COVID-19-uppdatering

ABB bevakar konstant situationen kring COVID-19 (det nya coronaviruset). Hälsan och säkerheten hos ABB:s anställda, kunder och partners är fortsatt vår högsta prioritet och vi arbetar hårt för att utvärdera och mildra eventuella risker.

Den vägledning som utfärdades den 5 februari 2020 inkluderade inte coronavirusets effekter, som vid tillfället främst var begränsade till Kina. Vi har därefter upplevt en nedgång i handelsförhållandena på grund av utbrottet, vilket ytterligare påverkats av ett försvagat oljepris.

Efter omfattande ansträngningar av Kinas regering under februari har situationen i landet stabiliserats, och verksamheten vid ABB:s tre huvudsakliga produktionscentra i Shanghai, Peking och Xiamen har till stor del återgått till det normala. Medan den försvagade kundefterfrågan i Kina, vår näst största marknad, också kommer att påverka resultatet för första kvartalet har vår verksamhet i landet stärkts på sistone. Under mars har COVID-19 snabbt spridit sig västerut, vilket har resulterat i att regeringar och kunder vidtagit åtgärder för att hålla smittspridningen nere, åtgärder som innebär avgörande ekonomiska konsekvenser över hela världen.

Påverkan på första kvartalet 2020

Även om det ännu inte är möjligt att fastställa den exakta effekten av COVID-19 på ABB:s resultat för första kvartalet förväntar sig ABB att intäkterna kommer att minska i samtliga affärsområden jämfört med för ett år sedan, medan orderingången är något mindre påverkad. Affärsområdet Robotics & Discrete Automation, som redan upplevt motvind från bilindustrin, förblir påverkad, både orderingången för första kvartalet och intäkterna förväntas minska med över 20 procent jämfört med föregående år.

Operativ EBITA-marginal förväntas också minska inom alla ABB:s affärsområden till följd av lägre volymer som delvis balanserats av självhjälpsinsatser. Självhjälpsinitiativ stöds av det ramverk ABB redan har infört för att implementera ABB:s operativsystem (ABB-OS). Samtidigt intensifierar företaget avsevärt lindrande åtgärder och minskar aktivt alla icke-väsentliga kostnader. Alla ABB:s affärsområden är strikt fokuserade på att hjälpa sina kunder samt på att upprätthålla kassaflödet.

Utsikter för 2020

Vart och ett av våra affärsområden följer noggrant nuvarande och potentiella effekter av utbrottet. För närvarande är majoriteten av ABB:s produktionsanläggningar helt eller delvis operativa och påverkan på leverantörskedjan har varit minimal. Emellertid förväntas utbrottet fortsatt ha en global påverkan och kan potentiellt skapa störningar mellan produktionsanläggningar samt ytterligare begränsa produktefterfrågan, projekt och serviceaktivitet.

Utöver kortsiktig motvind som påverkar alla våra affärsområden förväntar vi oss att projektverksamheten dämpas av de svagare utsikterna för olje- och gasinvesteringar och en nedgång i kryssningsfartygsaktiviteter. Däremot ser transportprojekt mer motståndskraftiga ut och utsikterna för utvalda områden med hög tillväxt, till exempel datacenter, förblir robusta. System- och serviceaktiviteter påverkas av begränsningar för gränsöverskridande resor för specialiserade försäljnings- och servicetekniker.

ABB påskyndar och utvidgar sina mildringsåtgärder inför det som ser ut att bli ett svårt andra kvartal med fokus på att anpassa kapaciteten för att möta minskad efterfrågan.

Med tanke på den fortsatta osäkerheten, inklusive den senaste tidens oljeprisnedgång, tillhandahåller ABB inte längre finansiell vägledning för helåret 2020.

ABB fortsätter att arbeta för att uppnå transformativa milstolpar, inklusive avyttringen av Power Grids, vilket är avsett att slutföras i slutet av det andra kvartalet.

Trots kortvariga störningar är ABB övertygade om den underliggande motståndskraften i sina affärsområden och verksamhetsmodell, samt att dess kortsiktiga likviditetsbehov täcks väl av den ekonomiska ram som är på plats.

”Jag vill ta tillfället i akt under dessa extraordinära tider att tacka hela ABB-teamet för att vi håller samman och hanterar denna pandemi med högsta professionalism," säger ABB:s vd och koncernchef Björn Rosengren. ”Hälsa och säkerhet för alla intressenter, framför allt våra anställda, är vår högsta prioritet i denna situation samtidigt som vi också försöker att göra vårt yttersta för att säkerställa kontinuitet i företaget. Vi är förberedda på alla scenarier och kommer att vidta starka åtgärder för att mildra påverkan för våra kunder, aktieägare och anställda.”

”Vidare har styrelsen och koncernledningen för ABB beslutat att frivilligt tillse en 10-procentig minskning av styrelsekompensation och lön under den tid krisen pågår, med syfte att sprida detta tecken på solidaritet till andra ledande nivåer inom företaget. Vi måste förbli starka tillsammans för hela ABB och för vårt samhälle. De pengar som sparas genom kompensation och lönesänkningar kommer att doneras av ABB till initiativ som syftar till att bekämpa effekterna av Coronaviruset”, säger han.

”Efter många av mina första möten sedan jag kom till ABB tidigare i år är mina intryck av företaget och dess människor mycket positiva. ABB är ett starkt företag med en enorm anda och rätt produkter och teknik för att driva en positiv och hållbar utveckling av världen i framtiden”, fortsätter Rosengren.

ABB planerar för virtuell kommunikation

Mot bakgrund av den nuvarande situationen kring COVID-19 planerar ABB att använda virtuella medier mer för att underlätta fortsatt kommunikation med finansmarknaden.

Följande webbsändningar är för närvarande schemalagda:

Datum

Ämne

Värd

28 april 2020

Resultat för det första kvartalet: webcast

VD, CFO

10 juni 2020

VD första perspektiv: webcast

VD, CFO

Fullständiga detaljer och ytterligare händelser kommer att uppdateras på www.abb.com/investorrelations när de är tillgängliga.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omvandlingen av branscher. Med en historia av innovation som sträcker sig över 130 år har ABB fyra, kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion och Robotics & Discrete Automation, stödd av den digitala plattformen ABB Ability ™. ABB:s Power Grids-verksamhet kommer att avyttras till Hitachi 2020. ABB är verksamt i mer än 100 länder med cirka 144 000 anställda.

Denna information är information som ABB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försyn nedan, klockan 06.45 CEST den 30 mars 2020.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden om utsikterna för vår verksamhet. Dessa uttalanden är baserade på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan påverka vår framtida utveckling, inklusive framtida påverkan av coronaviruset, globala ekonomiska förhållanden och de ekonomiska förhållandena i de regioner och industrier som är stora marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser kan i allmänhet identifieras av uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar,” ”tror”, ”uppskattningar”, ”planer”, ”mål” eller liknande uttryck. Det finns emellertid många risker och osäkerheter, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan göra att våra faktiska resultat skiljer sig väsentligt från den framåtsyftande informationen och uttalanden i detta pressmeddelande som kan påverka vår förmåga att uppnå någon eller alla av våra uttalade mål. Många av de faktorer som kan orsaka sådana skillnader identifieras och diskuteras då och då i ABB Ltd:s anmälningar till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive dess årsrapporter på formulär 20-F. Även om ABB Ltd tror att dess förväntningar som återspeglas i ett sådant framåtblickande uttalande baseras på rimliga antaganden, kan det inte garanteras att dessa förväntningar kommer att uppnås.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 30 mars 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp