Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

U kunt deze pagina bekijken in:

Wetgeving

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting en legt de aansprakelijkheid voor de veiligheid in een gebouw bij de eindgebruiker. 

 

Arbo-wet

In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal. Als gevolg van deze regelgeving berust bij de werkgever de verplichting hiervoor zorg te dragen. Zo dient deze onder andere te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtroutes en nooduitgangen. Ook noodverlichting is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen. Deze dient een veilig gebruik van de vluchtroutes en nooduitgangen mogelijk te maken.

Wat hierboven opvalt is dat de twee wetten elkaar tegenspreken op het gebied van aansprakelijkheid. Volgens de geldende bouwwetgeving is de eigenaar van een pand aansprakelijk voor de veiligheid binnen dit pand en dus voor de noodverlichtinginstallatie. Echter in de Arbowet juist de gebruiker (de werkgever) van dit pand. Door deze tegenstrijdigheid in wetgeving kan daarom beter de vraag gesteld worden wie de verantwoordelijkheid neemt. In dat geval voelen alle partijen zich aangesproken.