Gdy zwykła czystość nie jest wystarczająca

Ochrona antybakteryjna kabli w przemyśle spożywczym

W przemyśle spożywczym nieustannie istnieje zagrożenie wystąpienia infekcji bakteryjnej, a urządzenia mechaniczne są obszarem potencjalnego ryzyka. Meirion Buck (Senior Design and Technical Manager w firmie ABB) opisuje w skrócie ten problem i prezentuje informacje na temat zapobiegania skażeniom.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym są surowe i producenci toczą ciągłą walkę o to, aby sprzęt przetwórczy działał możliwie najbardziej wydajnie, bezpiecznie i zgodnie z zasadami higieny oraz aby nie występowały problemy z newralgicznymi kablami elektrycznymi i kablami do transmisji danych.

W przemyśle spożywczym jest używana duża liczba urządzeń mechanicznych. Wraz z tendencją do zwiększania automatyzacji (stosowanie przenośników i podajników) powoduje to, że często istnieją tysiące kabli elektrycznych i kabli do transmisji danych, które muszą być chronione. Jednak systemy ochrony kabli (np. rury osłonowe i elementy instalacji) same mogą stać się domem dla bakterii i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla produkcji żywności.

Surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokładne pomiary kontrolne pod kątem występowania skażeń są konieczne, aby można było mieć pewność, że bakterie (np. listeria, E. coli i salmonella) zostaną wyeliminowane, zanim będę mogły zagrozić procesowi produkcji żywności. Jak już można było zaobserwować w ostatnich latach, wystarczy jedna infekcja bakteryjna, aby zaprzepaścić dekady zdobywania zaufania klientów oraz w efekcie zrujnować finanse firmy i narazić ją na kosztowne procesy sądowe.

W przemyśle spożywczym jest używanych wiele różnych typów systemów elastycznych rur osłonowych. Te systemy nie są wolne od wad. Powszechnie wiadomo (i zostało to udowodnione), że bakterie mogą przystosować się do różnych warunków i przetrwać na różnych powierzchniach. To oznacza, że w celu zapewnienia czystości sprzętu i bezpieczeństwa żywności konieczne jest stosowanie procedur strukturalnego i gruntownego czyszczenia. Zwykle sprzęt ze stali nierdzewnej jest czyszczony nawet do pięciu razy dziennie w celu zminimalizowania ryzyka skażenia. Wybrana metoda czyszczenia (nazywana zmywaniem) polega na użyciu strumieni pary lub gorącej wody (pod dużym ciśnieniem, zwykle o temperaturze od 50oC do około 130oC) z dodatkiem środków czyszczących.

"Wystarczy jedna infekcja bakteryjna, aby zaprzepaścić dekady zdobywania zaufania klientów."

Regularne czyszczenie może mieć negatywny wpływ na integralność kabli i przewodów, a co za tym idzie może powodować konieczność ich wymiany w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności systemu. W związku z tym producenci przeprowadzają okresowe konserwacje systemów rur osłonowych chroniących kable, aby zminimalizować efekty regularnego zmywania, ścierania, uderzeń oraz wnikania pyłu i płynów.

Czyszczenie sprzętu (w tym elastycznych rur osłonowych chroniących kable) musi odbywać się regularnie, ponieważ taka operacja tylko tymczasowo zmniejsza ryzyko skażenia. Jednak to zwiększa prawdopodobieństwo wniknięcia płynu i korozji materiału. Zmycie powoduje natychmiastowe zabicie bakterii, ale jego działanie kończy się po zniknięciu środka czyszczącego (woda pod wysokim ciśnieniem i chemikalia) i wyschnięciu sprzętu. Łatwo zauważyć, że występuje tutaj konflikt — środowisko powinno być suche, aby można było uniknąć wnikania wody, ale równocześnie konieczne jest też jego zmywanie, które ma zahamować namnażanie bakterii.

To rozwiązanie (utworzone we współpracy z partnerem technologicznym BioCote) polega na integracji ochrony antybakteryjnej z nową generacją szczelnego kanału kablowego. Zastosowano w nim gładką, przystosowaną do kontaktu z żywnością osłonę termoplastyczną DuPont Hytrel® oraz wiodące w branży szczelne jednoczęściowe elementy instalacji ze stali nierdzewnej. Ten nowy system stanowi opłacalną alternatywę dla innych typów systemów rur osłonowych oraz idealnie nadaje się do ochrony sprzętu przetwórczego i otaczającego go obszaru roboczego.
F&B conduit & fitting 2

"Aspekty naukowe ochrony antybakteryjnej są fascynujące."

Dodatek antybakteryjny zawiera obojętne srebro jonowe, co oznacza, że nie wchodzi w reakcję z produktem końcowym ani nie zmienia jego właściwości. Ponadto ilość tego dodatku nie zmniejsza się w ekstremalnych temperaturach (np. w kontakcie z parą lub przy zamrażaniu). Kluczowe znaczenie ma fakt, że ochrona antybakteryjna nie może zostać usunięta ani zmyta, ponieważ nie jest ona po prostu powłoką ochronną na powierzchni — podczas wytwarzania produktu staje się jego integralną częścią. Najważniejsze jest to, że bakterie nie mogą przetrwać kontaktu z jonami srebra będącymi częścią ochrony antybakteryjnej, ponieważ jony srebra zmieniają podstawowe cechy bakterii.

Aspekty naukowe ochrony antybakteryjnej są fascynujące. Jony srebra znajdujące się na powierzchni materiału, w przypadku którego zastosowano dodatki antybakteryjne, wiążą się z mikrobami, z którymi mają kontakt, oraz nieodwracalnie uszkadzają je, zakłócając normalne funkcjonowanie ich komórek, zapobiegając ich namnażaniu i w efekcie końcowym powodując śmierć komórki.

Testy przeprowadzone przez firmę BioCote wykazały, że liczba bakterii została zredukowana nawet o 80% po pierwszych 15 minutach i aż o 99% już po dwóch godzinach. Wyniki prac i materiały udostępnione firmie ABB przez firmę BioCote oraz nasze wewnętrzne testy udowodniły, że efektywność ochrony antybakteryjnej nie zmniejsza się wraz z upływem czasu, podczas magazynowania ani z powodu regularnego zmywania.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość rynku żywności i napojów, jest oczywiste, że rozwiązania ABB w zakresie rur osłonowych przeznaczonych dla przemysłu spożywczego zapewniają użytkownikom końcowym wymierny zwrot z inwestycji i zmniejszają ryzyko wystąpienia skażenia bakteryjnego. Należy pamiętać, że wystąpienie skażenia jest kosztowne dla producenta (zarówno pod względem straconego czasu, jaki i utraconych pieniędzy).

Rekomendowane produkty

"... liczba bakterii została zredukowana nawet o 80% po pierwszych 15 minutach i aż o 99% już po dwóch godzinach"

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Select region / language