Global site

Үйлдвэрийн автоматжуулалтын хэлтэс

АББ Группын энэхүү хэлтсийн гол үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчдэд автоматжуулалтын бүтээгдэхүүн болон шийдлүүдийг аж үйлдвэрлэлийн үйл явцыг оновчтой болгох болон сайжруулахад чиглэдэг. Тус хэлтэс нь газрын тос, байгалийн хий,  цахилгаан эрчим хүч, хими, эм, цаас, метал, эрдэс бодис, далайн болон хийн хоолой гэх мэт салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг. Хэрэглэгчдэд өгөх гол ашиг тус нь үйл ажиллагааны бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлтийг багасгахад оршино.

Үйлдвэрийн автоматжуулалтын бүтээгдэхүүн шийдэл

Үйлдвэрийн автоматжуулалтын аж үйлдвэрийн салбарын шийдэл

Үйлдвэрийн автоматжуулалтын үйлчилгээ

Холбоос