Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование

Критерии за кандидатстване:

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят, с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си.

Партньори: 

Технически университет, гр. София и Технически университет - София, филиал Пловдив

Размер на стипендията:

5 860 лв. годишно и еднократно плащане през първата година в размер на 900 лв. за закупуване на компютър

Продължителност на финансовата подкрепа:

Максимален срок от 5 учебни години*
* Стипендията се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне.

Допълнителни активности:

• Ментор от АББ по време на целия период на стипендията;  
• Онлайн курс по английски език; 
• Възможност за участие в Международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария, която се провежда на всеки две години;
• Възможност за летен стаж в АББ;

Процедура за подбор:

Процесът на подбор на стипендиантите ще се извършва по документи и интервю.
Срок за кандидатстване:
от 11.03.2019г. до 22.04.2019г.

Критерии:

1. Студенти, редовно обучение, обучаващи се в Технически университет, гр. София и филиал Пловдив, които са студенти за първи път;
2. Първи или втори курс, от факултети: Факултет Автоматика, Електротехнически факултет, Енергомашиностроителен факултет, Факултет Електронна техника и технологии, Машинно-технологичен Факултет, Машиностроителен факултет, Факултет по приложна математика и информатика, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за френско обучение по електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение -Технически университет София и филиали: Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене - Технически университет - филиал Пловдив.
3. Общ успех от зимен семестър 2018/2019 - равен или по-висок от Мн.добър 4,50;
4. Общ брутен доход на двамата родители – по-нисък или равен на 2 720 лв. месечно;
5. Мотивация и лични качества;

Документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване  /Stipend Application Form/ - може да бъде свален от бутона "Форма за кандидатстване". Попълненият формуляр се заверява от университета.
2. Удостоверение от университета с информация за общ успех зимен семестър 2018/2019;
3. Служебни бележки, удостоверяващи доходи от:

  • Родители/настойници за периода 01.01.2018 - 31.12.2018г.
  • Получени стипендии
  • Трудово правоотношение

4. Автобиография на английски език;
5. Мотивационно писмо на английски език, съдържащо следната информация: 
• кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
• причините, поради които мислите, че фондацията трябва да подкрепи Вашето обучение;
• мотивацията за обучение и развитие в инженерната област;
6. Копие на диплома за средно образование;
7. Препоръка от преподавател от средно или висше образование, включваща:
• кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на препоръчвания, включително продължителност;
• причините, поради които го препоръчва;
• участие в конкретно събитие или дейност, която подкрепя причините за препоръката;
Моля, обърнете внимание: Препоръката, трябва да бъде адресирана конкретно към АББ България и контактното лице за фондацията.
Комплектът с документи за кандидатстване се подготвя на български език с изключение на т.1 и 4 и 5, които е необходимо да се подготвят на английски език.

Документите се подават в Кариерните центрове по локации, съответно:

Кариерен център, ТУ София
София 1000, Бул. "Климент Охридски" №8
учебен корпус 12, каб. 12 122, зала 12 113
тел. +359 2 965 34 40
е-mail: career@tu-sofia.bg

Кариерен център, ТУ София, филиал Пловдив
Пловдив 4000, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25 
учебен корпус 4, стая 4435
тел: +359 32 659 541 
e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

При приемане на документите в  Кариерния център ще Ви бъде предоставен плик с входящ номер.
Всички кандидати ще получат потвърждение по е-мейл за получаване на документите им до две седмици от подаването им в Кариерния център.
Обратна връзка за резултата от подбора ще бъде изпратена до 30.06.2018г.

Контактно лице за фондация Юрген Дорман в България

Надежда Ангелова
тел.+ 359 32 998 735 
Nadezhda.Angelova@bg.abb.com или bg-careers@abb.com

 

 

Кандидатстването за стипендията за 2019 приключи!

Опитайте отново следващата година