meest geschikte kandidaat voor de openstaande functie. Daarvoor moet ABB assessments en gesprekken voeren, die u in de gelegenheid stelt de baan te vinden die het beste bij u past;
 • Uw sollicitatie met het oog op mogelijke toekomstige wervingsdoeleinden binnen ABB of binnen een joint venture van ABB of derde, op basis van uw toestemming.
 • In het geval dat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten - om de nodige stappen te ondernemen om te voldoen aan de verplichtingen als beheerder, die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals bevestigen dat u voldoet aan de interne en wettelijke vereisten voor relevante positie, een arbeidsovereenkomst en andere arbeidsdocumentatie opstellen en ondertekenen, de nodige accounts in onze informatiesystemen aanmaken; u toegang verlenen tot de gebouwen van ABB; verplichte kennisgevingen aan overheidsinstanties verstrekken; werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen verschaffen, indien nodig; en een inwerksessie uitvoeren die nodig is om u de nodige apparatuur, training en informatie te geven die vereist is voor uw nieuwe functie.

U kunt een exemplaar van de evaluatie van onze legitieme belangen krijgen, (m.a.w waarom wij uw persoonsgegevens voor deze belangen verwerken) via de volgende website www.abb.com/privacy. Voor meer informatie over bovenstaande doeleinden kunt u een verzoek indienen via privacy@abb.com.

Wij verzamelen uitsluitend uw persoonsgegevens die wij voor deze doeleinden nodig hebben. Het gebruik van de persoonsgegevens die u tijdens uw sollicitatie verstrekt, zal worden beperkt tot een ‘need to know’-basis en uitsluitend worden gedeeld met de werknemers en derden die direct betrokken zijn bij de wervingsprocessen voor de specifieke functie.

Uw sollicitatie kan worden afgewezen als uw profiel onvolledig en/of onjuist is. Nauwkeurige persoonsgegevens, correcte contactgegevens en een volledig profiel zijn nodig om contact met u te kunnen opnemen en uw sollicitatie te verwerken.

Wat doen wij ermee?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met werknemers en derden die direct betrokken zijn bij het wervingsproces. Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende ABB-partners en derden voor de volgende doeleinden als onderdeel van onze verwerkingsactiviteiten:

Naam of categorie ontvanger
Locatie ontvanger Doel
Waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens
ABB Ltd
(EU ABB-partner)
CH, Zurich
Opslaan van de persoonsgegevens op onze servers.
Deze partner is gevestigd in Zwitserland. Dit land biedt adequate bescherming van persoonsgegevens volgens het besluit van de Europese Commissie.
ABB-partner binnen Europa
EU

Uw sollicitatie wordt gedeeld met de partners die rechtstreeks betrokken zijn bij het wervingsproces voor de specifieke functie en eventuele toekomstige wervingsprocessen op basis van uw toestemming.
In het geval dat een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, moeten wij uw gegevens delen met entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van de benodigde accounts in onze informatiesystemen en voor het onderhouden van servers en systemen die worden gebruikt voor het opslaan en delen van persoonsgegevens van medewerkers binnen het kader van de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven. 

Deze partner bevindt zich in de EU. De EU biedt adequate bescherming van persoonsgegevens.
ABB-partner buiten Europa
Niet-EU

Uw sollicitatie wordt gedeeld met de partners die rechtstreeks betrokken zijn bij het wervingsproces voor de specifieke functie en eventuele toekomstige wervingsprocessen op basis van uw toestemming.
In het geval dat een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, moeten wij uw gegevens delen met entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van de benodigde accounts in onze informatiesystemen en voor het onderhouden van servers en systemen die worden gebruikt voor het opslaan en delen van persoonsgegevens van medewerkers binnen het kader van de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven.

Deze partner maakt deel uit van de ABB-organisatie en het wettelijke mechanisme voor de overdracht is EU-modelclausules en bindende bedrijfsregels wanneer ze van kracht worden.
Derden binnen de EU (inclusief ABB-zakenpartners en joint ventures met derden, softwareleveranciers, aanbieders van HR-assessments, advocaten-/notariskantoren en overheidsinstanties) 
EU

Uw sollicitatie wordt gedeeld met derden die direct betrokken zijn bij het wervingsproces voor de specifieke functie. Zij voeren assessments uit en geven werkvergunningen, visa en andere wettelijk vereiste documenten uit.
Indien een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, moeten wij uw gegevens delen met entiteiten die verantwoordelijk zijn voor toegang tot uw bedrijfslocatie, verstrekken van verplichte kennisgevingen aan overheidsinstanties, laten verrichten van medisch onderzoek van toekomstige werknemers of voor het verrichten van een achtergrondonderzoek namens ons.

Deze derde bevindt zich in de EU. De EU biedt adequate bescherming van persoonsgegevens.
Derden buiten de EU (inclusief ABB-zakenpartners en joint ventures met derden, softwareleveranciers, aanbieders van HR-assessments, advocatenkantoren en overheidsinstanties)
Niet-EU

Uw sollicitatie wordt gedeeld met derden die direct betrokken zijn bij het wervingsproces voor de specifieke functie. Zij voeren assessments uit en geven werkvergunningen, visa en andere wettelijk vereiste documenten uit.
Indien een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, moeten wij uw gegevens delen met entiteiten die verantwoordelijk zijn voor toegang tot uw bedrijfslocatie, verstrekken van verplichte kennisgevingen aan overheidsinstanties, laten verrichten van medisch onderzoek van toekomstige werknemers of voor het verrichten van een achtergrondonderzoek namens ons.

Deze derde bevindt zich buiten de EU, waar bescherming van persoonsgegevens geacht wordt onvoldoende te zijn. Daarom is het juridische mechanisme voor de overdracht EU-modelclausules of het equivalent daarvan.
Potentiële of huidige kopers van ABB-bedrijven of -activa
EU en niet-EU Voor waardering van het bedrijf of de activa in kwestie.
Wanneer de potentiële of huidige koper zich buiten de EU bevindt, worden persoonsgegevens geacht onvoldoende beschermd te zijn. Daarom is het juridische mechanisme voor de overdracht EU-modelclausules of het equivalent daarvan.

Indien nodig delen wij uw persoonsgegevens met derden in het land waar u gesolliciteerd hebt naar de functie of met derden in landen die direct betrokken zijn bij het wervingsproces voor de relevante functie waarnaar u gesolliciteerd hebt. Dit kan het geval zijn wanneer u solliciteert naar een functie in een ander land dan het land waar u gevestigd bent. Het doel is het aanmaken en organiseren van visa en werkvergunningen.

Als u een exemplaar wilt ontvangen van de veiligheidsmaatregelen die wij treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, ga dan naar www.abb.com/privacy.

Wanneer u solliciteert naar een functie buiten de EU, worden uw gegevens vanuit de EU overgedragen naar het land waar u solliciteert naar de betreffende functie. De Europese Commissie is van mening dat dit land geen adequate bescherming biedt van uw persoonsgegevens. Daarom gebruiken wij Europese modelclausules voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde processen voor het nemen van een beslissing op basis van uw persoonsgegevens. De logica die wordt gebruikt voor het nemen van deze beslissing is gebaseerd op de vereisten van het functieprofiel en of uw ervaring en achtergrond aan deze vereisten voldoen. De potentiële gevolgen en het belang van deze geautomatiseerde besluitvorming zijn dat uw aanvraag kan worden afgewezen als uw profiel niet voldoet aan de minimumvereisten voor de functiebeschrijving. Als wij gebruik maken van geautomatiseerde processen, hebt u het recht om menselijke tussenkomst aan te vragen of om uw mening te uiten en de beslissing te betwisten door een verzoek als betrokkene in te dienen op www.abb.com/privacy.

Na uw sollicitatie, ongeacht of u bent aangenomen of niet, kunnen wij u een e-mail sturen waarin u wordt gevraagd deel te nemen aan een enquête met betrekking tot het wervingsproces. Uw deelname aan een dergelijke enquête is vrijwillig.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij behouden uw persoonsgegevens die verkregen worden via dit proces voor de duur van de geldigheid van ons legitieme belang of van uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden doorgaans, hoewel er beperkte uitzonderingen kunnen zijn vanwege lokale wettelijke vereisten (zoals belasting- of handelsrecht), tot 24 maanden verwerkt. Deze bewaartermijn start telkens als u zich aanmeldt bij uw account.

Indien een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de duur van de betreffende overeenkomst.

Op basis van bindende wetgeving moet ABB bepaalde persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bewaren. Zo moeten arbeidsovereenkomsten, informatie over betaling van salaris en vergoedingen bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode worden bewaard op basis van lokale vennootschaps- en belastingwetgeving.

Na de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Voor meer informatie over specifieke bewaartermijnen die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens, kunt u een aanvraag indienen via privacy@abb.com.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om:

 • eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken;
 • toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben;
 • uw persoonsgegevens te verwijderen waarvan wij niet langer een wettige reden hebben om ze te gebruiken;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan een nieuwe leverancier (indien van toepassing);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen (op voorwaarde dat onze redenen voor de verwerking niet opwegen tegen eventuele schending van uw privacyrechten);
 • te beperken hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken terwijl een klacht wordt onderzocht;
 • uw toestemming in te trekken, wanneer wij om uw toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een dergelijk verzoek indienen op www.abb.com/privacy. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij de bovenstaande rechten beperken om het openbaar belang (bijvoorbeeld het voorkomen of opsporen van criminaliteit) en onze belangen (bijvoorbeeld het behouden van wettelijk privilege) te beschermen.

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@abb.com, of uw klacht indienen op www.abb.com/privacy.

Als u niet tevreden bent met onze reactie of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, kunt u ook contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt of wanneer u van mening bent dat een inbreuk op de privacywetgeving heeft plaatsgevonden.

Meld u aan voor onze mailinglijst voor sollicitanten

Wij willen graag uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over openstaande functies bij ABB, specifiek voor het land en gebied waarin u geïnteresseerd bent. U kunt zich op elk moment afmelden door op de link "Afmelden" in toekomstige berichten te klikken of door het formulier in te vullen op www.abb.com/privacy.

Verdere informatie

Door uw aanvraag in te dienen, bevestigt u dat uw persoonsgegevens correct en up-to-date zijn. Verder bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen en dat u zich ervan bewust bent dat u door te solliciteren ons toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken om uw sollicitatie te kunnen beoordelen (in het geval wij uw toestemming hebben verkregen) of om zulks te doen om stappen te ondernemen voor het opstellen van uw arbeidsovereenkomst.