Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Témata diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Tuto stránku můžete zobrazit v

  • CS

Připravili jsme pro Vás seznam témat bakalářských a diplomových prací, které nabízí jednotky ABB ČR v jednotlivých lokalitách.


Každé téma je zaštítěno konzultantem z řad našich zkušených odborníků. Osobní konzultace budou probíhat v lokalitě uvedené u každého tématu.
 
V případě zájmu o některé z témat zašlete, prosím, e-mail na abb.prace@cz.abb.com. Obratem zpostředkujeme kontakt na příslušného konzultanta. Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám mnoho úspěchů při studiu.
 

V rámci zadaných kritérií nabízíme tato témata:

Energetika

Brno
Praha

Analýza elektromechanických poměrů při zkratu ve vzduchem izolovaném rozvaděči vn

Zkraty patří k poruchám, které nejvíce zatěžují rozvodná zařízení mechanicky a tepelnými účinky. Rozvaděče vn jsou typicky konstruovány na velikosti jmenovitého zkratového proudu v řádu desítek kiloampér, přičemž špičková hodnota zkratového proudu může převyšovat  100kA. Takové proudy již mají v zařízeních kompaktních rozměrů zásadní mechanické účinky, které je třeba pečlivě zohlednit již při návrhu zařízení. Vzhledem k vysokým nákladům na empirické ověřování je výhodné využívat v prvních krocích výpočetní ověření konstrukce.

 

 

Analýza pohyblivých součástí vzduchem izolovaného rozvaděče vn a návrh inovačního řešení

Vzduchem izolované rozvaděče vn obsahují kromě spínacího prvku také řadu dalších pohyblivých součástí. Pro splnění předepsaného krytí rozvaděče za různých provozních stavů se používají mechanické clony kontaktů, které mají zabránit nebezpečnému dotyku živých částí při obsluze či údržbě. Na tyto části jsou kladeny náročné požadavky a jejich konstrukce musí být dostatečně robustní. Analýza by měla být provedena se zohledněním současných materiálů a výrobních postupů, které mohou optimalizovat či inovovat stávající řešení.

 

Analýza relaxace plastových deskových materiálů po ohýbání za studena

K vybavení rozváděčů NN patří např. i vnitřní sekregace (krytování) prostor rozváděčových sekcí. K tomuto účelu se často používají plastové materiály, které svými elektrickými, mechanickými a tepelnými vlastnostmi vyhovují pro tyto účely. Často se tyto plasty ohýbají za studena, následně však dochází k relaxaci materiálu v místě ohybu, resp. změně úhlu ohybu, načež součást změní tvar a komplikuje montáž. Cílem této práce je analýza závislosti úhlu ohybu před a po relaxaci (pro různé tloušťky materiálu a různé velikosti úhlu ohybu) a doporučení nastavení úhlu ohybu pro pro ohýbací stroj tak, aby po relaxaci materiálu byl dodržen úhel ohybu součásti daný jejím výkresem.

 

Analýza a optimalizace návrhu motorového pohonu pro vzduchem izolovaný rozvaděč vn.

Předmětem práce je motorový pohon odpojovače umístěný ve  vzduchem izolovaném rozváděči typu UniGear ZS1. Úkolem je analyzovat a ověřit potřebný moment a otáčky pohonu. Dále optimalizace konstrukce s cílem zjednodušení konstrukce a zrychlení montáže.

 

Analýza a optimalizace elektrického pole vzduchem izolovaného rozváděče vn.

Rozváděč vn se skládá z prostorů vysokého napětí, kde každý prostor je namáhán elektrickým polem podle komplexnosti vybavení a uspořádání. Požadavky trhů na kompaktnost rozvodných zařízení vedou ke zmenšování rozměrů zařízení a tím na vyšší elektrické namáhání při stejné životnosti zařízení. Při stejných napěťových hladinách tak roste intenzita elektrické pole. Úkolem je tedy analýza intenzit el. pole vzduchem izolovaného rozváděče vn. Dále optimalizace konstrukce s cílem nalézt místa s nejvyšší intenzitou el. pole a snížit jejich hodnoty.

 

Analýza tepelného pole vzduchem izolovaného rozvaděče vn při zatížení jmenovitým proudem.


Úkolem je analýza tepelné sítě vzduchem izolovaného rozváděče a optimalizace pro dosažení vyššího zatížení jmenovitým proudem nebo úspor na materiálu a montáži. Dále srovnání s reálnou zkouškou oteplení jmenovitým proudem.

 

Měření kvality pevných izolačních materiálů používaných u rozvaděčů NN.


Úkolem je  nastudovat problematiku meření kvality pevných izolačních materiálů pro napěťovou hladinu nízkého napětí. Provést elektrická měření na vybraných vzorcích (měření izolačního odporu, měření ztrátového činitele, měření průrazného napětí, zkouška impulzním napětím 1,2/50us, měření částečných výbojů). Provést porovnání naměřených parametrů daných vzorků a naměřené hodnoty fyzikálně zdůvodnit. Během zpracování práce se očekává samostatnost a aktivní přístup ze strany studenta. (BP)

 

 

Návrh flexibilních/univerzálních výrobních přípravků pro výrobu více výrobkových variant

Cílem práce je pochopit a popsat variabilitu výrobků a zkonstruovat flexibilní/univerzální přípravek pro podporu výrobních nebo logistických procesů. Smyslem této práce je navrhnout konstrukci přípravku, díky kterému nebude potřebný samostatný přípravek pro každou výrobkovou variantu.

 

Návrh montážního pracoviště pro výrobu více výrobkových variant

Cílem práce je pochopit a popsat výrobní proces několika výrobků (posloupnost operací, materiálové vstupy, použité nářadí a přípravky) a navrhnout montážní pracoviště z trubkového systému pro výrobu těchto výrobků. Smyslem této práce je navrhnout pracoviště, které bude optimalizovat efektivitu a ergonomii práce a zároveň na něm bude možné vyrábět širší spektrum výrobkových variant.

 

Návrh připojení LBP – Laminated Busplate na terminály vzduchem izolovaného jističe SACE Emax 2


Cílem práce je navrhnut připojení měděných přípojnic “Laminated Busplate - LBP” k terminálům vzduchem izolovaného jističe SACE Emax2 (E2.2H-2500A), a taktéž vyřešit problematiku připojení silových kabelů / Busduct na LBP. Připojení na LBP musí splnit limity oteplení při nominálním proudu jističe (2500A), a taktéž odolat mechanickým a tepelným účinkům zkratových proudů v rozváděči při poruše. Jedním z vedlejších cílů je úspora materiálu cca. 25% oproti konvenčnímu řešeni a snížení výkonových ztrát v rozváděči. Jedná se o návrh inovativního řešení, náhrada konvenčního způsobu připojení v rozváděči nízkého napětí.

 

 

Optický přístrojový transformátor pro VN.

Cílem práce je popsat princip optického přístrojového transformátoru, současný trh s optickými přístrojovými transformátory. Vytvořit konstrukci optického přístrojového transformátoru pro VN a otestovat.

 

Sekvenční plánování výroby systémem Heijunka

Cílem práce je navrhnout systém kapacitního balancování výroby nastavením optimálních sekvencí různých typů produktů na výrobní lince.

 

 


 Robotika

Praha
Ostrava

Robotizované pracoviště s robotem ABB YuMi

Navrhnout pracoviště s robotem IRB14000 (robot, který má 14 os), vypracovat koncept bezpečnosti a sledovat vznikající EU ISO standardy.

 


Funkční oblasti

Brno
Praha

 

 Pohony, stroje a zařízení

Praha

 Procesní automatizace

Ostrava
Plzeň