Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FACTS-lösningar för förnybar energi

Vid anslutning av ny generering till nätet finns det särskilda regler som måste följas, så kallade nätanslutningsföreskrifter. De föreskrivna kraven för kraftgenerering definieras av nätägaren, och i de fall där kraftgenereringen inte själv uppfyller kraven kan FACTS användas som ett komplement till sådan generering.

FACTS för vindkraft
Vid anslutning av vindkraftverk till elnät måste man ta hänsyn till vindkraftverkets förmåga att producera el utan att stabiliteten och tillförlitligheten hos nätet försämras. Eftersom allt fler vindkraftparker ansluts till elnätet, höjer systemoperatörerna kraven i sina nätanslutningsföreskrifter, särskilt när det gäller reaktiv effekt, spänningskontroll och förmåga att hantera diverse felfall. Vindkraftparker kräver ofta dynamisk kompensering av den reaktiva effekten för att nätanslutningsföreskrifterna ska kunna uppfyllas.

I idealfallet borde vindkraftparker anslutas till robusta nät för att undvika att stabiliteten eller elkvaliteten påverkas negativt. Så är dock vanligtvis inte fallet. Istället är vindkraften vanligtvis ansluten i nätets utkanter, på subtransmissions- eller distributionsnivå, där nätet inte ursprungligen har utformats för kraftöverföring från systemets extremiteter tillbaka in i nätet. Speciellt om nätet är svagt kan det uppstå oacceptabla spänningsgradienter. FACTS är ett effektivt verktyg för att hålla systemspänningarna inom gränsvärdena.

FACTS är även användbart som ett sätt att öka effektöverföringskapaciteten i befintliga nät och därigenom hjälpa till att hantera flaskhalsar och skapa utrymme för ytterligare effektöverföring från vindkraftparker via befintliga nät.

När andelen vind ökar till den punkt då den utgör en betydande del av belastningen krävs ytterligare reglering för bra nätstabilitet, för att kompensera för variationerna i genererad vindkraft. 

Sammantaget finns det på vindkraftsområdet tillämpningar för SVC, STATCOM och seriekompensering. 

Undervattenskablar: en nyckelfråga
För vindparker till havs tillför omfattande kabelnät som lagts på havsbotten ytterligare en dimension, vilket skapar behov av extra reaktiv effekthantering. Den totala lösningen för reaktiv effektreglering bör omfatta både vindparken och undervattenskablarna, så att det blir en god reaktiv effektbalans i hela systemet, ett system som uppfyller samma krav på hantering av reaktiv effekt som för varje annan medelstor till stor generator som matar nätet.

FACTS för solenergi
I takt med att priserna på solceller rasar blir solenergibaserad el allt mer konkurrenskraftig jämfört med mer traditionell elproduktion. Solenergianläggningar på hundratals megawatt är numera verklighet, och med nätanslutningsföreskrifter på ett reaktivt effektbidrag på en viss procentandel innebär detta att det finns ett behov av kompenseringutrustning. Det är här som FACTS kommer in i bilden.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillämpningar

Referenser

Mer information

Relaterade erbjudanden

Webbflöden