Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Viktigt meddelande om utdelningen till aktieägare i ABB Ltd

Anmälan SEB Emissioner tillhanda senast den 20 mars 2018.


När den enhetliga ABB-aktien infördes skapades också ett särskilt utdelningsförfarande. Förfarandet gör det möjligt för aktieägare i ABB Ltd, som har sin skatterättsliga hemvist i Sverige, det vill säga som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, och vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden (Sveriges värdepapperscentral och clearingorganisation) att få utdelning i svenska kronor (SEK) utan avdrag för schweizisk källskatt (kupongskatt). Utdelningen betalas av ett svenskt dotterbolag till ABB Ltd via Euroclear Sweden och beskattas enligt svenska skatteregler. Läs mer i broschyren (pdf).

Vem får delta?
Samtliga aktieägare i ABB Ltd, såväl fysiska som juridiska personer, som har sin skatterättsliga hemvist i Sverige, det vill säga som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, och vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden får delta.

Aktieägare som har sina ABB-aktier i depå erhåller information om hur de ska gå tillväga direkt från sin bank eller förvaltare.