Global site

Förstå ekodesigndirektivet

Ecodesign i dag

De europeiska ecodesign-direktiven håller på att ta form. Dessa direktiv riktar in sig på hur energi används och miljöpåverkan under en produkts framtagning, tillverkning, användning och eventuella bortskaffning. Direktiven är en del av EU:s plan för att uppfylla energieffektiviteten och CO2-utsläppsmål.

Införandet av energieffektivitetsmålen görs i en tvåstegsprocess. Först utvecklas direktiv och standarder som tillhandahåller ramverket för att definiera klassificeringar och sätt att mäta eller beräkna energieffektivitet. Därefter integreras dessa standarder och direktiv i förordningar. Förordningarna anger lägsta energieffektivitetsklasser som kan tas till marknaden. 

Energieffektivitetsindikatorer
Effektivitetsindikatorer SS-EN 505098
Ecodesign-schema
Ordlista

Energieffektivitetsindikatorer 

Det råder ingen tvekan om att kommersiell och industriell energianvändning står för en stor del av energin som förbrukas i Europa. Ecodesign-standarderna har börjat adressera dessa områden. De befintliga ErP-standarderna (EnergiRelaterade Produkter) fokuserar på applikationer som pumpar och fläktar.

Energieffektivitetsindikatorer har definierats för att det ska vara enkelt att identifiera en produkts totala energieffektivitetsnivå. Till exempel definierar standarden 60033-30-1 internationella energieffektivitetsklasser (IE) för motorer. Detta gör att man snabbt förstår vilken energiklass en produkt tillhör. Och med början den 1 januari 2015 är dessa IE-klasser för motorer viktiga att förstå eftersom förordning (EC) nr 640/2009 kräver användning av frekvensomriktare med variabel hastighet tillsammans med IE2-klassade motorer. 

Effektivitetsindikatorer för motorer och drivsystem och SS-EN 505098 

Drivsystem (eller drivsystem för variabel hastighet, frekvensomriktare för variabel hastighet osv.) har inte haft samma IE-klassificering som motorer. Den nyligen publicerade standarden EN 50598-2 adresserar detta och introducerar två nya energieffektivitetsindikatorer. Den första är en IE-klass för frekvensomriktaren, eller ”komplett drivmodul” (CDM) som definierad i standarden.

Den andra är en IES-klassificering (International Efficiency of Systems) för kombinationen motor och komplett drivmodul, känd som ett PDS (”Power Drive System”). PDS:en tillhandahåller en standardiserad metod för bestämning av systemförluster genom mätningar eller beräkningar som görs vid standardiserade driftpunkter.

För maskinbyggare och slutanvändare bidrar en förståelse av dessa värden till att bestämma systemets totala energiförbrukning och kan till och med användas för att beräkna hur lång tid det tar innan systemet har betalat sig självt. 

 

Ecodesign-schema för motorer och drivsystem

 • Från och medden 1 januari 2015 ändras minimikraven för motorers energieffektivitet. Motorer med den effekt på mellan7,5och375kW måste vara IE3-klassade. IE2-klassade motorer är fortfarande tillgängliga men måste användas med en VSD.
 • Från och medden 1 januari 2017 utökas standarden till att omfatta motorer med en effekt från0,75kW (upp till 375 kW). Samma krav för antingen IE3 eller IE2-klassning plus en frekvensomriktare med variabel hastighet.  
 • EN 50598-1och EN 50598-2infördes i december, 2014.
 • EN 50598-3infördes i mars 2015

Ordlista, Ecodesign 

 • CDM – Complete drive module: Inkluderar frekvensomriktare med variabel hastighet, alla hjälpenheter anslutna till frekvensomriktaren (såsom EMC-filter, bromschoppers osv.). Definieras i EN 61800-2.
 • PDS – Power drive system: Kombinationen CDM och motor. Definieras i EN 61800-2.
 • Driven utrustning: Maskin med mekanisk koppling till axeln på en elmotor. Hit hör transmissionen, om en sådan används.
 • MEPS – Minimum efficiency performance standards: MEPS är en uppsättning standarder som har definierats av lokala styrande organ som definierar standarder för lägsta effektivitetsprestanda för produkter.
 • IE-klass – Internationell effektivitetsklass: Effektivitetsklassificering som tillämpas på de enskilda komponenterna (motor, CDM) i ett motorsystem.
 • IES-klass – Internationell Effektivitet hos System-klass: Effektivitetsklassificering som tillämpas på motorsystemet som helhet (CDM och motor tillsammans).
 • Ecodesign: Det europeiska Ecodesign-direktivet tillhandahåller en uppsättning standarder och EU-övergripande regler inriktade på att förbättra miljöprestandan för energikonsumerande eller energirelaterade produkter.

Produkter

Länkar och nedladdningar