ABB andra kvartalet: Fortsatt lönsam tillväxt

 • Den totala orderingången +8%; upp inom alla divisioner och regioner
 • Basorderingången +9%; upp inom alla divisioner och regioner
 • Intäkter +1%
 • Kvoten bokade order/fakturering låg på 1,07, >1 inom alla divisioner
 • Operativ EBITA-marginal2 upp 60 punkter till 13,0%
 • Operativt resultat per aktie2 +27%4
 • Nettovinst 681 miljoner dollar, +30%
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 1 010 miljoner dollar; stabilt kassaflöde förväntas för helåret

”Under det andra kvartalet drev vi en ordertillväxt inom alla divisioner och alla regioner. Tack vare vårt fortsatta arbete att öka produktiviteten levererade vi marginalförbättringar och tvåsiffrig tillväxt på det operativa resultatet”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Vi har slutfört förvärvet av GE Industrial Solutions inom utlovad tidsram och har påbörjat integreringen för fullo tillsammans med våra nya kollegor.”

”Med ett disciplinerat fokus på kraftfullt genomförande fortsätter våra fyra divisioner sitt arbete mot effektivitet i världsklass”, tillägger han. ”Dessa resultat visar att vår omvandling de senaste åren levererar.”

Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden växer samtidigt som det finns ökande geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Koncernresultat andra kvartalet 2018

Order

Den totala orderingången steg 8 procent (14 procent i dollar), upp inom alla divisioner och regioner jämfört med för ett år sedan. Basorder (klassificerade som order under 15 miljoner dollar) ökade 9 procent (14 procent i dollar), upp inom alla divisioner och regioner. Stora order utgjorde 7 procent av totala orderingången, jämfört med 8 procent samma kvartal 2017. ABB:s omfattande digitala erbjudande, ABB Ability™, bidrog starkt till kvartalets ordertillväxt.

Kvoten bokade order/fakturering ökade till 1,07 vid kvartalets slut jämfört med 0,99 föregående år.

Serviceorder ökade 2 procent (5 procent i dollar) trots en tuff jämförelseperiod. Serviceorder stod för 19 procent av totala orderingången, jämfört med 20 procent samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen avseende förvärvet av B&R har gett en positiv nettoeffekt på 3 procent på den totala redovisade orderingången. En starkare dollar jämfört med samma period förra året gav en positiv valutaeffekt på 3 procent på redovisad orderingång.

Marknadsöversikt

ABB såg en stark efterfrågan från alla regioner under kvartalet:

 • Den totala orderingången från Europa steg 10 procent (22 procent i dollar) där positiva bidrag från Tyskland, Italien, Storbritannien, Norge, Spanien och Frankrike mer än väl kompenserade för nedgångar i Sverige, Finland och Schweiz. Basorder steg 12 procent (24 procent i dollar) där Italien och Storbritannien var de huvudsakliga bidragsgivarna.
 • Nord- och Sydamerika levererade en ökning med 7 procent i total orderingång (7 procent i dollar). Det noterades en högre orderingång i USA, Kanada och Mexiko. Basorderingången ökade med 7 procent (7 procent i dollar). USA ökade, på jämförbar basis, med 6 procent (7 procent i dollar) i total orderingång och 7 procent (8 procent i dollar) i basorderingång.
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade den totala orderingången med 7 procent (11 procent i dollar) med en god orderingång från Kina, Indien och Förenade Arabemiraten. Basorderingången steg 7 procent (12 procent i dollar) där positiva bidrag från Kina, Indien och Australien mer än väl kompenserade för en lägre orderingång i Sydkorea och Sydafrika. I Kina ökade den totala orderingången och basorder 20 procent respektive 23 procent (29 respektive 32 procent i dollar).

Efterfrågan ökade inom flertalet av ABB:s viktigare kundsegment:

 • Efterfrågan inom energisektorn var blandad under andra kvartalet. Aktiviteter avseende integrering till elnätet för förnybara energikällor och investeringar i förbättring av elnätets stabilitet, i synnerhet genom digitalisering, fortsatte att växa. Större investeringar i elnätet, till exempel långdistanslänkar, var fortsatt dämpad.
 • Efterfrågan inom industrin hade en god tillväxt med en bred kundbas under kvartalet. Processindustrier, inklusive olja och gas samt gruvverksamhet, fortsatte att öka sina investeringar där investeringarna i anläggningstillgångar koncentrerades på uppgradering och automatisering av redan befintliga tillgångar. Ett fortsatt fokus på utvalda industrier som livsmedel och drycker samt bilindustrin visade sig gynnsam för tillväxttakten på order, i synnerhet vad gäller ABB:s automatiserings- och robotlösningar.
 • Efterfrågan inom transport och infrastruktur var stabil med en god orderingång vad gäller elektrifiering av järnvägar, från byggsektorn och inom specialfartyg. Höjdpunkter under kvartalet innefattar en fortsatt stark tillväxt inom datacenter och för snabbladdningslösningar för elfordon.

Intäkter

Intäkterna steg 1 procent (5 procent i dollar), något som stöddes väl av en fortsatt stabil tillväxt inom Robotics and Motion samt Electrification Products. Detta dämpades av stabila intäkter inom Industrial Automation och lägre intäkter inom Power Grids på grund av den lägre ingående orderstocken inom båda dessa divisioner.

Serviceintäkterna steg 13 procent (16 procent i dollar) och stod för 19 procent av de totala intäkterna jämfört med 17 procent föregående år. Tillväxten inom tjänster stärktes av ABB:s ledande digitala portfölj, lösningarna i ABB Ability™.

Förändringar i valutakurser resulterade i en positiv valutaeffekt på redovisade intäkter med 2 procent. Förändringar i verksamhetsportföljen gav en positiv nettoeffekt på 2 procent på redovisade intäkter.

Operativt EBITA

Operativt EBITA på 1 167 miljoner dollar ökade 8 procent i lokal valuta (12 procent i dollar) under andra kvartalet. Den operativa EBITA-marginalen ökade med 60 punkter till 13 procent tack vare ett fortsatt produktivitetsarbete. ABB fortsatte att investera i försäljning, varumärke och ABB Ability™ under kvartalet.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten blev 681 miljoner dollar, upp 30 procent jämfört med 525 miljoner dollar året innan. ABB:s operativa nettovinst2 steg 27 procent till 810 miljoner dollar. Resultatet per aktie på 0,32 dollar var 30 procent högre jämfört med föregående år. Det operativa resultatet per aktie på 0,38 dollar var 28 procent högre och 27 procent högre i konstant valuta4.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 1 010 miljoner dollar jämfört med 467 miljoner dollar andra kvartalet 2017. Jämfört med för ett år sedan speglar kassaflödet främst en förändring i tidpunkten för utbetalningar av stimulansåtgärder för personalen, som utbetalades under första kvartalet i år medan de utbetalades under andra kvartalet 2017. ABB förväntar sig ett stabilt kassaflöde för helåret.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för andra kvartalet 2018 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en presskonferens för journalister idag kl. 10:00. Arrangemanget är tillgängligt som telefonkonferens. Telefonlinjerna hålls öppna 10–15 minuter innan konferensen startar. Ring in på följande telefonnummer: 08 505 100 31

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 14:00. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Ring in på följande telefonnummer: 08 505 100 31

Konferensen kommer också att finnas tillgänglig på ABB:s webbplats: https://new.abb.com/investorrelations/second-quarter-2018-results-webcast. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från vår webbplats.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Kassaflöde från rörelsen, Strategin Next Level samt Utsikter på kort och lång sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 19 juli 2018, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

19 juli 2018 Ulrich Spiesshofer, koncernchef

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp