Резултати за цялата година и четвъртото тримесечие (Q4) на 2019 г.

Трансформацията е в ход

АКЦЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА 2019 ГОДИНА

 •  Поръчки 28.6 млрд. щатски долара, запазват нива; на сравнима база +1%
 • Приходи 28 млрд. щатски долара, +1%; на сравнима база +1%
 • Марж на оперативната печалба EBITA 11.1%, повлиян от комбинирани 130 базисни пункта в резултат на невъзвращаеми разходи и несъществени дейности
 • Приходи от операции 1 938 млн. щатски долара, -13%
 • Net income $1,439 million, -34%
 • Основна печалба на акция EPS 0.67 щ. долара, -34%; Оперативна печалба на акция EPS 1.24 щ. долара, -7%
 •  Парични потоци от оперативни дейности 2 325 млн. щатски долара, -20%, вкл. изходящи парични потоци за програмата по опростяване и отделянето на “Енергийни мрежи”
 •  Предложен дивидент в размер на 0,80 швейцарски франка на акция

АКЦЕНТИ ОТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.

 •  Поръчки 6,9 млрд. щатски долара, -1%; на сравнима база +1%
 •  Приходи 7,1 млрд. щатски долара, -4%; на сравнима база -2%
 •  Марж на оперативната печалба EBITA 10.1%, повлиян от комбинирани 170 базисни пункта в резултат на невъзвращаеми разходи и несъществени дейности
 •  Приходи от операции 648 млн. щатски долара, +136%
 •  Парични потоци от оперативни дейности 1 911 млн. щатски долара, +2%, вкл. изходящи парични потоци за програмата по опростяване и отделянето на “Енергийни мрежи”

НОВО РЪКОВОДСТВО

 • Бьорн Розенгрен е назначен за изпълнителен директор от 1 март 2020 г.

Документи за изтегляне

- Резултати за цялата година и четвърто тримесечие (Q4) на 2019 г.: съобщение за медиите - английски език (PDF/170kB)
- Резултати за цялата година и четвърто тримесечие (Q4) на 2019 г.: съобщение за медиите - немски език (PDF/80kB)
- Резултати за цялата година и четвърто тримесечие (Q4) на 2019 г.: отчети с финансова информация - английски език (XLSX/40kB)
- Резултати за цялата година и четвърто тримесечие (Q4) на 2019 г.: финансова информация - английски език (PDF/1.7MB)
Резултати за цялата година и четвърто тримесечие (Q4) на 2019 г.: презентация с финансовите резултати от Групата - английски език (PDF/800kB)
 

“АББ реализира устойчиви резултати през 2019 година в лицето на трудни пазарни условия и значителна трансформация. Нашите приходи и оперативен марж отбелязаха леко подобрение. Продажбата на “Енергийни мрежи” е в ход и ние ясно започваме да виждаме положителните ефекти от въвеждането на нашия нов оперативен модел и нова култура”, заяви Петер Восер, Председател на Борда на директорите и изпълнителен директор на АББ. “В съответствие с нашата политика за дивидентите, ние предлагаме дивидент от 0,80 швейцарски франка на акция. Ние сме посветени на предоставянето на атрактивна възвращаемост на акционерите, допълнително подсилена от стартирането на обратно изкупуване на акции посредством паричните постъпления от сделката с “Енергийни мрежи” по-късно тази година.”

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

ПРОМЯНА

ПРОМЯНА

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q4 2019

Q4 2018

US$

На сравн.

база

ФГ 2019

ФГ 2018

US$

На сравн.

база

Поръчки

6,886

6,985

-1%

+1%

28,588

28,590

0%

+1%

Приходи

7,068

7,395

-4%

-2%

27,978

27,662

+1%

+1%

Приходи от операции

648

275

+136%

1,938

2,226

-13%


Оперативна печалба EBITA

710

584

+22%

+24%

3,107

3,005

+3%

+7%

като % от оперативните приходи

10.1%

7.9%

+2.2п.

11.1%

10.9%

+0.2п.


Доход (загуба) от продължаващи операции, нето от данъци

307

210

+46%

1,090

1,575

-31%


Нетен доход за АББ

325

317

+3%

1,439

2,173

-34%


Основна печалба на акция EPS ($)

0.15

0.15

+2%

0.67

1.02

-34%


Оперативна печалба на акция EPS ($)

0.27

0.30

-8%

-11%

1.24

1.33

-7%

-7%

Парични потоци от оперативни дейности

1,911

1,867

+2%

2,325

2,924

-20%


На 17 декември 2018 година АББ обяви договорена продажба на своето бизнес направление “Енергийни мрежи”. Следователно резултатите на бизнес направление “Енергийни мрежи” са представени като преустановена дейност. Резултатите на компанията за всички периоди са коригирани в съответствие с това.

Краткосрочни изгледи за бъдещето

Макроикономическите показатели предполагат по-слаб ръст в Европа и САЩ, а стабилизиращата тенденция в Китай може да бъде повлияна от епидемията на корона вируса. Глобалната икономика си остава повлияна от геополитическата несигурност; и като цяло се очаква да поддържа подобна тенденция на растеж при сравнение с 2019 г.

Крайните пазари, в които работи АББ, показват устойчивост, с насрещни ветрове в някои пазари и по-специално автомобилния сектор, машиностроенето и секторите на конвенционалното генериране на енергия. Очаква се транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Групови резултати за цялата 2019 година

“През 2019 година постигнахме добър напредък, намалявайки постепенно невъзвращаемите разходи като част от процеса на отделяне на “Енергийни мрежи”, работейки непрекъснато по несъществените дейности и други наследствени въпроси, които пречат на работата на Групата, и реализирайки спестявания чрез нашата програма за опростяване с АББ-ОС”, сподели Тимо Ихамуотила, главен финансов директор на АББ.

"За в бъдеще ще продължим да поддържаме тази набрана скорост, стимулирайки печеливш растеж в условията на продължителни насрещни ветрове в някои пазари и работейки по подобряване на оперативните маржове и поддържане на нашето солидно генериране на парични средства.”

Обобщение на резултатите от цялата 2019 година

АББ реализира устойчиви резултати за годината, същевременно предприемайки много обширна трансформация, подобрявайки леко приходите и оперативните маржове на фона на по-трудни пазари.

Поръчките се увеличиха с 1% (запазиха нива в щатски долари) и бяха в размер на 28 588 млн. щ. долара, с умерен ръст от 4% в “Задвижване”, 4% в “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и постоянен резултат в “Индустриална автоматизация”, смекчен от 11% спад в поръчките при "Роботика и Дискретна автоматизация". Развитието при поръчките отразява занижения глобален икономически растеж и значителни насрещни ветрове в дискретните пазари, по-специално автомобилния сектор и машиностроенето. Поръчките се повишиха с 2% в Европа, 1% в Америките и отбелязаха спад от 1% в регион АМЕА. Поръчките за услуги бяха с 2% повече (1% в щатски долари) и представляваха 20% от общия брой поръчки, в сравнение с 19% през 2018 г.

 Приходите се повишиха с 1% до 27 978 млн. щ. долара, благодарение на изпълнението на натрупани поръчки. Приходите в “Задвижване” и “Електроснабдяване и електрообзавеждане” отбелязаха ръст съответно от 4 и 2%, запазиха нива в “Индустриална автоматизация” и бяха с 4% по-ниски при "Роботика и Дискретна автоматизация". На регионална база приходите в Европа нараснаха с 4% и 2% в Америките, докато регион AMEA отбеляза спад от 3%. Приходите от услуги се повишиха с 3% (2% в щатски долари) и представляваха 19% от приходите на групата. Съотношението между получени и реализирани поръчки бе на позиция от 1.02x през 2019 г., в сравнение с 1.03x в предходната година.

Маржът на оперативната EBITA от 11.1% се повиши с 20 базисни пункта. Маржовете бяха подкрепени от нарастване на маржа в бизнес направление “Задвижване”, подобрение в размер на 146 млн. щатски долара в резулатите за несъществени и продадени бизнес направления, елиминирането на 72 млн. щ. долара разходи от подготовителния период към продажбата на “Енергийни мрежи” и реализирани спестявания от програмата за опростяване с АББ-ОС. Маржовете бяха занижени от целогодишното въздействие на придобиването на GEIS от бизнес направление “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, по-ниските маржове в “Индустриална автоматизация”, които бяха повлияни и от преоценка на конкретни проекти през третото тримесечие, и по-ниски маржове в "Роботика и Дискретна автоматизация", повлияни от насрещни пазарни ветрове в нейните крайни пазари.

Приходите на АББ от операции в размер на 1 938 млн. щатски долара, което бе 13% по-ниско на годишна сравнима база, бяха повлияни също и от преструктурирането, свързаните със сделката и отделянето на “Енергийни мрежи” разходи и такси, както и такси от планираната продажба на бизнес направлението за соларни инвертори. Тези въздействия бяха в известна степен смекчени от неоперативните печалби от продажбите на бизнес направления и корекция на покупната цена на GEIS.

Нетният доход от преустановени дейности бе в размер на 438 млн. щатски долара. АББ очаква значително подобрение в работата на своите преустановени дейности от първото тримесечие нататък.

Нетният доход за АББ от 1 439 млн. щатски долара и основната печалба на акция от 0,67 щ. долара едновременно отбелязаха спад от 34% в сравнение със същия период на предходната година. Ефективната данъчна ставка на Групата от 41.5% отразява данъчните въздействия от планираната продажба както на бизнес направлението за соларни инвертори, така и на “Енергийни мрежи”.

Оперативната печалба на акция за цялата година бе 1.24щ. долара, 7 % по-малко в постоянна валута.

Паричните потоци от оперативни дейности в размер на 2 325 млн. щатски долара за цялата година бяха 20% по-ниски на годишна сравнима база.

Паричните потоци от оперативни дейности при продължаващи дейности в размер на 1 899 милиона щатски долара бяха солидни и включваха парични разходи, свързани с програмата за опростяване АББ-ОС, както и свързани със сделката и отделянето на “Енергийни мрежи” разходи от над 200 млн. щатски долара. Нетният работен капитал представляваше 9,5% от приходите, в сравнение с 9% в края на 2018 г. Благоприятните търговски вземания, както и по-ниските материални запаси и изходящи данъчни парични потоци бяха частично неутрализирани от по-малкото входящи парични потоци от търговски задължения. Капиталовите разходи за продължаващите операции на Групата бяха в размер на 762 млн. щатски долара, сравнено със 772 млн. щатски долара през 2018 г.

Паричните потоци от оперативни дейности в преустановените дейности бяха в размер на 426 млн. щ. долара. Капиталовите разходи за преустановени дейности възлязоха на 167 млн. щатски долара спрямо 201 млн. щ. долара през 2018 г.

Бизнес резултати от финансова година(ФГ) 2019

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Поръчки

ПРОМЯНА

Приходи

ПРОМЯНА

Марж на оп. печ. EBITA

ПРОМЯНА

US$

На сравн.
база


US$

На сравн.
базаЕлектроснабдяване и електрообзавеждане

13,050

+10%

+4%

12,728

+9%

+2%

13.3%

-0.6п.

Индустриална автоматизация

6,432

-4%

0%

6,273

-3%

0%

11.7%

-2.4п.

Задвижване

6,782

+1%

+4%

6,533

+1%

+4%

16.6%

+0.7п.

Роботика и Дискретна автоматизация

3,260

-14%

-11%

3,314

-8%

-4%

11.9%

-2.7п.

Корпоративни и други

(936)


(870)

АББ Груп

28,588

0%

+1%

27,978

+1%

+1%

11.1%

+0.2п.

Дивидент

Бордът на директорите на АББ е предложил обикновен дивидент от 0,80 швейцарски франка на акция за 2019 г., което ще подлежи на одобрение от страна на акционерите по време на годишното общо събрание на компанията на 26 март 2020 г. Предложението е в съответствие с дивидентната политика на АББ да изплаща нарастващ и устойчив дивидент с течение на времето. Повече информация за това ще бъде налична на уебсайта на АББ.

Групови резултати за четвърто тримесечие (Q4) на 2019 г.

Обобщение

През тримесечието бизнес направленията се сблъскаха със забавено промишлено търсене от кратък цикъл, основно в САЩ, както и непрекъснати насрещни пазарни ветрове в дискретните отрасли, които намалиха както върховите резултати, така и оперативните маржове, по-специално в “Роботика и Дискретна автоматизация”. На групово ниво оперативните маржове бяха подкрепени от по-ниските разходи в “Корпоративни и други” в резултат на по-ниските разходи в несъществените дейности, елиминирането на невъзвращаеми разходи и спестяванията от програмата за опростяване АББ-ОС.

Поръчки

През тримесечието поръчките се увеличиха с 1% (1% по-малко в щатски долари) спрямо същия период на предходната година. Умереният ръст в “Електроснабдяване и електрообзавеждане” от 3% и солидният ръст в “Индустриална автоматизация” и “Задвижване” в размер на 5% и за двете направления, в голяма степен бе неутрализиран от слабост в “Роботика и Дискретна автоматизация”, където поръчките спаднаха с 18%. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха негативно въздействие от 1% и промените в портфолиото оказаха негативно въздействие от 1%.

Поръчките за услуги, които представляваха 21% от общия брой поръчки, бяха по-ниски с 2% (запазват нива в щатски долари) на годишна сравнима база.

Броят на натрупаните поръчки се повиши с 5% (2% в щатски долари).

Преглед на пазара

На регионална база:

 • Поръчките от Европа бяха по-високи с 16% (12% в щатски долари), със смесено представяне на ниво държава. Швейцария и Германия записаха отличен ръст на поръчките, подсилен от големите поръчки, а добро търсене бе налице и от страна на Швеция и Финландия, докато поръчките в Италия, Норвегия и Холандия отбелязаха спад в сравнение със същия период на предходната година. В Германия поръчките се повишиха с 37% (32% в щатски долари).
 • Поръчките от Америките бяха по-ниски с 8% (8% в щатски долари) спрямо труден сравним период. Поръчките бяха стабилни в Канада, но слаби в САЩ и Мексико, както и няколко южноамерикански държави. Поръчките от САЩ бяха със 7% по-ниски (7% в щатски долари), отразявайки забавяне на икономиката.
 • В Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA), поръчките бяха с 5% по-ниски (9% по-ниски в щатски долари). Ръстът на поръчките бе силен в Южна Корея и Сингапур, и стабилен в Китай, но по-слаб в пазари като Индия, Япония и Австралия. В Китай поръчките се повишиха с 1% (2% по-малко в щатски долари).

В ключовите клиентски сегменти на АББ:

 •  В преработвателните отрасли инвестиционните решения относно по-големи нефтено-газови и минни проекти останаха предпазливи. Пазарите на конвенционалното генериране на енергия бяха трудни. Други преработвателни отрасли, в това число целулозно-хартиената промишленост и храни и напитки, продължават да поддържат търсенето.
 •  В областта на дискретните отрасли, традиционните пазари на автомобилния сектор и свързаните с него отрасли, както и машиностроенето, бяха изправени пред продължително напрежение, което оказа влияние върху растежа на АББ. АББ продължи да вижда силен ръст в областта на складовата автоматизация. 3C инвестициите, стимулирани от полупроводниците, започнаха да се раздвижват през последната част на тримесечието.
 •  В транспортно-инфраструктурния сектор инвестициите във вятърна енергия и железопътния транспорт останаха силни, особено в Европа. Добрият ръст в поръчките продължи за специализираните плавателни съдове, зареждането на електромобили и инфраструктурата за центрове за данни, както и в електроразпределението. Строителната дейност остава със смесени показатели.

Приходи

Приходите се понижиха с 2% (4% по-ниски в щатски долари) на годишна сравнима база. Приходите на “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и “Задвижване” запазиха нивата си. Приходите в “Индустриална автоматизация” бяха по-ниски с 1%, а в “Роботика и Дискретна автоматизация” с 10% по-ниски, отразявайки въздействието на трудна обстановка в областта на конвенционалното генериране на енергия и в дискретните отрасли, по-специално автомобилния сектор и машиностроенето. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха негативно въздействие от 1% и промените в портфолиото оказаха негативно въздействие от 1%.

Приходите от услуги намаляха с 1% (2% в щатски долари). Услугите представляваха 21% от общите приходи.

Съотношението между получени и реализирани поръчки за тримесечието бе 0.97x, в сравнение с 0.94x за същия период на предходната година.

На фона на продължителна слабост в някои крайни пазари, АББ очаква приходите да запазят нива или леко да се повишат на сравнима база за цялата 2020 година, като това не включва евентуалните въздействия от епидемията на корона вируса.

Оперативна печалба EBITA и приходи от операции

Оперативната печалба EBITA в размер на 710 млн. щатски долара бе 22% по-висока в щатски долари (24% в местни валути). Маржът на оперативната печалба EBITA от 10,1% се разшири с 220 базисни пункта на годишна база, стимулиран в голяма степен от по-ниските разходи за несъществени дейности и по-ниските невъзвращаеми разходи в резултата на оперативната печалба EBITA в “Корпоративни и други”. Резултатите от несъществената дейност оказаха въздействие от 110 базисни пункта върху маржа на стойност 79 милиона щатски долара. Невъзвращаемите разходи повлияха маржа с приблизително 60 базисни пункта, с разходи в размер на 40 млн. щатски долара в сравнение със 72 млн. щатски долара през четвъртото тримесечие на 2018 г.

АББ очаква нейният годишен марж на оперативната печалба EBITA да покаже подобрение през 2020 г., претеглено към втората половина, което ще бъде подпомогнато от подобрените маржове в бизнес направление “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, елиминирането на по-голямата част от оставащите невъзвращаеми разходи и допълнителни ползи от програмата за опростяване на АББ.

Приходите от операции в размер на 648 млн. щатски долара се повишиха със 136%. Резултатът бе благоприятстван от комбинирани 178 милиона щатски долара неоперативни печалби в резултат на продажбата на дяла на АББ в две китайски съвместни предприятия, корекция на цената, платена за GEIS и намаление на загубата от планираната продажба на бизнес направлението за соларни инвертори.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция

Нетният доход от продължаващи дейности бе в размер на 307 млн. щатски долара, което представлява повишение от 46% на годишна сравнима база.

Нетният доход от преустановени дейности бе в размер на 50 млн. щатски долара, в това число разходите по преструктуриране и разходи по сделки и данъци, свързани с отделянето на предприятия.

Груповият нетен доход за АББ бе в размер на 325 млн. щатски долара, а основната печалба на акция бе 0.15%, които представляват увеличение от съответно 3% и 2% на годишна сравнима база. Ефективната данъчна ставка на групата от 51.0% отразява данъчните въздействия на приблизително 150 млн. щатски долара от отделянето на дейността на “Енергийни мрежи”.

Оперативната печалба на акция от 0,27 щатски долара отбеляза спад от 11% на годишна сравнима база в постоянна валута.

Парични потоци от оперативни дейности

Паричните потоци от оперативни дейности се повишиха с 2% до 1 911 млн. щ. долара, в сравнение с 1 867 млн. щ. долара в четвъртото тримесечие на 2018 г. Спрямо същия период на предходната година, паричните потоци от оперативни дейности при продължаващите дейности отбелязаха леко подобрение до 1 454 млн. щ. долара от 1 406 млн. щ. долара, докато паричните потоци от преустановени дейности бяха в размер на 457 млн. щ. долара, в сравнение с 461 млн. щатски долара в предходния период. В сравнение с преди година, паричните потоци от продължаващи оперативни дейности бяха повлияни благоприятно от значително намаляване на материалните запаси, което в голяма степен бе неутрализирано от не толкова благоприятното таймиране на данъчни плащания в брой.

АББ очаква солидно реализиране на парични средства от продължаващи оперативни дейности за цялата 2020 година, което не включва изходящите парични потоци по програмата за опростяване и дейностите по отделяне на предприятия и свързаните с тях въздействия от данъчно облагане.

Бизнес резултати от четвърто тримесечие (Q4)

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Поръчки

Промяна

Приходи

Промяна

Марж на оп. печ. EBITA

Промяна

US$

На
сравн. база 

US$

На сравн.
база

Електроснабдяване и електрообзавеждане

3,160

+1%

+3%

3,238

-2%

0%

13.1%

+1.4п.

Индустриална автоматизация

1,706

+4%

+5%

1,683

-2%

-1%

12.1%

-1.5п.

Задвижване

1,602

+4%

+5%

1,657

-1%

0%

15.4%

+0.5п.

Роботика и Дискретна автоматизация

701

-19%

-18%

787

-12%

-10%

11.0%

-2.1п.

Корпоративни и други

(283)(297)(253)


АББ Груп

6,886

-1%

+1%

7,068

-4%

-2%

10.1%

+2.2п.

Бизнес направление “Енергийни мрежи” бе преместено от продължаваща към преустановена дейност, което влезе в сила от 1 октомври 2018 г.. Всички предходно отчетени суми са преизчислени в съответствие с тези промени в портфолиото. Резултатът на “Корпоративни и други” включва междусегментни елиминации.

Електроснабдяване и електрообзавеждане

Orders were up 3 percent (1 percent in US dollars). Orders benefited from strong demand for solutions across the utilities, data center and electric transport sectors. On a regional basis, orders grew in AMEA and Europe, partly offset by a subdued Americas performance. Order growth in China was broad-based. The order backlog rose 9 percent year-on-year (9 percent in US dollars). Revenues were steady (2 percent lower in US dollars) reflecting weaker short-cycle demand. The operational EBITA margin expanded 140 basis points year-on-year to 13.1 percent, supported by GEIS integration, the turnaround of Installation Products and ongoing pricing and cost management.

Индустриална автоматизация

Поръчките нараснаха с 5% (4% в щатски долари), подкрепени от големите поръчки за специализирани плавателни съдове. Секторът на конвенционалното генериране на енергия продължава да среща трудности. Поръчките бяха засилени в Европа, докато в регионите на Америките и АМЕА отбелязаха спад, въпреки широкообхватния ръст в Китай. Броят на натрупаните поръчки се повиши с 2% (2% в щатски долари). Приходите отбелязаха спад от 1% (2% в щатски долари), отразявайки слаб принос от дейностите в областта на конвенционалното генериране на енергия. Маржът на оперативната печалба EBITA от 12,1% бе 150 базисни пункта по-нисък. Маржовете бяха повлияни от обеми, неблагоприятен бизнес микс и оперативно изпълнение, както и инвестиции в растежа.

Задвижване

Поръчките нараснаха с 5% (4% в щатски долари), водени от ръст в решенията за задвижвания, особено за железопътни и вятърни приложения. Поръчките бяха засилени в Европа, докато Америките и АМЕА бяха със забавени темпове, частично компенсирани от ръста в Китай. Натрупаните поръчки се повишиха с 9% (8% в щатски долари). Приходите запазиха нивата си (1% по-ниски в щатски долари), отразявайки трудна сравнима база. Маржът на оперативната печалба EBITA се разшири с 50 базисни пункта в сравнение със същия период на предходната година, достигайки 15,4% благодарение на на положителен микс и оперативно изпълнение.

Роботика и Дискретна автоматизация

Броят на поръчките се понижи с 18% (19% в щ. долари), отразявайки трудна сравнима база и противоречива пазарна обстановка. Насрещните ветрове останаха силни за роботиката в традиционния автомобилен сектор и свързаните с него отрасли, особено в Китай. Търсенето от страната на машиностроенето остана потиснато, особено в Европа. Броят на натрупаните поръчки се понижи с 5% (6% в щатски долари). Приходите отбелязаха спад от 10% (12% в щатски долари), повлияни от по-ниско съотношение на получени и реализирани поръчки. Маржът на оперативната печалба EBITA от 11% бе 210 базисни пункта под нивото от миналата година, отразявайки по-ниски обеми и неблагоприятен микс, отчасти смекчен от оздравителни мерки по разходите.

Напредък в трансформацията

Програмите за трансформация на Групата, а именно учредяването на нов бизнес модел, състоящ се от четири бизнес направления, отделянето на “Енергийни мрежи” и въвеждането на нова оперативна система - ABB-OS, отбелязаха решителни стъпки напред през годината.

До края на годината АББ успя да въведе нов оперативен модел. Това включваше прекратяване на регионалните структури и прехвърляне на държавните структури и голяма част от централно управляваната функционална дейност към четирите бизнес направления, като по този начин се създадоха по-ориентирани към клиента бизнес направления, както и много по-стройна корпоративна организация.

Продажбата на “Енергийни мрежи” е в ход, като приключването на сделката се очаква в края на второто тримесечие на 2020 г.

През годината спестяванията от програмата за опростяване АББ-ОС достигнаха целевия прогнозен темп от 150-200 млн. щатски долара за 2019 година. Броят на персонала в продължаващите дейности на АББ бе 113 900 в началото на годината и 110 000 в края на 2019 г., отчасти отразявайки и елиминирането на невъзвращаеми разходи. Целта на АББ е да реализира намаление на разходите с годишен прогнозен темп 500 млн. щатски долара в цялата група от компании от началото на програмата през 2021 г. Във всяко бизнес направление вече са налице планове за непрекъснато усъвършенстване, които са напълно интегрирани в годишния планов процес за подпомагане на реализирането на тази цел.

Активното управление на портфолиото на АББ продължи през цялата 2019 г. Забележителна новина е, че “Електроснабдяване и електрообзавеждане” обяви, че ще излезе от бизнес направлението за соларни инвертори и ще придобие водещата китайска компания за оборудване за зареждане на електрически превозни средства Chargedot през първото тримесечие на 2020 г. В допълнение, придобитата през 2018 г. GEIS вече е изцяло интегрирана в бизнес линиите на “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и възнамерява да планира реализирането на разходни синергии.

АББ продължи да разширява своята дигитална екосистема, обявявайки няколко важни партньорства през годината, най-скорошното от които с Ericsson - за съвместно разработване на софтуерни решения за роботи и интелигентни заводи, използвайки възможностите на 5G. Партньорствата помагат да се гарантира, че решенията от ABB Ability™ последователно използват най-новите високотехнологични развития, максимизирайки предложението за стойност на дигиталните решения за нашите клиенти.

Повече информация

Съобщението за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от четвъртото тримесечие на 2019 г. и за цялата 2019 г. са налични в новинарския център на АББ на www.aabbcom/news, както и на начална страница „Връзки с инвеститори” на www.aabbcom/investorrelations

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер, който задвижва дигиталната трансформация в индустрията. Продължавайки своята над 130-годишна история на иновации, АББ управлява четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и Дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители. www.abb.comИнвеститорски календар

Роботика и Дискретна автоматизация - събитие за инвеститори

27 февруари, 2020

Годишно общо събрание

26 март, 2020

Групови резултати за първо тримесечие (Q1) на 2020 г.

28 април , 2020

Групови резултати за второ тримесечие (Q2) на 2020 г.

22 юли , 2020

Групови резултати за трето тримесечие (Q3) на 2020 г.

21 октомври , 2020

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, “Обобщение на резултатите от цялата 2019 година”, “Дивидент”, “Приходи”, “Оперативна печалба EBITA и приходи от операции", „Парични потоци от оперативни дейности” и “Напредък в трансформацията” на настоящото съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД.  Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, “цели”, „вярва”, „оценява”, „планира”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 5 февруари 2020 г.

Петер Восер, Председател на Борда и изпълнителен директор

Endnotes

 1. За приравняване на нетипичните за GAAP мерки, вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация” за Q4 2019.
 2. Темповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото).
 3. Темповете на растеж за поръчки, натрупани поръчки и приходи са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия).
 4. Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
 5. Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.
 6. Прогнозна оценка на ръководството.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp