Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Postavení a podoba servisu v moderním průmyslu

Má-li současná podoba průmyslu nějaký výrazný atribut, pak je jím změna. Masová výroba miliónů shodných výrobků pomalu ustupuje výrobě upravené na míru potřebám zákazníků. Vzrůstají schopnosti výrobních zařízení, výrobků a výrobců vzájemně komunikovat. Náročnou práci v obtížných podmínkách stále častěji přenecháváme robotům a sami přebíráme roli subjektů, kteří výrobu sledují, řídí, diagnostikují a analyzují – často nikoliv lokálně, ale na dálku.

A jak je na tom v souvislosti s těmito trendy servis a údržba?  Zůstává i nadále v mnoha případech opomíjenou a „trpěnou“ Popelkou, nebo se stává velmi efektivním způsobem, jak udržet vysokou provozní spolehlivost, snižovat provozní náklady a prodlužovat provozuschopnost výrobních zařízení? Na tyto a další otázky odpovídají Petr Šimáček, generální manažer, a Jan Akrman, manažer servisu, oba z jednotky ABB Pohony.

PŠ: Podoba servisu – ať v obecném pojetí nebo v případě frekvenčních měničů, elektromotorů či průmyslových robotů – prochází v poslední době výraznými změnami, a to v mnoha ohledech. Mění se nejen způsob, ale i délka a povaha prováděných servisních úkonů, vlastně se mění celá filozofie servisu.

Zatímco dříve se údržba plánovala dle manuálů a odstávky na údržbu byly dlouhé, dnes jsou buď odstávky velmi krátké, nebo dokonce žádné. A i ty krátké nemají ve většině případů charakter celozávodní odstávky. Na krátko se zastaví pouze provoz určitého technologického celku a zbývající části pokračují v provozu. Aby ale bylo něco takového možné, je nutné již dopředu znát skutečný stav servisovaných zařízení pomocí vhodných diagnostických nástrojů.

JA: Podívejte se, jak se mění podoba servisu. Klasické schéma servisu, tak jak ho všichni známe, „motor se rozbije – zavoláme technika – technik provede opravu“ začíná pomalu ustupovat a přenechává prostor nové podobě servisu, jehož úkolem je poruchám předcházet. Diagnostikovat chybu, až když k ní dojde, je zdlouhavé a finančně náročné. Když ale přesně víme, co je třeba opravit, můžeme se na to dopředu připravit. Víme, jaké díly budou potřeba, technik si může v předstihu nastudovat postupy a opravu pak lze zvládnout velmi rychle. 

Jak tedy bude vypadat servis budoucnosti?

PŠ: Ve stručnosti lze říci, že servis budoucnosti bude charakterizovat vzrůstající inteligence používaných zařízení (např. smart senzory) a tak zvaná 3 P, neboli prediktivnost, preventivnost a proaktivita. Jinými slovy, servis budoucnosti bude založen na automatizovaném sběru informací ze zařízení (od řídicí jednotky, senzorů apod.) a dalších důležitých informací o provozu. Již nebudeme čekat na plánovaný servisní termín či poruchu, ale budeme proaktivně sledovat stav a provozní parametry zařízení a na základě správného vyhodnocení správných dat budeme (a již nyní jsme) schopni predikovat neboli předvídat blížící se poruchový stav a odpovídajícím způsobem ho řešit dříve, než k poruše skutečně dojde – tedy preventivně.

Díky všem těmto změnám se bude měnit i samotná povaha servisních služeb, které budou stále více nabývat podoby konzultační a diagnostické činnosti. Servisní organizace bude odměňována nikoliv za počet servisních zásahů, ale naopak za to, že žádný zásah nebude potřeba. Původní rovnici „čím větší problém, tím větší přínos pro servisní oddělení“ tak postupně nahradí nepřímá úměra, podle níž bude kvalita servisu tím vyšší, čím nižší bude počet potřebných servisních zásahů ve výrobních závodech.“

JA: Nutno dodat, že již v současnosti některé společnosti nabízejí produkty, které podobnou diagnostiku nabízejí. ABB je jednou z nich. V našem portfoliu najdete jak například unikátní diagnostický nástroj ABB LEAP pro analýzu předpokládané životnosti izolace statorového vinutí u vysokonapěťových motorů, tak nově také ABB Cognisense Motors, schopný monitorovat stav nízkonapěťových motorů a shromažďovat o nich data, využívaná následně k servisu a údržbě.

Diagnostika vysokonapěťových motorů a generátorů ABB LEAP

Jakou roli bude hrát v servisu tak často skloňovaná digitalizace?

PŠ: Její vliv se projevuje již dnes a spočívá mimo jiné v tom, že stále větší množství zařízení umí spolu vzájemně komunikovat. To je již dnes v podstatě norma. Ale schopnost komunikace je jen základ. Velmi důležitý je obsah. Musíme vědět, jaká data je třeba získávat, k čemu je budeme potřebovat a jak je budeme vyhodnocovat. Nejde jen o to data shromáždit a uložit. Získaná data nám musí sdělovat důležité informace, potřebné k predikci dalšího vývoje. To je také pravá podstata čtvrté průmyslové revoluce.“

JA:  Správné vyhodnocení má stejnou důležitost jako kvalita dat. Jen tak dostane zákazník relevantní informace o skutečném stavu jeho zařízení a servisních potřebách. Mohu-li mluvit za servis pohonů ABB, analyzovaná data například poskytují přesné informace o životnosti motoru, zobrazují vývoj motoru v čase apod.

V takovéto podobě navíc získaná data hrají stále častěji roli významného rozhodovacího faktoru. Zatímco dříve měla oddělení údržby velkou autonomii při rozhodování o investicích do údržby či obnově zařízení, dnes stále více těchto pravomocí přebírá vedení továrny, které se opírá právě o získaná data. Pokud analýza dat jednoznačně ukazuje, že např. do 3 měsíců hrozí velká odstávka části výroby, je to významný argument, který nelze opomíjet.

A je tu ještě další aspekt digitalizace – a tím je zpřístupnění zařízení, umístěných na obtížně dostupných místech, jako jsou např. pásové dopravníky v dolech, které tak budeme moci na dálku monitorovat a spravovat. Digitalizace nám pomůže přepnout v současnosti převažující off-line režim (kdy se na místo musel pokaždé osobně vypravit servisní technik a zjistit, o jakou poruchu se jedná) na on-line platformu, kdy se budeme moci připojit ke každému zařízení a na dálku ho sledovat a diagnostikovat.

Jak si v tomto ohledu stojí český průmysl?

JA: Český průmysl využívá velmi často zastaralá zařízení, repasi nebo výměnu by potřebovalo 60 - 70 % veškerého průmyslového zařízení. Samozřejmě jsou odvětví, která využívají moderní stroje a zařízení – např. automobilový průmysl, ale klasický český průmysl má velké mezery. A tudíž nabízí v oblasti servisu a údržby velké příležitosti třeba právě pro zmíněnou diagnostiku.

Pravdou navíc je, že v současné době ještě řada zákazníků nepovažuje diagnostiku v průmyslu za relevantní servisní nástroj.  Očekáváme nicméně, že jak budou lidé stále častěji přicházet s diagnostikou do styku v normálním životě, začne se více uplatňovat v oblasti průmyslu. Například ještě před pár lety byla diagnostika automobilu či PC „exotickou“ službou. A dnes? Pro většinu z nás je zcela běžnou součástí servisu, kterou automaticky očekáváme a vyžadujeme. Je jen otázka času, kdy diagnostiku či vzdálený servis začne aktivně využívat i většina průmyslových podniků.

Plánem servisu ABB v tomto ohledu je být lídrem na trhu díky partnerskému přístupu, inovativním řešením a prvotřídní technologii. Samozřejmostí je, rychlost, profesionalita a odbornost našeho týmu.

Jaký je Váš názor na související téma kybernetické bezpečnosti?

PŠ: Jistě je kybernetická bezpečnost dnes velice naléhavé téma. Pro správné fungování on-line platforem, nejen pro servis, je nicméně třeba najít kompromis, který bude fungovat pro obě strany. Zákazníkovi zaručí bezpečnost jeho systémů a nám umožní potřebný přístup k zařízením, jež máme monitorovat.

Z hlediska Průmyslu 4.0 je nejvýhodnější získávat data z co nejširší instalované báze stejného produktu. Tyto data pak centrálně vyhodnocovat pomocí inteligentních algoritmů.   

Všechny změny, o nichž jste hovořili, s sebou přinášejí také odlišné požadavky a nároky na lidské zdroje. Jak vidíte vývoj v této oblasti?

PŠ:  Je samozřejmé, že se bude měnit způsob práce servisních techniků i nároky na ně. Uvedu jednoduchý příklad.

Při poruše se vždy hraje o čas. A čím je porouchané zařízení pro provoz důležitější, tím větší je význam rychlé servisní odezvy důležitější. Představme si situaci, že dojde k poruše určitého nestandartního technologického zařízení. Technik, který disponuje potřebnými znalostmi, je ale ve stejnou dobu na jiné zakázce. Jistě si dovedete představit, jaké náklady to pro výrobní závod znamená.

Budoucnost naštěstí směřuje jinam. V rámci servisních týmů budou ti nejzkušenější technici poskytovat vzdálenou podporu svým kolegům, kteří budou pracovat v terénu a budou mít dostatečné znalosti, schopnosti a dovednosti, aby opravu na místě bezpečně provedli. Znalosti těch nejzkušenějších tak budou – v případě potřeby – v jednu chvíli k dispozici i několika servisním technikům. Další možností je, že zkušený servisní technik bude na dálku poskytovat podporu vyškoleným pracovníkům daného závodu.  I výhody tohoto řešení jsou patrné na první pohled – vysoká rychlost odezvy, kdy místní vyškolený pracovník může začít poruchu řešit prakticky ihned – a snadná dostupnost rozsáhlého know-how v podobě „experta na telefonu“.   

Této změně nahrávají i nové technologie jako jsou zařízení pro virtuální nebo rozšířenou realitu, které budou schopny navést lokální techniky při opravě správným směrem.

 

JA: Velkou důležitost zde bude samozřejmě hrát bezpečnost práce. Místní technici provádějící opravy budou muset být patřičně vyškoleni v oblasti BOZP, stejně jako odborníci poskytující podporu na dálku. Troufám si říci, že toto uspořádání by mohlo bezpečnost práce i zvýšit. Není žádné tajemství, že zkušení servisní technici již mnohdy hrozící riziko ani nevnímají a jednají zcela automaticky.

PŠ:  Vývoj, o němž zde hovoříme, představuje obrovskou výzvu také pro oblast vzdělávání. Již nějakou dobu řada odborníků (nejen v ČR) upozorňuje, že současný technologický vývoj předbíhá vývoj na společenské úrovni. Jinými slovy, pokud školství nezačne připravovat potřebné profese, nebude, kdo by nové moderní a inteligentní zařízení obsluhoval. Již v současné době se řada společností potýká s nedostatkem technicky vzdělaných a jazykově dobře vybavených pracovníků, ovládajících technologie budoucnosti. A v budoucnosti jich bude potřeba ještě mnohem více. Nutno říci, že v této oblasti má ČR co dohánět.
 

Výrobky, řešení a služby jednotky ABB Pohony odrážejí nejen její postavení světové jedničky na trhu s regulovanými pohony, ale dokládají také její trvalé zaměření na inovace v dané oblasti. Vedle dodávek komplexních řešení, zajišťuje pro zákazníky také lokální technickou podporu a servis pro frekvenční měniče a elektromotory. V širokém portfoliu jednotky najdete frekvenční měniče a elektromotory od těch nejnižších výkonů až po ty nejvyšší. 

Monitoring nízkonapěťových elektromotorů pomocí ABB Smart Sensor

Petr Šimáček, LBU manager, Pohony

Po ukončení studia nastoupil do společnosti ABB, kde pracuje již téměř 14 let. Svoji kariéru zahájil v jednotce ABB Robotika ČR, kde postupně zastával nejrůznější pozice od servisního technika přes projektového a servisního manažera až po regionálního manažera servisu. Bohaté zkušenosti ze zahraničního prostředí získal díky svému čtyřletému působení v ABB Velká Británie, kde pracoval nejprve jako divizní manažer servisu pro oblast Spojeného království a Irska a posléze coby generální manažer v nově integrované společnosti Dynamotive.

V červenci 2016 byl jmenován do funkce ředitele obchodních jednotek ABB Pohony v divizi Robotika a pohony ABB Česká republika. V centru jeho zájmu je oblast servisu, v níž se mu také během jeho pracovní kariéry podařilo získat nejrozsáhlejší znalosti a zkušenosti.

Jan Akrman, ředitel servisní jednotky ABB Pohony

Technické studium – Střední technická škola automatizace, obor měření a regulace. Ukončení 2004. Vysoká škola ekonomie a managementu, zaměření projekt management. Ukončení 2016.

Po ukončení studia v roce 2004 nastoupil do společnosti Cukrovar TTD Dobrovice, kde pracoval na pozici inženýra měření a regulace. Svoji kariéru v ABB zahájil v jednotce Pohonů, kde postupně zastával nejrůznější pozice od Sales inženýra přes Sales&Development manažera až po Key account manažera pro klíčové zákazníky ABB.

V červenci 2016 byl jmenován do funkce ředitele servisní jednotky ABB Pohony v divizi Robotika a pohony ABB Česká republika.