Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FACTS-lösningar för gruvor

Matningen av säker och tillförlitlig el till gruvanläggningar kan vara utmanande. Laster som gruvspel, krossar, pumpar, smältverk, kvarnar, fläktar, transportband m.m. är känsliga för variationer i matningsspänningen och därmed beroende av säker, högkvalitativ kraftförsörjning. Samtidigt är kraven på tillförlitlighet och tillgänglighet höga (produktionsstopp mycket kostsamma). I fråga om lönsamhet bidrar FACTS även till en värdefull ökning av utnyttjandegraden hos den befintliga installationen. Genom att investera i en SVC kunde en järnmalmsgruva i Sverige öka sin produktion med ett tvåsiffrigt belopp.
Gruvanläggningar tvingas ofta arbeta i miljöer som kännetecknas av en eller flera av följande faktorer:

  • Avlägset belägna trakter där strömförsörjningen är svag eller otillräcklig
  • Svår, otillgänglig terräng, mer eller mindre olämplig för luftledningsbyggen
  • Extrema klimatförhållanden

Bilden kompliceras ytterligare av moderna industridrifter som orsakar försämrad elkvalitet i matande nät, såvida inte lämpliga begränsande åtgärder vidtas. I takt med att gruvorna blir större och mer komplexa liksom alltmer avsides belägna, blir behovet av spänningsstöd kritiskt.

FACTS har testats under fältmässiga förhållanden i mer än 40 år och lämpar sig särskilt väl för användning i gruvmiljö, med tillämpningar som kräver snabb reaktionsförmåga och jämn reglerbarhet, vilket sammantaget bidrar till en effektiv gruvprocess.

SVC
Med SVC (Static Var Compensator) upprätthålls stabiliteten och elkvaliteten i nät som domineras av tunga och komplexa belastningar som gruvor. SVC:n förbättrar stabiliteten och tillförlitligheten hos nätet, vilket ger effektivare och mera ekonomiska utvinningsprocesser samt kraftigt förbättrad effektfaktor, vilket i sin tur leder till billigare elräkningar och ökad malmutvinning samt högre volymer av förädlade produkter tack vare bättre utnyttjande av installationerna. Den underlättar även utbyggnader av anläggningen, eftersom mer effekt kan överföras via befintliga linjer.

Seriekompensering
Seriekompensering är en väletablerad teknik som huvudsakligen används för att minska överföringsreaktansen exempelvis på långa radiella linjer som går till gruvanläggningar. Resultatet är en markant förbättrad vinkel- och spänningsstabilitet i kraftnätet. Seriekompensering är självreglerande i betydelsen att dess reaktiva uteffekt följer variationerna hos strömmen i överföringslinjen, något som gör seriekompensering extremt okomplicerat och kostnadseffektivt.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillämpningar

Mer information

Referenser

Webbflöden