Výsledky ABB za první čtvrtletí roku 2023

Oznámení ad hoc podle čl. 53 pravidel pro kótování na burze SIX Swiss Exchange, zkrácená verze 

Silný začátek roku 

  • Příjem zakázek v hodnotě 9,450 miliardy USD, +1 %; srovnatelné vyjádření1 +9 % .
  • Tržby 7,859 mld. USD, +13 %; srovnatelné vyjádření +22 %. 
  • Výnosy z provozní činnosti 1,198 miliardy USD; marže 15,2 %. 
  • Provozní zisk EBITA1 1,277 miliardy USD; marže1 16,3 %. 
  • Provozní zisk na akcii 0,56 USD; +78 %2  Peněžní tok z provozní činnosti4 282 milionů USD   

FINANČNÍ UKAZATELE

(V mil USD, pokud není uvedeno jinak)

ZMĚNA

Q1 2023

Q1 2022

USD

Srovnatelné vyjádření

Příjem zakázek

9 450

9 373

1 %

9 %

Tržby

7 859

6 965

13 %

22 %

Hrubý provozní zisk

2 716

2 281

19 %


Vyjádřený jako % tržeb

34,6 %

32,7 %

+1,9 bodů


Příjmy z provozní činnosti

1 198

857

40 %


Provozní zisk EBITA

1 277

997

28 %

33 %

Vyjádřený jako % provozních tržeb

16,3 %

14,3 %

+2 body


Zisk (ztráta) z pravidelné činnosti, bez daně

1 065

643

66 %


Čistý zisk připsatelný ABB

1 036

604

72 %


Provozní zisk na akcii (USD)

0,56

0,31

78 %


Peněžní tok (cash flow) z provozních činností

282

(573)

n.a.


„Společnost ABB zaznamenala silný začátek roku s pozitivním vývojem ve většině ukazatelů, včetně peněžních toků. To nám dává jistotu, že můžeme zvýšit naše odhady pro rok 2023."

                                               Björn Rosengren, generální ředitel

Shrnutí generálního ředitele

Aktivita zákazníků byla v prvním čtvrtletí vysoká, příjem zakázek byl více méně srovnatelný s předchozím rokem – navýšili jsme objem zakázek o 1 % (9 % ve srovnatelném vyjádření), přičemž pozitivní vývoj byl zaznamenán ve třech ze čtyř oblastí podnikání. V oblasti Robotika a Automatizace se sice objem zakázek postupně zvyšoval, ale oproti loňským vysokým číslům, která byla výsledkem předzásobení v období výrazného nedostatku komponent, došlo k poklesu. Zvláště silnou dynamiku zaznamenala oblast Procesní automatizace, kde objednávky dosáhly nejvyšší úrovně v nedávné historii. Pozitivní dynamiku jsme zaznamenali také ve všech třech regionech.

Stejně jako v předchozím čtvrtletí ani v tomto aktuálním jsme se nepotýkali s výraznými omezeními v dodavatelském řetězci, takže se nám dařilo nevyřízené objednávky postupně realizovat a dodávat zakázky zákazníkům. Zaznamenali jsme výrazný růst tržeb 13 % (22 % ve srovnatelném vyjádření), přičemž ve všech našich oblastech podnikání došlo ke dvoucifernému nárůstu (ve srovnatelném vyjádření). Dopady robustního vývoje cen i objemů kompenzovaly výrazný nepříznivý vliv změn směnných kurzů. Navzdory silnému růstu tržeb nám vzrostl objem nevyřízených objednávek, přičemž poměr mezi zakázkami a objednávkami dosáhl 120 %.

Potěšilo mě, jak se nám dařilo v oblasti příjmů. Provozní zisk EBITA jsme zvýšili o 28 % na 1,277 mld USD a marže se zvýšila o 200 bazických bodů na 16,3 %. Jedná se o nejsilnější výsledek za první čtvrtletí za mnoho let.

Kromě výborných provozních výsledků byl čistý zisk navíc podpořen čistými pozitivními daňovými dopady ve výši přibližně 200 milionů USD, které souvisely s příznivým řešením některých daňových záležitostí z předchozího roku, zejména v souvislosti s odprodejem divize Power Grids.

S potěšením jsem rovněž zaznamenal, že se naše peněžní toky oproti loňskému roku zlepšily o 855 milionů USD, což je v souladu s našimi očekáváními. Peněžní toky z provozní činnosti ve výši 282 milionů dolarů byly na první čtvrtletí roku velmi dobré. Považuji je za slibný začátek a očekávám, že tento trend udržíme po celý rok. Jsem přesvědčen, že naše rozvaha bude dostatečně silná na to, aby podporovala organický růst i růst pomocí akvizic, dlouhodobě rostoucí a udržitelnou dividendu na akcii i využívání zpětných odkupů akcií jako prostředku k navrácení přebytečné hotovosti našim akcionářům. Začátkem dubna jsme zahájili náš nový program zpětného odkupu akcií v objemu až 1 miliardy USD, který bude probíhat až do března 2024.

V únoru jsme zveřejnili naši první integrovanou zprávu, včetně zprávy o udržitelnosti za rok 2022, která ukazuje solidní pokrok v plnění našich cílů do roku 2030. Za zmínku stojí, že jsme snížili vlastní emise skleníkových plynů o 43 %, což představuje celkové snížení o 65 % oproti výchozímu roku 2019.

Dále jsme stanovili nový cíl pro snížení emisí v našem dodavatelském řetězci. Tento cíl se vztahuje na významnější dodavatele, k nimž směřuje 70 % našich výdajů na nákupy. I nadále jsme rozvíjeli naše aktivity na posílení oběhového hospodářství v rámci ABB definováním jasných klíčových ukazatelů výkonnosti pro každou fázi životního cyklu výrobku, od návrhu až po ukončení životnosti. Největšího pozitivního dopadu na životní prostředí dosáhneme tím, že budeme našim zákazníkům poskytovat výrobky účinně využívající zdroje, přičemž poptávka po čisté energii a vysoké účinnosti je široká a dlouhodobá.

V roce 2001 jsme vstoupili na Newyorskou burzu cenných papírů (NYSE), nyní jsme se rozhodli z této burzy odejít a plánujeme, že zrušíme i naši registraci u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Hlavním důvodem je skutečnost, že od našeho uvedení na burzu se rozšířil přístup na mezinárodní akciové trhy, a to prostřednictvím digitálního obchodování na více platformách. V důsledku toho již nevidíme potřebu být kótováni na třech kapitálových trzích. Plánujeme vyřadit naše americké depozitní certifikáty (ADR) z obchodování na burze kolem 23. května 2023, přičemž ihned poté budou tyto certifikáty převedeny na sponzorovaný program úrovně I. Američtí investoři tak budou mít stále možnost investovat do společnosti ABB prostřednictvím ADR. Vzhledem k historii společnosti budou akcie ABB i nadále kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange a švédské burze Nasdaq. Odchod z newyorské burzy a plánované zrušení registrace v USA bude dalším naším krokem ke zjednodušení a zefektivnění společnosti ABB.

Chci nicméně zdůraznit, že se i nadále chceme americkému trhu věnovat, vždyť tento trh v roce 2022 představoval 24 % našich příjmů. Spojené státy jsou pro úspěch ABB klíčové a přibližně 85 % tržeb ABB v USA pochází z produktů vyráběných lokálně, na území USA. Abychom podpořili budoucí úspěch, investujeme v současné době přibližně 170 milionů USD do našich amerických závodů, abychom uspokojili rostoucí poptávku po čisté energii a automatizaci.

Výhled do budoucna

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 očekáváme dvouciferný růst tržeb (ve srovnatelném vyjádření), který podpoří meziroční zlepšení provozní marže EBITA.

V celém roce 2023 očekáváme navzdory současné nejistotě na trhu minimálně 10% růst tržeb (ve srovnatelném vyjádření) a meziroční zvýšení provozní marže EBITA.

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp