Cyber Security Monitoring Service

Diagnostik, beslutsstödsystem och kontinuerlig övervakning av styrsystemets IT-säkerhet.

I arbetet med att utforma väl definierad IT-säkerhetsstrategi för dina styrsystem rekommenderar ABB att analysera nuvarande status och kontinuerligt övervaka att tillräcklig säkerhet finns på plats.

Cyber Security Monitoring Service är en servicetjänst inom industriell IT-säkerhet skräddarsydd för System 800xA. Tjänsten innehåller återkommande fördjupad diagnostik, Cyber Security Fingerprint, kontinuerlig tillståndsövervakning och regelbunden utvärdering av systemets säkerhetsstatus. Tjänsten skapar förutsättningar för ett långsiktigt och flexibelt samarbete kring er IT-säkerhetsstrategi och ger dig en samarbetspartner avseende IT-säkerheten i dina styrsystem.

Tjänsten levereras tillsammans med ABB:s serviceplattform ServicePort som tydligt visualiserar status samt förändringar och används av dig och av ABB som beslutsstödsystem för IT-säkerhetsarbetet. ServicePort är dessutom förberedd för remote support – för att ytterligare effektivisera arbetet.

Fördelar

 • Förbättrad kontroll i ert IT-säkerhetsarbete och fördjupad kunskap för att ständigt utveckla din säkerhetsstrategi avseende styrsystem.
 • Ökad trygghet genom kontinuerlig övervakning och löpande information om aktuell säkerhetsstatus i styrsystemet.
 • Ett tydligt och uppdaterat beslutsunderlag som hjälper dig att prioritera dina insatser och åtgärda det viktigaste först.
 • En kunnig samarbetspartner och ett stöd inom IT-säkerhetsfrågor.

Läs mer om ABB:s 3 steg till en förbättrad IT-säkerhet

Cyber Security Monitoring Service är en tjänst för ständiga förbättringar av IT-säkerheten. Arbetet bygger på en trestegsmetod för att på djupet diagnostisera, analysera och skapa ett hållbart skydd för styrsystemet samt att proaktivt underhålla din investering:

Steg 1: Diagnostik/Analys
Tillsammans med dig går vi igenom era rutiner, ansvar och roller i säkerhetsarbetet samt konfigurerar ServicePort med unika förutsättningar i ert system. Vi genomför också en utbildning i användning av ServicePort lokalt hos er. Det första steget innefattar sedan en fördjupad diagnostik och tillståndskontroll av IT-säkerheten, Cyber Security Fingerprint. Med ett serviceavtal för Cyber Security Monitoring Service erhålls dessa tillståndskontroller och rapporter återkommande enligt önskat intervall. Rapporten kommer med en lättöverskådlig riskprofil och tillsammans med dig och dina kollegor går vi igenom resultat och rekommenderade åtgärder för att hjälpa dig uppnå ett säkrare system.

Steg 2: Förbättringsarbete 
Det andra steget är helt eller delvis genomförandet av de åtgärder som identifierats i första steget – och utifrån den definierade säkerhetsstrategin. Säkerhetsinställningar, riktlinjer och rutiner förstärks för att uppnå ett väl fungerande skydd genom alla nivåer av säkerhet. Här kan ABB tillhandahålla tekniska lösningar eller bistå med support och tjänster. Som exempel kan nämnas Security Update Service för kontinuerlig och säker tillgång till godkända säkerhetsuppdateringar och virusdefinitionsfiler för styrsystemet.

Steg 3: Övervaka/Bibehålla 
När prioriterade och utvalda åtgärder är genomförda övervakas så att IT-säkerheten upprätthålls och avvikelser detekteras. Detta sker genom kontinuerlig tillståndsövervakning, visualisering av aktuell status samt ett utökat stöd från ABB:s ingenjörer som via fjärranslutning genomför regelbunden kontroll och utvärdering av säkerhetsstatus. Målet är att upprätthålla ett säkert system i en snabbt föränderlig miljö.

Vad i systemets IT-säkerhet utvärderas och övervakas?

Vid en återkommande fördjupad diagnostik (Cyber Security Fingerprint) presenteras även en åtgärdsplan för aktuella förbättringsområden enligt nedan.

1. Group Security Policies
Kontinuerlig automatiserad insamling och analys av data utvärderar och visualiserar kontinuerligt KPI (Key Performance Indicators) för:
 • Passwords
 • User Accounts
 • Security Event Audits
 • Recovery Console
 • Interactive Logon
 • System and Devices
 • Network Access
 • Network Security
 • System Cryptography
 • Policy Enforcement

2. Computer Settings
Kontinuerlig automatiserad insamling och analys av data utvärderar och visualiserar KPI för:
 • Operating System
 • Services 
 • Firewall
 • Shares
 • MS Security Updates
 • Antivirus
 • Active Ports
 • Startup Items 
 • Installed Application

3. Procedures and Protocols

I samband med en återkommande fördjupad diagnostik (Cyber Security Fingerprint) genomförs intervjuer med berörd personal hos er där vi utvärderar vi och skapar KPI samt rekommendationer även för:
 • Organization
 • Personnel
 • Access Control
 • Administration
 • Maintenance
 • Compliance
 • Physical Security

Välj tjänst avseende ABB-systemets grundläggande säkerhet efter behov


Cyber Security Benchmark Cyber Security Fingerprint Cyber Security Monitoring Service (ServicePort)
Antal KPI (Key Performance Indicators) 26 26 26
Överskådlig bild av IT-säkerheten i systemet ✓✓ ✓✓
Automatiserad datainsamling och analys via ABB:s specialiserade verktyg


Analys av säkerhetsdata via ABB:s experter -
Schemalagd och automatisk datainsamling och analys (ServicePort) - -
Detaljerad rapport med ABB:s rekommendationer -

Personlig genomgång av resultat -

Återkommande systemrapporter som del av ett serviceavtal -
$
Säker remoteuppkoppling för fjärrsupport via ABB:s experter (RAP) - -
Lokalt analysverktyg och beslutstöd (ServicePort) - -
Presentation av historiskt data och förändringar (ServicePort) - -
E-mail notifiering om KPI överskrider definierade tröskelvärden (ServicePort) - -
Utbildning i ABB:s verktyg - -
Teckenförklaring
✓       Ingår i aktuell tjänst
✓ ✓   Ingår med utökad omfattning i aktuell tjänst
$       Kan ingå som tillval mot pristillägg eller offert
-        Ej tillgänglig i aktuell tjänst

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

 

 

 

Video

Loading documents
Select region / language