Resultat första kvartalet 2020

Covid-19 påverkar resultatet; tynger de ekonomiska utsikterna

 • Order 7,3 miljarder dollar, -4 %; på jämförbar basis +1 %
 • Intäkter 6,2 miljarder dollar, -9 %; på jämförbar basis -7 %
 • Rörelseintäkter 373 miljoner dollar; marginal 6,0 %
 • Operativt EBITA1 636 miljoner dollar; marginal1 10,2 %, inklusive 30 punkter icke återvinningsbara kostnader
 • Nettovinst 376 miljoner dollar, -30 %
 • Grundläggande resultat per aktie 0,18 dollar, -30 %; operativ vinst per aktie1 0,30 dollar, -2 %
 • Kassaflöde från rörelsen -577 miljoner dollar

”Covid-19-pandemin har påverkat resultatet för första kvartalet, vilket innebär lägre intäkter och minskad rörelsemarginal inom alla våra verksamheter, fastän ordertillväxten har klarat sig bra. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa hälsa och säkerhet hos våra medarbetare samtidigt som vi upprätthåller en kontinuitet i verksamheten, servar våra kunder och fortsätter att investera i FoU för ett långsiktigt resultat”, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB.

”Under det andra kvartalet förväntar vi oss att ABB:s verksamhet kommer att utmanas avsevärt på grund av stark nedgång i efterfrågan beroende på nedstängningar i många delar av världen. Vi kommer icke desto mindre att öka våra ansträngningar vad gäller kostnadshantering och skydda likviditeten samtidigt som vi går vidare med att decentralisera koncernen och med målsättningen att slutföra avyttringen av Power Grids i slutet av det andra kvartalet.”

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

Q1 2020

Q1 2019

USD

Jämförbart

Order

7 346

7 613

-4%

+1%

Intäkter

6 216

6 847

-9%

-7%

Rörelseintäkter

373

590

-37%


Operativt EBITA1

636

766

-17%

-16%

i % av operativa intäkter

10,2

11,2

-1,0 p


Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt

326

415

-21%


Nettovinst tillhörande ABB

376

535

-30%


Grundläggande resultat per aktie (dollar)

0,18

0,25

-30%2


Operativt resultat per aktie (dollar)1

0,30

0,30

-2%2

-1%2

Kassaflöde från rörelsen

(577)

(256)

-125%


Den 17 december 2018 meddelade ABB en överenskommen försäljning av Power Grids-verksamheten. Därför presenteras resultaten för Power Grids-verksamheten som avvecklad verksamhet.

Sammanfattning

Mot bakgrund av covid-19 förblev orderingången för första kvartalet fortsatt stabil, och både Motion och Industrial Automation drog nytta av en stark ingång av stora order. Intäkterna minskade dock inom alla verksamheter, något som speglar en nedgång i efterfrågan på grund av pandemin, först i Kina och senare i andra delar av världen. Rörelserestriktioner ledde också till begränsningar av systeminstallationer och serviceaktiviteter. Denna utveckling tyngde i sin tur rörelsemarginalen för samtliga verksamheter, vilket speglar att vissa kostnader förblir viktiga för verksamhetens kontinuitet.

Order

Orderingången var 4 procent lägre (upp 1 procent på jämförbar basis) under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Valutakurseffekter gav en negativ nettoeffekt på 3 procent och portföljförändringar gav en negativ nettoeffekt på 2 procent. Orderstocken var 1 procent lägre (upp 8 procent på jämförbar basis) vid slutet av kvartalet.

Regional översikt

 • Orderingången från Europa var 1 procent högre (5 procent på jämförbar basis), något som understöddes av stora order. Resultaten var blandade på landsnivå. Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien var starka medan i Tyskland, Schweiz, Italien och Spanien, där covid-19 gav en tidigare påverkan, minskade orderingången jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången i Tyskland minskade med 7 procent (4 procent på jämförbar basis).
 • Orderingången från Nord- och Sydamerika var jämn (upp 2 procent på jämförbar basis), något som speglar den senare påverkan från covid-19 i regionen. Orderingången i USA var 2 procent högre (upp 2 procent på jämförbar basis).
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var orderingången 12 procent lägre (7 procent på jämförbar basis). Orderingången från Indien, Sydkorea, Thailand och Indonesien gjorde goda framsteg medan orderingången från Australien, Singapore och Japan backade. I Kina, där påverkan från covid-19 började märkas först, minskade orderingången med 21 procent (16 procent på jämförbar basis).

Översikt över slutmarknader

 • Inom diskreta industrier stördes orderingången på flertalet slutmarknader, medan orderingången från traditionell bilindustri och närliggande industrier var avsevärt lägre.
 • Inom processindustrier såg ABB en solid efterfrågan från kunder i segmenten gruvdrift samt massa och papper. Segmenten okonventionell olja och gas samt konventionell kraftproduktion var fortsatt utmanade.
 • Inom transport och infrastruktur var investeringarna robusta med en stark tillväxt inom hamnar, järnväg samt vatten och avlopp, liksom en god ordertillväxt inom distributionsbolag.
 • Aktiviteten inom byggsektorn lättade i och med att byggföretagen stod inför ökade begränsningar av sina aktiviteter på grund av karantänansträngningarna.

Intäkter

Intäkterna var 9 procent lägre (7 procent på jämförbar basis) jämfört med föregående år. Valutakurseffekter gav en negativ nettoeffekt på 1 procent och portföljförändringar gav en negativ nettoeffekt på 1 procent. Kvoten bokade order/fakturering låg under kvartalet på 1,181 jämfört med 1,11 under samma period föregående år.

Rörelseintäkter och operativt EBITA

Rörelseintäkterna på 373 miljoner dollar innebär en minskning med 37 procent. Resultatet inkluderar totalt 263 miljoner dollar i icke-operativa poster, inklusive 65 miljoner dollar i förvärvsrelaterad avskrivning, en nettoförlust på 80 miljoner dollar relaterat till förändringar i råvarupriser och valutakurser, omstruktureringskostnader för transformeringsprogrammet ABB-OS liksom kostnader hänförliga till avyttringen av Power Grids och solomriktarverksamheten.

Operativt EBITA1 på 636 miljoner dollar var 17 procent lägre i dollar (16 procent i lokala valutor). Den operativa EBITA-marginalen1 på 10,2 procent var 100 punkter lägre jämfört med föregående år. Alla verksamheter redovisade lägre marginaler jämfört med motsvarande period föregående år, något som delvis uppvägdes av förbättringar inom Koncerngemensamt och övrigt, huvudsakligen på grund av en lägre kostnad för icke-kärnverksamhet och icke-återvinningsbara kostnader. Icke-återvinningsbara kostnader på 21 miljoner dollar speglades i Koncerngemensamt och övrigt.

Nettovinst och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten från kvarvarande verksamheter uppgick till 326 miljoner dollar, 21 procent lägre jämfört med föregående år. Nettointäkter från avvecklad verksamhet på 54 miljoner dollar var lägre, då verksamheten påverkades av överföringen av icke-återvinningsbara kostnader, pågående omstruktureringskostnader och nettoförluster relaterat till förändringar i råvarupriser och valutakurser.

Koncernens nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 376 miljoner dollar och grundläggande resultat per aktie uppgick till 0,18 dollar, båda 30 procent2 lägre jämfört med föregående år. Koncernens effektiva skattesats uppgick till 19,5 procent och innefattar positiva effekter från lösning av vissa uppskattade osäkra skattekostnader. Operativ vinst per aktie på 0,30 dollar1 var 2 procent2 lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflöde från rörelsen minskade till -577 miljoner dollar, jämfört med -256 miljoner dollar under första kvartalet 2019, inklusive 22 miljoner dollar i minskat kassaflöde från rörelsen från avvecklad verksamhet jämfört med för ett år sedan.

Kassaflöde från kvarvarande rörelseverksamhet påverkades jämfört med motsvarande period föregående år huvudsakligen på grund av en förändrad tidpunkt för utbetalningar av incitamentsutbetalningar för medarbetarna, vilka distribuerades under första kvartalet i år jämfört med andra kvartalet föregående år. Dessutom påverkades det av lägre rörelseintäkter och en mindre fördelaktig tidpunkt för skattebetalningar. Detta uppvägdes delvis av förbättringar av rörelsekapitalstyrningen, inklusive en bättre harmonisering av betalningsvillkoren för leverantörsskulder. Rörelsekapitalet i procent av intäkterna låg på 12,3 procent vid kvartalets slut.

Verksamhetsresultat första kvartalet 2020

Electrification (EL)

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

Q1 2020

Q1 2019

USD

Jämförbart

Order

3 121

3 363

-7%

-2%

Orderstock

4 386

4 394

0%

+9%

Intäkter

2 773

3 057

-9%

-7%

Operativt EBITA1

318

377

-16%


i % av operativa intäkter

11,4%

12,4%

-1,0 p


 • En dämpad efterfrågan från kortcykliska industrier och en nedgång i byggsektorn ledde till en lägre orderingång, medan vissa marknader som eldistributionsbolag och infrastruktur har varit motståndskraftiga. Per region, på jämförbar basis, steg orderingången något i Europa, medan den var dämpad i Nord- och Sydamerika och utmanad i AMEA, i synnerhet i Kina.
 • Intäkterna blev lägre på grund av nedskurna projektaktiviteter och lägre produktförsäljning beroende på produktionsavbrott, huvudsakligen i Asien.
 • Marginalerna hölls tillbaka på grund av lägre volymer och svaga resultat inom solenergi. Detta motverkades delvis tack vare förbättrade resultat inom Installation Products och kostnadsåtstramningar.

Industrial Automation (IA)

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

Q1 2020

Q1 2019

USD

Jämförbart

Order

1 757

1 666

+5%

+8%

Orderstock

5 183

5 139

+1%

+6%

Intäkter

1 462

1 518

-4%

-1%

Operativt EBITA1

144

205

-30%


i % av operativa intäkter

9,7%

13,5%

-3,8 p


 • IA:s starka orderutveckling drevs av stora order som togs hem inom segmenten gruvdrift, massa och papper samt hamnar. Den konventionella kraftproduktionen var fortsatt utmanad medan olja och gas, i synnerhet okonventionell, dämpades. Orderingången ökade inom alla regioner, med Europa i spetsen.
 • Jämförbar intäktsutveckling speglar pågående utmaningar för bokade order/fakturering och ökade inskränkningar i projektinstallationer och serviceaktiviteter.
 • Marginalerna sjönk på grund av en ogynnsam affärsmix, förseningar i projektgenomföranden och serviceaktiviteter som begränsades av rörelserestriktioner.

Motion (MO)

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

Q1 2020

Q1 2019

USD

Jämförbart

Order

1 901

1 800

+6%

+8%

Orderstock

3 259

2 942

+11%

+15%

Intäkter

1 510

1 605

-6%

-4%

Operativt EBITA1

230

263

-13%


i % av operativa intäkter

15,3%

16,4%

-1,1 p


 • En stark långcyklig ordertillväxt leddes av stora order inom järnväg och för vattentillämpningar. Dessutom tog företaget också hem order från nya OEM-kunder och såg ett starkt kvartalsslut i Kina. Dessa positiva tecken gick om en bred försämring i kortcyklig efterfrågan, i synnerhet för drivsystem. Ordertillväxten leddes av Europa och AMEA, medan Nord- och Sydamerika låg stabilt.
 • Intäkterna speglar en lägre kvot för bokade order/fakturering och senareläggning av leveranser på ställen där kundanläggningar stängdes ned.
 • Marginalminskningen drevs av lägre volymer och inkrementella logistikkostnader, något som delvis motverkades med hjälp av kostnadsbesparingar.

Robotics & Discrete Automation (RA)

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

Q1 2020

Q1 2019

USD

Jämförbart

Order

811

967

-16%

-14%

Orderstock

1 454

1 556

-7%

-2%

Intäkter

671

851

-21%

-19%

Operativt EBITA1

59

95

-38%


i % av operativa intäkter

8,8%

11,2%

-2,4 p


 • Orderutvecklingen för robotverksamheten speglar en fortsatt försämring inom bilindustrin och närliggande industrier plus en försvagning inom industrin generellt samt efterfrågan på 3C (datorer, kommunikation och konsumentelektronik). Inom maskinautomatisering redovisades en stark tillväxt som gynnades av tidigare designvinster och uppläggning av kundlager.
 • Tillväxten var stark i Nord- och Sydamerika, dock var orderingången svag i Europa och utmanad i AMEA.
 • Intäkterna påverkades av en lägre efterfrågan, i synnerhet för systemverksamhet och serviceaktiviteter, och förvärrades i Kina på grund av covid-19-relaterade nedstängningar.
 • Marginalminskningen speglar huvudsakligen lägre volymer, något som delvis motverkades av kostnadsbesparingar.

Koncerngemensamt & övrigt

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING

(miljoner dollar där annat ej anges)

Q1 2020

Q1 2019

USD


Order

(244)

(183)

+61


Intäkter

(200)

(184)

+16


Rörelseintäkter

(173)

(230)

(57)


Operativt EBITA1

(115)

(174)

(59)


 • Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt har förbättrats till -115 miljoner dollar. Jämfört med för ett år sedan speglar detta en minskning av icke-återvinningsbara kostnader och kostnader för icke-kärnverksamhet samt lägre löpande koncernkostnader, något som delvis uppvägdes av avsaknaden av vinst som gynnade resultatet under första kvartalet 2019.
 • Under första kvartalet 2020 redovisades icke-återvinningsbara kostnader på 21 miljoner dollar, vilket påverkade operativt EBITA med 30 punkter.

Respons på covid-19

ABB:s primära fokus är att säkerställa hälsa och säkerhet för våra medarbetare samtidigt som vi upprätthåller en kontinuitet i verksamheten. ABB följer konstant hur situationen utvecklas och vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder i linje med lokala myndigheter och WHO:s riktlinjer. Medan pandemin covid-19 pågår arbetar ABB hela tiden med kunder och partners för att upprätthålla försörjningen av varor och tjänster. Som en del i denna respons maximerar ABB användningen av verktyg för fjärrservice samt ABB Ability™ digitala lösningar, inklusive kostnadsfria fjärrtjänster. Merparten av ABB:s produktionsanläggningar är helt eller delvis i drift i nuläget, medan vi har vissa störningar vid produktions- och serviceanläggningar i vissa länder. Där så är möjligt anpassar företaget resurserna för att möta den förutsedda dämpningen i efterfrågan och eliminera icke-kritiska kostnader.

Styrelsen och koncernledningen på ABB har frivilligt tillsett en minskning i styrelsekompensation och lön på 10 procent medan krisen pågår. Dessutom kommer ABB att bidra med 1 miljon CHF till den internationella Röda Kors-kommitténs insatser mot covid-19.

Företaget och dess medarbetare bistår våra lokalsamhällen, exempelvis genom att använda ABB:s resurser till att leverera skyddsutrustning till sjukhus och medarbetare i frontlinjen i några av de länder som drabbats värst, såsom Kina och Italien, liksom genom donationer av utrustning samt kapitalinsamlingar.

Status för transformeringen

Inför avyttringen av Power Grids är divisionen fullt operationell på fristående basis. ABB har eliminerat merparten av de cirka 290 miljoner dollar i årliga icke-återvinningsbara kostnader som blev resultatet när Power Grids dekonsoliderades. ABB siktar på att lösa alla kvarvarande synergiförluster från avyttringen genom transformeringsprogrammet ABB-OS. Avyttringen är tänkt att slutföras i slutet av andra kvartalet, som planerat, och ABB avser fortsatt att genomföra ett återköpsprogram genom att använda nettolikvid från transaktionen. ABB planerar att genomföra detta på ett effektivt och ansvarsfullt sätt med hänsyn till de rådande förhållandena.

Decentraliseringen och förfiningen av ABB:s affärsmodell fortsätter genom ABB-OS och innebär att företaget kan agera snabbt som svar på omständigheterna rörande covid-19 samtidigt som man arbetar på att leverera kostnadsbesparingar för koncernen som planerat.

Under kvartalet slutförde affärsområdet Electrification avyttringen av solomriktarverksamheten till FIMER SpA den 29 februari 2020. Den 17 mars 2020 slutförde ABB Electrification förvärvet av en majoritetsandel i Chargedot Shanghai New Energy Technology Co., Ltd. Förvärvet utvidgar ABB:s relation med ledande elfordonstillverkare i Kina och breddar erbjudandet med hårdvara och programvara som utvecklats specifikt för lokala krav. Dessutom förvärvade ABB Electrification den 3 mars 2020 Cylon Controls Ltd, och stärkte därmed portföljen för Smart Buildings i sektorn kommersiella fastigheter.

Utsikter på kort sikt

Den globala ekonomin förväntas minska under 2020 efter snabbt försämrade framtidsutsikter pådrivet av covid-19-pandemin. Trots fler stimulansåtgärder än någonsin från myndigheter och centralbanker runt om i världen och de första tecknen på återhämtning av den ekonomiska aktiviteten i Kina, pekar makroindikatorer på en global lågkonjunktur under en oviss tidsperiod, då många länder, inklusive USA, fortsätter att upprätthålla restriktioner med förväntade långsiktiga ekonomiska konsekvenser.

Påverkan från covid-19 har, liksom fallet i oljepris, avsevärt påverkat utsikterna på kort sikt på vissa slutmarknader som olja och gas, konventionell kraftproduktion, bilindustrin och marina tillämpningar. Vissa slutmarknader som distributionsbolag, datacenter, logistik och järnväg fortsätter att uppvisa en relativt god motståndskraft.

ABB tillhandahåller i nuläget inte någon prognos för helåret 2020. ABB förväntar sig att resultaten kommer att påverkas avsevärt under det andra kvartalet. Order och intäkter förväntas visa en betydande sekventiell nedgång inom alla affärsområden, och Robotics & Discrete Automation förväntas minska med över 30 procent jämfört med föregående år. Trots att företaget vidtar snabba åtgärder för att anpassa verksamheten och kostnadsbasen för att skydda lönsamheten förväntas volymförlusten ytterligare dämpa marginalerna. Trots störningar på kort sikt är ABB tryggt med den underliggande motståndskraften i verksamheterna och affärsmodellen. Företaget har en stark balansräkning och är förvissat om att likviditetsbehoven kommer att vara väl täckta.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2020 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 10:00. Du förregistrerar dig inför telefonkonferensen eller går med i webbsändningen på ABB:s webbplats: new.abb.com/investorrelations/ Den inspelade konferensen finns tillgänglig efter konferensens slut på ABB:s webbplats.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare.

DATUM ATT NOTERA

Ur koncernchefens perspektiv (webbsändning)

den 10 juni 2020

Resultat andra kvartalet 2020

den 22 juli 2020

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Respons på covid-19, Status för transformeringen och Utsikter på kort sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planer”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 28 april 2020, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

28 april 2020

Björn Rosengren, koncernchef

Endnotes

 1. För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q1 2020 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.
 2. Utvecklingen av vinst per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2019 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen).
 3. Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).
 4. Beloppet representerar totalvärdet för både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp