Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

FACTS-lösningar för järnväg

Trafikökningen på befintliga järnvägsspår kombinerat med nya höghastighetsjärnvägar betyder att järnväg snabbt håller på att bli en viktig belastning på matande nät. Detta riktar i sin tur mycket uppmärksamhet på spänningsstabilitet liksom elkvalitet i de omgivande näten. Tåg som tar energi från kontaktledningen kräver stabila matningsspänningar som inte sviktar.

På de vanligaste marknaderna tas 50Hz-spänning ut mellan två faser på matningsnätet. Detta orsakar betydande obalans mellan faserna i nät som ursprungligen inte alls är byggd för denna typ av drift.

Spännings- och strömobalanser mellan faserna på växelströmsnät måste begränsas till sin storlek och hindras från att sprida sig via nätet till andra delar av systemet. Spänningsvariationer och övertoner måste styras om de ska hållas inom de föreskrivna gränserna. Det är här som FACTS kommer in i bilden.

Tid och pengar kan sparas genom att i befintliga system införa FACTS i stället för att investera i kostsam och tidskrävande förstärkning av infrastrukturen, till exempel i form av nya transmissions- eller regionnät på olika spänningsnivåer, och/eller nya matarstationer och inmatningspunkter.

Det är också värt att nämna att med FACTS i drift i systemet kan tillräckligt god elkvalitet uppnås med lägre matande spänningar än vad som annars vore möjligt. Det innebär till exempel att det kan vara tillräckligt att mata ett järnvägssystem på 132 kV i stället för på 220 kV eller t.o.m. på 400 kV. Detta betyder givetvis lägre investeringskostnad och även kortare projekttider.

FACTS för järnväg består av SVC och STATCOM.

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillämpningar

Referenser

Loading documents

Webbflöden