Групови резултати за трето тримесечие (Q3) на 2021 г.

Голямото търсене и ограниченията в снабдителните вериги влияят върху приходите

Ad hoc съобщение съгласно чл. 53 Правилата за листинг на Швейцарска фондова борса SIX.

  • Поръчки - 7,9 млрд. щ. долара, +29%; +26% на сравнима база1
  • Приходи - 7,0 млрд. щ. долара, +7%; +4% на сравнима база
  • Доход от дейности - 852 млн. щ. долара; марж 12,1%
  • Оперативна печалба EBITA1 - 1062 милиона щ.д; марж1 15,1%
  • Базова печалба на акция EPS - 0,33$;+ -85%2
  • Паричният поток от оперативни дейности е 1104 млн. щ. долара; от продължаващи оперативни дейности е 1119 млн. щ. долара

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

ПРОМЯНА

ПРОМЯНА

Q3 2021

Q3 2020

US$

На сравн. база1

9M 2021

9M 2020

US$

На сравн. база1

Поръчки

7 866

6 109

29%

26%

23 611

19 509

21%

16%

Приходи

7 028

6 582

7%

4%

21 378

18 952

13%

8%

Брутна печалба

2 294

1 834

25%


7 070

5 731

23%


     като% от приходите

32,6%

27,9%

+4,7 п.


33,1%

30,2%

+2,9 п.


Доход от дейности

852

71

няма


2 743

1 015

170%


Оперативна печалба EBITA1

1 062

787

35%

32%3

3 134

2 074

51%

43%3

     като % от оперативните приходи1

15,1%

12,0%

+3,1 п.


14,6%

10,9%

+3,7 п.


Приходи (загуби) от продължаващи оперативни дейности, без данъци

687

(503)

няма


2 027

218

830%


Нетен доход за АББ

652

4 530

-86%


1 906

5 225

-64%


Основна печалба на акция (щ. долара)

0,33

2,14

-85%2


0,95

2,45

-61%2


Парични потоци от операт. дейности4

1 104

408

171%


2 310

511

352%


Парични потоци от оперативни дейности в продължаващи операции

1 119

398

181%


2 305

650

255%


За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация за третото тримесечие на 2021 г.
Tемповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми.
3 Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.

В условията на затруднения при снабдителните вериги, аз съм доволен, че постигнахме добър марж през това тримесечие. Генерирането на парични средства беше много силно, което остави достатъчно място в баланса ни за подкрепа на органичния растеж и придобиванията, както и за възнаграждение на акционерите.

Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор

Резюме на изпълнителния директор

Третото тримесечие представи смесена картина, от една страна с високо ниво на търсене, което води до силен ръст на поръчките, а от друга страна затруднената снабдителна верига повлия на приходите ни повече от очакваното. Все пак подобрихме както оперативните печалби, така и маржа, постигнахме добри парични потоци, както и напредък с корекциите на портфолиото, както и някои важни пускания на нови продукти.

Поръчките са нараснали с 29% (26% на сравнима база) на годишна база. Ние полагаме съзнателни усилия, за да проверим дали поръчките, които приемаме, са подкрепени от реално търсене, но в настоящата среда на натоварена снабдителна верига е справедливо да се приеме, че има определен елемент от клиенти, изпращащи поръчки за да си гарантират бъдещи доставки. Всички бизнес области имаха двуцифрени темпове на растеж и всички сегменти и региони отбелязаха положителни развития. В последователен план основната активност на клиентите се е увеличила донякъде в Северна и Южна Америка, намалява в Европа и остава стабилна в Китай.

Приходите бяха възпрепятствани от затрудненията в снабдителната верига, които забавиха доставките към клиентите. Това беше свързано предимно с дисбаланси в цялостната снабдителна верига, като въздействието е най-осезаемо в Електроснабдяване и електрообзавеждане и Роботика и дискретна автоматизация. Приходите са се увеличили със 7% (4% на сравнима база).

Оперативната печалба EBITA се увеличи с 35% на годишна база, а маржът се увеличи с 310 базисни пункта, до 15,1%. Това подобрение обаче се възползва от временните неблагоприятни позиции в миналогодишните резултати, добро развитие в повечето бизнес области и необичайно ниски корпоративни разходи през текущата година.

Радвам се, че постигнахме поредното тримесечие със силни парични потоци, които се увеличиха повече от двойно спрямо миналогодишните до 1,1 млрд. щ. долара. Нашият баланс е силен със съотношение нетен дълг/EBITDA 0,5.

В съответствие с нашата стратегия за активно управление на портфейла, ние обявихме както продажба, така и придобиване през периода. Договорихме се да продадем дивизията за Механично предаване на енергия (Dodge) за 2,9 млрд. щ. долара в брой и очакваме приключването на сделката преди края на тази година. Роботика и дискретна автоматизация придобиха ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), водещ световен производител на автономни мобилни роботи (AMR). Сделката ще ни помогне в улавянето на потенциала в области като логистика и автоматизация на складове. Също така постигаме добър напредък и с другите дейности по портфолиото.

С радост наблюдавах как бизнесът с електрическа мобилност пусна на пазара Terra 360, най-бързото зарядно устройство за електрически автомобили на света. То е единственото зарядно устройство на пазара, което е предназначено да зарежда едновременно до четири автомобила с динамично разпределение на мощността. Има максимална мощност от 360 kW и е в състояние да зареди напълно всеки един електромобил за 15 минути. Това допълнително ще затвърди водещата ни позиция на пазара за зареждане на електромобили.

По свързана тема, но с фокус върху минната индустрия, Автоматизация на процесите стартира ABB Ability ™ eMine, състояща се от портфолио технологии за изцяло електрически мини, включително наблюдение и оптимизиране на употребата на енергия. От 2022 г. то ще включва системата ABB Ability™ eMine FastCharge, която осигурява електрическо зареждане с висока мощност за самосвали. То също така включва Тролейната система от ABB Ability™ eMine, която може да намали потреблението на дизел с до 90%.

Ние също така получихме признание за нашите усилия за постигане на устойчивост, тъй като отново бяхме включени в FTSE4Good Index Series с обща оценка 4.2 по скала от 0 до 5 (5 е най-добрият резултат). Ние сме класирани сред най-добрите постижения в индекса в световен мащаб и над средното за сектора.

Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор

Прогноза

През четвъртото тримесечие на 2021 г. АББ очаква затруднената верига на доставки да продължи да влияе на доставките към клиенти. Ръстът на приходите на сравнима база се прогнозира като подобен на третото тримесечие.

В съответствие с последните исторически модели, маржът на оперативната печалба EBITA през четвъртото тримесечие се очаква да намалява последователно.

АББ очаква ръст на приходите на сравнима база от 6%-8%(актуализация от малко под 10%) за цялата 2021 година, възпрепятстван от ограниченията в снабдяването до края на годината.

През 2021 г. АББ очаква силен темп на подобрение от 2020 г. към целта за марж на оперативната печалба EBITA за 2023 г. в горната половина на диапазона 13% -16%.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp