Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Polityka społeczna ABB

Standardy i wytyczne dotyczące polityki społecznej opierają się na sześciu żródłach: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka, podstawowych zasadach dotyczących praw pracowniczych ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Pracy, wytycznych OECD dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych, Globalnych Zasadach Sullivana oraz normach SA 8000 odnoszących się do społecznej odpowiedzialności (Social Accountability 8000).


Nasza polityka społeczna:

1. ABB w społeczeństwie

Należy wnieść wkład, w ramach naszych możliwości, w poprawę warunków ekonomicznych, środowiskowych i socjalnych poprzez otwarty dialog z zainteresowanymi stronami i aktywne uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach.

2. Prawa człowieka

Należy wspierać i przestrzegać ochronę praw człowieka uznanych na arenie międzynarodowej.

Należy zagwarantować, że pracownicy i wykonawcy pełniący obowiązki służby ochrony będą przestrzegać w trakcie wykonywania swojej pracy międzynarodowych norm w zakresie praw człowieka.

3. Praca dzieci i pracowników młodocianych

Należy zapewnić odpowiednią ochronę nieletnim; za podstawową zasadę przyjmujemy niezatrudnianie dzieci i brak poparcia dla wykorzystywania pracy dzieci, za wyjątkiem zatwierdzonych przez władze programów szkolenia młodzieży (na przykład programów praktyk).

4. Swoboda zatrudnienia

Należy przestrzegać wymogu, zgodnie z którym wszyscy pracownicy podejmują pracę z własnej nieprzymuszonej woli, nie są stosowane żadne formy przymusu podczas zatrudniania oraz nie są wspierane żadne formy pracy przymusowej.

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Należy zapewnić bezpieczne środowisko pracy we wszystkich lokalizacjach i wszystkich zakładach oraz podjąć właściwe kroki, aby uniknąć wypadków i zagrożeń dla zdrowia podczas pracy poprzez zmniejszanie do minimum, do uzasadnionych i praktycznie możliwych poziomów, wszelkich zagrożeń obecnych w środowisku pracy.

6. Komunikacja i konsultacje z pracownikami

Należy ułatwić prowadzenie regularnych konsultacji ze wszystkimi pracownikami w celu omówienia zagadnień leżących w obszarach wspólnych zainteresowań.

Należy przestrzegać prawa wszystkich pracowników do tworzenia związków zawodowych i dobrowolnego zrzeszania się w nich oraz do prowadzenia kolektywnych negocjacji.

Należy zagwarantować, że przedstawiciele personelu nie będą dyskryminowani oraz że będą mieli dostęp do członków swoich związków w miejscach pracy.

Należy zagwarantować, że w każdym przypadku poważniejszych zwolnień z pracy opracowany zostanie program doradztwa i system świadczeń socjalnych, a pracownicy lub ich oficjalni przedstawiciele zostaną o nich odpowiednio wcześnie poinformowani.

7. Równość szans

Należy zapewnić równość szans wszystkim pracownikom. Nie wolno stosować ani wspierać dyskryminacji podczas zatrudniania, ustalania wynagrodzenia, w zakresie dostępu do szkoleń, awansów i zwalniania lub przenoszenia na emeryturę, ze względu na pochodzenie etniczne, przynależność państwową lub kastową, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, orientację seksualną, przynależność związkową lub poglądy polityczne.

8. Mobbing i postępowanie dyscyplinarne

Należy przeciwstawiać się stosowaniu mentalnego lub fizycznego przymusu, znieważania słownego lub stosowaniu kar cielesnych i kar w postaci ciężkiej pracy; zobowiązujemy się też nie zezwalać na niewłaściwe zachowania, w tym gesty, sposób wysławiania się i kontakt fizyczny, które mają charakter seksualny, wiążą się z represjami, groźbami, przemocą albo wyzyskiem.

Należy także opracować i utrzymać sprawiedliwe procedury rozpatrywania skarg pracowników oraz procedury postępowania dyscyplinarnego.

9. Czas pracy

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów oraz standardów przemysłowych w zakresie czasu pracy, w tym pracy w godzinach nadliczbowych.

10. Wynagrodzenie

Należy zagwarantować, że pensje wypłacane pracownikom odpowiadają lub są wyższe niż ustalone odpowiednimi przepisami płace minimalne, a przy tym ich wysokość wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb personelu, a także należy zapewnić pewien dodatkowy dochód.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby składniki pensji i świadczeń były jasno i regularnie wyszczególniane pracownikom oraz aby wynagrodzenie było wypłacane w sposób zgodny z właściwymi przepisami i wygodny dla samych pracowników.

Należy zagwarantować, że umowy o prace oraz plany praktyk są sporządzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do których przestrzegania zobowiązana jest firma ABB.

11. Dostawcy

Należy wprowadzić i stosować odpowiednie procedury mające na celu ocenę i wybór na głównych dostawców i podwykonawców firmy zdolne wypełnić wymogi ABB zawarte w normach i wytycznych dotyczących polityki społecznej (w publikacjach zewnętrznych określane jako Polityka Społeczna firmy) oraz sprawdzenie, czy wymagania te są wypełnianie w sposób ciągły.

12. Zaangażowanie w aspekty społeczne

Należy promować działalność na rzecz społeczeństwa i uczestniczyć w tego rodzaju przedsięwzięciach, których celem jest rozwój gospodarczy, środowiskowy, społeczny i edukacyjny i które stanowią element zaangażowania ABB w życie społeczeństw, w których działa firma.

13. Etyka biznesu

Należy przestrzegać najwyższych norm dotyczących etyki i uczciwości w biznesie oraz wspierać wysiłki organów krajowych i międzynarodowych, mające na celu egzekwowanie wysokich standardów etycznych we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej.