BENELUX - Dutch

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Ons integriteitsbeleid

In een voortdurend veranderende wereld is er één gegeven dat onveranderd blijft: ABB’s onwankelbare voornemen om de hoogste normen op het vlak van bedrijfsethiek en integriteit te handhaven.

Via haar technologie levert ABB een belangrijke bijdrage aan bedrijven en gemeenschappen wereldwijd. Niet alleen wát we doen, maar ook de manier waarop we dat doen, bepaalt onze reputatie bij onze stakeholders en helpt ons succesvol te blijven. Die reputatie is bijzonder veel waard voor ABB.

Gedragscode

De Gedragscode staat centraal in de manier waarop ABB haar reputatie beschermt en ontwikkelt. De gedragscode is gestoeld op onze bedrijfsprincipes: verantwoordelijkheid, respect en vastberadenheid. Ze omschrijft hoe we ons moeten gedragen. Het gaat dan niet om ons algemene gedrag, maar over de manier waarop we omgaan met bepaalde situaties waarin onze reactie belangrijke gevolgen kan hebben voor de reputatie van ABB.

De Gedragscode gaat verder dan de naleving van de wet in de landen waar we actief zijn. Ze toont hoe wij ons ertoe verbinden ons op een ethische en integere manier te gedragen in elke situatie, terwijl we toch de rechten van mensen als individuen blijven respecteren. We verwachten dit van elke werknemer van ABB, overal en altijd, maar ook van al onze zakenpartners. Hoge normen in onze relaties zijn immers de fundamenten van duurzaam succes.

Gedragscode voor onze leveranciers

ABB zet zich in voor hoge normen op het gebied van bedrijfsethiek en integriteit, zoals weergegeven in de Gedragscode van ABB. ABB verwacht bovendien van al haar leveranciers dat zij zich houden aan dezelfde goede werknormen en bedrijfsethiek. Van de leverancier wordt verwacht dat hij voldoet aan de vereisten die beschreven zijn in de gedragscode voor de ABB leverancier.