ABB slutför förändring av affärs-modellen för EPC

Åtgärder inom tre divisioner för att förskjuta tyngdpunkten mot en stärkt konkurrenskraft, segment med högre tillväxt och lägre risk i linje med Next Level-strategin

- Power Grids: ett samriskföretag för infrastrukturprojekt om elektriska transformatorstationer med SNC-Lavalin har undertecknats och beräknas slutföras under 2018
- Industrial Automation: EPC-aktiviteter inom olja och gas flyttas in i ett samriskföretag med Arkad; transaktionen förväntas nu slutföras 31 december 2017
- Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 förväntas påverkas med cirka 150 miljoner dollar i operativ EBITA och ytterligare 75 miljoner dollar i icke-operativa kostnader före skatt på nettointäkterna

-Robotics and Motion: nyckelfärdig verksamhet för efteranpassning av tåg ska avvecklas - 
- Ledningen bibehålls och alla pågående projekt fortgår som planera

ABB meddelar idag att man vidtar åtgärder inom tre divisioner för att slutföra förändringen av affärsmodellen för teknik, inköp och konstruktion (EPC, engineering, procurement and construction) i och med att övergångsåret 2017 avslutas. Dessa beslut ligger helt i linje med ABB:s strategi att förskjuta tyngdpunkten mot en stärkt konkurrenskraft, segment med högre tillväxt och lägre risk.

I divisionen Power Grids har ABB undertecknat ett avtal om att bilda ett samriskföretag med SNC-Lavalin om EPC-projekt för elektriska transformatorstationer; SNC-Lavalin kommer att inneha majoritet och en kontrollerande andel. Den nya enheten kommer att dra nytta av ABB:s ledarskap inom kraftteknik och SNC-Lavalins projektkunnande för att fånga upp möjligheter till en lönsam tillväxt. Dessa åtgärder kompletterar det pågående programmet ”Power Up”. Som en del av detta program har ABB börjat flytta sitt fokus mot lösningar och tjänstebaserade kunderbjudanden.

I divisionen Industrial Automation har ABB redan tidigare tillkännagivit EPC-samriskföretaget inom olja och gas med Arkad Engineering and Construction Ltd., en fullt integrerad EPC-leverantör inom energisektorn som är baserad i Saudiarabien. Transaktionen förväntas slutföras per den 31 december 2017.

ABB:s nuvarande EPC-verksamhet inom olja och gas kommer att överföras till det nya samriskföretaget där Arkad kommer att ha majoritet och en kontrollerande andel. Det nya samriskföretaget Arkad-ABB S.p.A. kommer att tillhandahålla ett komplett utbud av integrerade EPC-tjänster för anläggningar inom olja och gas. Verksamheten kommer att bygga på mer än 50 års erfarenhet inom olja och gas inom teknik, inköp och konstruktion och framgångsrik leverans av mer än 300 projekt globalt.

I divisionen Robotics and Motion har ABB beslutat att avveckla sin nyckelfärdiga verksamhet för efteranpassning av tåg, efter att man slutfört alla pågående kontraktsåtaganden. Robotics and Motion kommer att fortsätta i sin starka roll som innovationspartner inom järnvägsindustrin.

”Vi vidtar kraftfulla åtgärder för att slutföra vår förändring av affärsmodellen för EPC i och med att vi avslutar vårt övergångsår. Dessa åtgärder ligger i linje med vår strategi att förskjuta tyngdpunkten mot en stärkt konkurrenskraft, segment med högre tillväxt och lägre risk”, säger ABB:s CFO Timo Ihamuotila. ”Vi kommer att bokföra de relaterade förändringarna på fjärde kvartalet 2017 och redovisa divisionsstarter från 2018 med undantag av de kvarvarande aktiviteterna.”

Resultatet för fjärde kvartalet 2017 för Power Grids och Robotics and Motion förväntas påverkas med cirka 75 miljoner dollar vardera i operativ EBITA. Överföringen av den nyckelfärdiga EPC-verksamheten inom olja och gas till samriskföretaget med Arkad förväntas leda till icke-operativa kostnader före skatt på nettointäkterna på cirka 75 miljoner dollar.

ABB kommer att redovisa dessa verksamheter som icke-kärnverksamheter inom Corporate & Other. Enheten förväntas behålla och genomföra delar av den befintliga äldre orderstocken fram till dess att övergången av dessa verksamheter är klar. Den nya enheten kommer att rapportera till ABB:s CFO Timo Ihamuotila från 1 januari 2018. Proformadata för koncernen och divisionen avseende 2016 och 2017 till dags dato exklusive de överförda aktiviteterna kommer att göras tillgängliga den 21 december 2017 på vår webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 medarbetare. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtblickande information och uttalanden liksom andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Detta är information som ABB Ltd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s regelverk om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 klockan 06:45 CET.

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter