Grundinställningar elmätare B-serien

Navigationsknappar för konfigurering av grundläggande funktioner vid driftsättning:

Vill du ha produktinformation eller service?

             
 • Bläddra upp/ner
 • Kort tryck för att bläddra neråt, tryck och håll in för att gå uppåt
   
 • För att välja menyalternativ och bekräfta inställning
 • Håll nedtryckt för att återgå till föregående meny eller för att växla mellan standard- och huvudmenyn
   
 • Tryck för att ändra en inställning

Omsättningstal

Gör följande inställningar för att ställa in önskat omsättningstal:

 • Håll först in  i 2 sekunder för att komma till huvudmenyn
 • Bläddra tills du kommer till "SET" genom att trycka på 
 • Bekräfta med 
 • Nu är du i menyn "Inställningar"
 • Bläddra nu till undervalet "CT rat"
 • Bekräfta genom att trycka 

 • Här finns defaultinställningar för olika trafo-omsättningar, välj omsättning genom att först trycka på 
 • Välj sedan din trafoomsättning genom att bläffra med 
 • Bekräfta valet med 

Om din trafoomsättning inte finns bland defaultvärdena, gör så här:

Sätt "primär/sekundär"-värde manuellt

 • Backa i menyn 1 steg genom att hålla in  i 2 sekunder och släpp sedan
 • Displayen ska nu visa

 • Tryck på  och därefter 
 • "Pri" ska nu visas i displayen

 • Tryck på  och sedan 
 • 4 siffror visas nu i diplaysen. Sätt primärt värde genom att välja värde för varje PoS. Genom att trycka  och bekräfta varje siffra med  tills du får ditt primärvärde
 • Backa sedan 1 steg genom att hålla in  i 2 sekunder och sedan släpp
 • Tryck sedan på 
 • "SEC" ska nu visas i displayen

 • Tryck på  och sedan 
 • Gör inställning för sekundärvärde på samma sätt som ovan
 • Bekräfta med 
För att återgå till "normalt" visningsläge, håll in  i två sekunder och släpp sedan. Gär detta upprepade gånger tills du kommer till "normalt" visningsläge. Alternativt, låt mätaren vara i 5 minuter så återgår mätaren automatiskt till "normalt" visningsläge.

Ställ in pulsutgången