Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Środki zaradcze

Brak tolerancji dla naruszeń

Firma ABB prowadzi politykę „zerowej tolerancji” wobec naruszeń prawa lub Kodeksu postępowania firmy ABB i podejmuje odpowiednie działania dyscyplinarne — w tym wypowiedzenie stosunku pracy — w stosunku do pracowników, którzy dokonali ich naruszenia.

Biuro ds. postępowań szczególnych (ang. Office of Special Investigations — OSI) jest częścią działającego w firmie ABB zespołu ds. prawnych i uczciwości zawodowej i jest odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń w skali międzynarodowej. Wątpliwości związane z kwestią uczciwości, które zostały zgłoszone, trafiają następnie do OSI, gdzie są poddawane postępowaniu wyjaśniającemu i działaniom naprawczym w celu zakończenia sprawy. W razie konieczności podjęcia postępowania dyscyplinarnego prowadzone jest ono zgodnie z zapisami Protokołu dyscyplinarnego ds. zasobów ludzkich i realizowane przez komisje dyscyplinarne ds. zasobów ludzkich w siedzibie głównej i w poszczególnych regionach.

Jesteśmy przekonani o solidności naszych szkoleń i procedur dotyczących kwestii uczciwości, analizujemy jednak możliwości ciągłego wprowadzania udoskonaleń. W 2015 roku nie odnotowano udowodnionych przypadków korupcji. Na firmę nie nałożono żadnych znaczących kar lub sankcji za naruszenie przepisów i zasad w 2015 roku. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w informacji dodatkowej o pozycjach pozabilansowych zawartej w informacjach dodatkowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego będącego częścią Raportu rocznego Grupy ABB.