Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Енергийни мрежи

Бизнесът „Енергийни мрежи” е водещ в света на продукти, системи и сервизни решения за енергетиката и автоматизацията по цялата верига на стойността от производство, пренос и разпределение, обслужваща комунални, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти директно и чрез канални партньори. Дейността на бизнеса е съсредоточена върху осигуряването на решения за ключови области, като например интегрирането на нарастващата комплексност на мрежите за възобновяеми енергийни източници, автоматизацията на мрежи и изграждането на микромрежи. Бизнесът предлага и пълен набор консултантски, сервизни и свързани с управлението на активи решения, базирани на подхода за жизнения цикъл.

Енергийни мрежи в България

Обхват на дейността
Автоматизация на подстанции
Решения за електрически централи
Решенията които предлагаме включват:
 • Изграждане на подстанции за пренос и разпределение с въздушно и Елегазови Уредби Високо Напрежение; 
 • Системи за автоматизация на подстанции (защита и контрол), SCADA и управление на мрежата;
 • Рехабилитация и обновяване на системите на съществуващи електрически мрежи; 
 • Дистанционно наблюдени на фотоволтаични централи от специално оборудвана контролна зала в София;
 • Системи за железопътни токозахранващи устройства и възобновяема енергия.
Системи за автоматизация на подстанции
 • Системи за защита и управление при пренос и разпределение на електроенергия;
 • Рехабилитация, проекти за разширение и сервизно обслужване;
 • SCADA системи, наблюдение и защита на междусистемни връзки.
Системи и продукти за електрически централи
 • Статични възбудителни системи за генератори и релейни защити;
 • Спомагателни и захранващи системи за собствени нужди;
 • Електрически системи към вятърни паркове и слънчеви централи. Допълнително се предлагат: системи за оптимизиране на преносната способност на електропроводи - променлив ток (FACTS), Постояннотокови системи за пренос на електроенергия (HVDC), електропроводи,

Реализирани проекти

Портфолио