Energikartläggning

Vi ger dig en fullständig bild av ditt företags besparingspotential

En energikartläggning syftar till att ge svar på hur mycket energi som tillförs och används i en verksamhet samt hur energin fördelas på verksamhetens olika delar. Med hjälp av en kartläggning får du en representativ bild av energianvändningen och även förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och/eller öka energiprestanda i anläggningen.

ABB erbjuder tjänsten energikartläggning inom industri och fastighet i enlighet med ISO 50002. Våra erfarna energikonsulter har kunskap och kompetens inom allt energislag och är experter på industriella processer och system. Med ABB:s breda produktutbud och omfattande servicetjänster hjälper vi även dig att byta ut teknisk utrustning där det behövs.

Fördelar

  • Sänkta kostnader
  • Stärkt konkurrenskraft
  • Minskad miljöpåverkan

Lagen om energikartläggning av stora företag

Stora företag är enligt lagen om energikartläggning (EKL) skyldiga att genomföra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år i syfte att effektivisera sina verksamheter och minska sin miljöpåverkan.

Lagen som trädde i kraft den 1 juni 2014 är en del i arbetet med att uppfylla de krav som Europeiska Unionens energieffektiviseringsdirektiv (EED) ställer på medlemsländerna inom EU. Direktivet fastställer ett gemensamt ramverk i syfte att främja energibesparing för att bidra till ett hållbart energisystem, med målet om 20 procent primärenergibesparing år 2020.

Vilka berörs av EKL?

Med stora företag menas företag och organisationer som sysselsätter minst 250 personer och har en omsättning överstigande 50 miljoner Euro eller en balansomslutning överstigande 42 miljoner Euro per år. Alla stora företag omfattas av lagen oavsett bransch eller storlek på energianvändning.

Vilken myndighet ansvarar för tillsynen?

Statens Energimyndighet är den tillsynsmyndighet som ansvarar för att lagen efterlevs. Det är även till Energimyndigheten som man lämnar de upplysningar och de handlingar som krävs för att uppfylla lagen om energikartläggning.


Ekonomiskt EKL-stöd till små och medelstora företag

Små- och medelstora företag kan via Energimyndigheten få ekonomiskt stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden för att få koll på energianvändningen och arbetet med att energieffektivisera sina verksamheter. Stödet söks via Statens Energimyndighet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language