Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

工业机器人IRB 52 技术参数

机器人版本

到达距离

承重能力

轴数 

 防护等级

IRB 52

1.2 m

7 kg

6

 IP 67

 

轴运动

 

 

 

工作范围1.2m到达距离

工作范围1.45m到达距离

最快速度

1. 旋转

+180° to -180°

+180° to -180°

180°/s

2. 摆动

+110° to -63°
+136° to -63°

+120° to -90°
+150° to -90°

180°/s

3. 摆动

+55° to -235°

+65° to -245°

180°/s

4. 旋转

+200° to -200°

+200° to -200°

320°/s

5. 弯曲

+115° to -115°

+115° to -115°

400°/s

6. 旋转

+400° to -400°

+400° to -400°

460°/s