Latvia - Latvian

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Paziņojums par daudzveidību un iekļautību

Daudzveidība un iekļautība palīdz mums nodrošināt plašu darbības mērogu un produktivitāti.

ABB mēs esam apņēmušies rast risinājumus dažiem no lielākajiem mūsdienu pasaules izaicinājumiem. Tas ir iespējams, tikai pateicoties mūsu izcilajiem darbiniekiem, kuri katru dienu strādā labākai nākotnei. Veidot daudzveidīgu un atvērtu kultūru ir izšķiroši svarīgi mūsu panākumiem un dara stiprāku katru no mums; tādu kultūru, kur tiek novērtētas individuālās atšķirības un mēs visi apvienojam spēkus kopīgas nākotnes radīšanai.

Daudzveidība sniedz atbalstu inovācijām un veiksmei, bet mēs vēlamies kāpt vēl augstāk. Uzņēmumā ABB mēs augstu vērtējam dažādus domu gājienus un rīcības veidus, dažādas īpašības un prasmes, dažādas pieredzes un kvalifikācijas, jo mūsu mērķis ir nodrošināt iekļautību, atzīšanu un visu atšķirīguma aspektu respektēšanu.

Kā mēs to īstenojam praksē?

Mēs izstrādājam attiecīgas struktūras, veidojam piemērotas stratēģijas un īstenojam atbilstošas iniciatīvas. Pēc tam mēs novērtējam to iedarbīgumu un izvirzām vēl augstākus mērķus. 

Darbībā mēs vadāmies pēc principiem, kas ietverti:

  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vadlīnijās multinacionālajiem uzņēmumiem,
  • Starptautiskās Darba organizācijas Deklarācijā par pamatprincipiem,
  • ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā

Lai uzzinātu vairāk par mūsu stratēģijas pamatelementiem, lūdzu, skatiet: