ABB första kvartalet: Lönsam tillväxt

 •  Den totala orderingången +6%1; upp inom alla divisioner
 • Basorder +5%; upp inom alla regioner
 • Intäkter +1%; påverkas av lägre ingående orderstock
 • Kvoten bokade order/fakturering2 1,13
 • Operativ EBITA-marginal2 upp 20 punkter till 12,3%
 • Nettovinst 572 miljoner dollar; upp exklusive vinsten i samband med avyttringen av verksamheten inom högspänningskablar 2017
 • Kassaflöde från rörelsen -518 miljoner dollar; stabilt kassaflöde förväntas för helåret

”Vi inledde 2018 med ordertillväxt inom samtliga divisioner, förbättrade intäkter och rörelseresultat. Integreringen av B&R följer tidsplanen väl och vi arbetar hårt med slutförandet och integreringen av GE Industrial Solutions, något vi förväntar ska ske under andra kvartalet 2018”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

”Vi fortsätter att investera i försäljning, FoU och vår ledande portfölj med digitala lösningar, ABB Ability. Med ett ABB som slimmats och stärkts samt övergångsåret 2017 bakom oss har vi nu fullt fokus på våra kunder och ett kraftfullt genomförande”, tillägger han.

 Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden är tillbaka till tillväxt samtidigt som den fortfarande påverkas av osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Koncernresultat första kvartalet 2018

Order

Den totala orderingången steg 6 procent (16 procent i dollar), upp inom alla divisioner under det första kvartalet jämfört med för ett år sedan. Basorder (klassificeras som order mindre än 15 miljoner dollar) ökade 5 procent (15 procent i dollar), något som speglade tillväxten inom samtliga regioner. Stora order utgjorde 10 procent av totala orderingången, samma nivå som föregående år.

Förändringen i dollarkursen jämfört med samma period förra året resulterade i en positiv valutaeffekt på redovisade order med 7 procent. Förändringar i verksamhetsportföljen avseende förvärvet av B&R och de avyttringar som gjordes under 2017 har gett en positiv nettoeffekt på 3 procent på den totala redovisade orderingången. Kvoten bokade order/fakturering var 1,13 jämfört med 1,07 första kvartalet 2017.

Den totala orderingången för tjänster ökade med 8 procent (15 procent i dollar) och står för 19 procent av den totala orderingången.

Marknadsöversikt

Efterfrågemönstret i regionerna var huvudsakligen positivt under det första kvartalet:

 • Orderingången i Europa gynnades av järnväg, specialfartyg och processindustrin. Den totala orderingången i Europa var 3 procent lägre (15 procent högre i dollar); tillväxten i Schweiz, Norge, Spanien och Tyskland kompenserade för nedgångar i Frankrike, Storbritannien, Finland och Sverige. Basorderingången ökade med 2 procent (21 procent i dollar).
 • Den totala orderingången i Nord- och Sydamerika låg stabil (1 procent högre i dollar), drivet av en ökad efterfrågan inom industrin generellt med viss förbättring inom processindustrin. Den totala orderingången i USA var stabil och orderingången från Brasilien steg medan orderaktiviteten i Kanada och Mexiko var mer dämpad. Basorderingången ökade med 1 procent (3 procent i dollar).
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade den totala orderingången med 20 procent (30 procent i dollar). Basorderingången ökade med 12 procent (19 procent i dollar). Både stora order och basorder utvecklades positivt i Kina, Indien och Förenade Arabemiraten.

Inom ABB:s kundsegment kunde följande trender observeras:

 • Energibolag fortsatte att investera i integrering och automatisering av elnät samt högspänningsprodukter, i synnerhet i AMEA-regionen.
 • Inom industrin såg ABB en stabil efterfrågan på robotteknik och produkter med kortare livscykel och fick draghjälp av kraftnätsprodukter som transformatorer. Processindustrin, inklusive olja, gas och gruvverksamhet, förbättrades med en högre efterfrågan på produkter, vilket stöds av de nuvarande utsikterna på råvaruprissidan. Stora projektorder inom processindustrin var fortsatt dämpade. Ett fortsatt fokus på utvalda industrier som livsmedel och drycker, fordon och 3C (datorer, kommunikation och konsumentelektronik) visade sig gynnsam för tillväxttakten på order, i synnerhet vad gäller robotlösningar.
 • Efterfrågan inom transport och infrastruktur var stabil med en god orderingång för elektrifiering av järnvägar. Selektiva investeringar gjordes av kunder inom sektorn specialfartyg. Efterfrågan på automatiseringslösningar inom byggindustrin förblev stark, vilket stöddes av ett antal innovativa produktlanseringar. Datacenter och laddinfrastruktur för elfordon var fortsatt stark.

Intäkter

Intäkterna ökade med 1 procent (10 procent i dollar) jämfört med föregående år. Inom divisionerna Robotics and Motion och Electrification Products var intäkterna väl understödda av fortsatt stabil ordertillväxt. Detta dämpades av stabila intäkter inom Industrial Automation och lägre intäkter inom Power Grids på grund av den lägre orderstocken vid utgången av 2017 inom dessa divisioner.

Intäkterna för tjänster var 8 procent högre (15 procent i dollar) och stod för 18 procent av de totala intäkterna jämfört med 18 procent för ett år sedan.

Förändringen i dollarkursen jämfört med samma period förra året resulterade i en positiv valutaeffekt på redovisade intäkter med 7 procent. Förändringar i verksamhetsportföljen avseende förvärvet av B&R och de avyttringar som gjordes under 2017 har gett en positiv nettoeffekt på 2 procent på de totala redovisade intäkterna.

Operativt EBITA

Operativt EBITA var 1 060 miljoner dollar, 4 procent högre i lokal valuta (12 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal stöttades av nettobesparingar och en positiv volym och mix som delvis kompenserade för råvarupriserna. ABB fortsatte att återinvestera besparingar i tillväxt under kvartalet. Den rapporterade operativa EBITA-marginalen för kvartalet förbättrades till 12,3 procent, en ökning med 20 punkter jämfört med motsvarande period förra året.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten var 572 miljoner dollar, 21 procent lägre i dollar. Exklusive icke-operativa poster, som första kvartalet 2017 innefattade en vinst från avyttringen av kabelverksamheten, uppgick ABB:s operativa nettovinst2 till 669 miljoner dollar, en ökning med 10 procent i dollar. Resultat per aktie på 0,27 dollar var 21 procent lägre jämfört med det första kvartalet 2017. Det operativa resultatet per aktie på 0,31 dollar var 11 procent högre och 6 procent högre i konstant valuta5.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till -518 miljoner dollar jämfört med 509 miljoner dollar samma kvartal föregående år. Det lägre resultatet jämfört med för ett år sedan beror huvudsakligen på tidpunkten för incitamentsutbetalningen, som 2017 utbetalades under det andra kvartalet, tidpunkten för kassaflödet för stora projekt, skulder och fordringar, liksom tidpunkten för skattebetalningar. ABB förväntar sig ett starkt kassaflöde från rörelsen under det andra kvartalet och stabilt kassaflöde för helåret.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2018 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en presskonferens för journalister idag kl. 10:00. Arrangemanget är tillgängligt som telefonkonferens. Ring in på följande telefonnummer: 08 505 100 31. Linjen öppnas 10–15 minuter innan konferensen startar.

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 14:00. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Ring in på följande telefonnummer: 08 505 100 31.

Konferensen kommer också att finnas tillgänglig på ABB:s webbplats: http://new.abb.com/investorrelations/first-quarter-2018-results-webcast. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från vår webbplats.  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. 

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Strategin Next Level samt Utsikter på kort och lång sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser”, ”följer tidsplanen” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 19 april 2018, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

19 april 2018 Ulrich Spiesshofer, koncernchef

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp