Részvételi feltételek és játékszabályzat

A jelen nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője az  ABB Kft. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.); cégjegyzékszám: 01-09-079101, továbbiakban mint „Szervező”).

A Nyereményjáték lebonyolítását és adatfeldolgozását az ABB Kft. végzi.

 

1. A Játék leírása

 Szervező 2016. október 6-án meghirdeti a jelen Nyereményjátékot az ABB Kft. weboldalán (www.abb.com/hu, továbbiakban: „Weboldal”). A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes.

A Nyereményjáték lényege, hogy a következő kérdésre helyesen válaszoljanak írásban a marketing@hu.abb.com e-mail címre küldött e-mailben:  Milyen berendezéseket, megoldásokat szállított az ABB az évszázad beruházásának számító svájci Gotthard-alagút projekthez?

A helyes választ a Szervező 2016. október 21-én a https://new.abb.com/railway/hu  weboldalon közzéteszi.

2. A játék időtartama

A játék 2016. október 6-tól .2016. október 20-ig tart.

A sorsolás és eredményhirdetés 2016. október 21-én 11:00 órakor történik.

3. Nyeremények

Azon résztvevők (továbbiakban: Résztvevők) között, akik részt vesznek a Nyereményjátékban, az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: 10 db 4GB pendrive

 

4. Résztvevők

A Nyereményjátékban kizárólag azon nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt vagy azt megelőzően önkéntesen feliratkoztak az ABB hírlevélre. 

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadják.

 

5. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt

A Nyereményjátékban a Szervező munkavállalói valamint azok Ptk. 8:1 § (1) 2. § szerinti hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

6. Sorsolás

A helyes megoldásokat beküldök közül a 10 fő nyertest sorsolás útján választjuk ki. A sorsolásra a Szervező székhelyén (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.) kerül sor, 2016. október 21-én 11:00-kor.

 

7. Kiértesítés

A nyerteseket a Szervező a Nyereményjátékban megadott e-mail címen keresztül közvetlenül értesíti.

8. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség

A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertes a Szervező részére megadja. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) a nyerteseket terhelik.

 

9. Nyeremények átvétele

A nyertesek a nyereményről szóló értesítéstől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 90 (kilencven) naptári napon belül jogosultak a nyeremény átvételére. A határidő jogvesztő. A  nyereményeket a Szervező postai úton továbbítja a nyertesek részére a nyertesek által megadott címre.

 

10. Adatvédelem, adatkezelés

A Nyereményjáték elsődleges célja a Szervező szolgáltatásainak, termékeinek és tevékenységének népszerűsítése és ügyféltáborának növelése, illetve a résztvevők előzetes, kifejezett és tájékozott hozzájárulásának megszerzése ahhoz, hogy a Szervező a Résztvevők részére közvetlen üzletszerzési tevékenység körébe tartozó saját reklámokat, tájékoztató információkat juttathasson el.
A részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen Játékszabályzat alapos elolvasása; a Szervező minden esetben úgy tekinti, hogy a Nyereményjáték Résztvevői a Játékszabályzatot az internetes regisztráció előtt elolvasták. A Résztvevők az interneten történő regisztrációval elfogadják a jelen Játékszabályzatot, és hozzájárulásukat adják az alábbiakban meghatározott a Résztvevők által önkéntesen megadott személyes adatokkal végzett adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező által kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, az adatkezelés céljai a Nyereményjáték lebonyolítása (nyertesek kisorsolása, értesítése, nyeremények átadása) és saját célú közvetlen üzletszerzési tevékenység végzése, melynek során a Szervező saját ajánlatait és információit eljuttathatja a Résztvevők részére elektronikus úton, továbbá a Résztvevők adatainak a Szervező kapcsolat-felvételi és üzletszerzési listájára való felvétele.

11. Általános rendelkezések

 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket - vagy magát a Nyereményjátékot,akár a Nyereményjáték időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Résztvevőt a Nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Résztvevő a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el.. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.abb.com/hu weboldalon. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező továbbá nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó, vagy azt támogató weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 A Résztvevők a Nyereményjátékban történő részvétellel megerősítik, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismerik és magukra nézve kötelezőként elfogadják.

 

Budapest, 2016. szeptember.

Select region / language