Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Inkludera mera

Företag har idag ett socialt ansvar att skapa en inkluderande arbetsmiljö, där flera perspektiv kommer in och där alla medarbetare känner sig bekväma och respekterade. Ett lyckat inkluderingsarbete kan samtidigt leda till mer lönsamma affärer.

Inkludering står idag högt upp på agendan för de flesta ledningsgrupper. Inom teknikbranschen har det länge pratats om vikten av jämställdhet, men nu börjar allt fler företag att se på inkludering ur ett bredare perspektiv. För att ligga i framkant och attrahera potentiella medarbetare gäller det att ha en bra och jämställd arbetsmiljö. 

"Se på hur arbetskulturen ser ut idag. Inom jämställdhet är det till exempel viktigt att titta på olika roller. Är alla ingenjörer män och alla assistenter kvinnor? Det handlar inte bara om att ha en jämn fördelning mellan könen utan även kolla på struktur och kultur", menar Emil Åkerö, normingenjör på Add Gender, ett konsultföretag som specialiserar sig på inkluderingsfrågor och att bygga mer tillåtande arbetsmiljöer.

Ett inkluderingsarbete är en investering i företagets varumärke och leder på sikt till bättre resultat. Genom att jobba med inkludering blir arbetsplatser mer mångfacetterade, vilket forskningen visar genererar bättre och mer långsiktiga beslut. 

Emil Åkerö menar att det är viktigt att titta på vilka som privilegieras på arbetsplatsen och att diskutera varför det är så, speciellt i en bransch med ständig förändring, som teknikbranschen. Ser det annorlunda ut för den som är utlandsfödd eller har en funktionsnedsättning? 

"Se över vilka förväntningar som finns på olika roller och på olika personer i relation till varandra."

Varför är det viktigt att jobba med inkludering på ett företag? 
"Det är viktigt att spegla samhället även inom det egna företaget. Forskning visar att grupper som är mångfacetterade presterar bättre. En väldigt homogen grupp blir kanske för sammansvetsad och ser inte brister i de beslut som fattas. Tänker man på lönsamhet kan en grupp med många perspektiv generera bättre beslut och resultat. Att arbeta med inkludering ger på lång sikt ett bättre företag, framförallt när det kommer till kompetensförsörjning."

Hur påbörjar man sitt inkluderingsarbete som företag? 
"Man kan komma åt väldigt mycket genom att prata om företagskulturen; så här ser det ut idag och hit vill vi nå. Sätt mätbara mål som ni gör i andra strategiska frågor. Inom mansdominerade branscher är det viktigt att prata om mansnormer, men att även vända på perspektivet. Vad händer om en man vill vara föräldraledig? Inkluderingsarbetet måste diskuteras och förankras hela vägen till den typ av skämt som medarbetarna drar på fikarasterna. Det viktigaste är dock att börja, även små steg räknas."

Hur ska man tänka om man möter motstånd internt? 
"Det kan vara stressigt och provocerande för personer när olika frågor lyfts, och det är viktigt att komma ihåg det. Arbetet måste börja uppifrån med cheferna som i sin tur måste få med sig samtliga medarbetare i processen. Utbildning är jättebra, men det måste också kopplas till ett värdegrundsarbete."

Måste ett företag jobba med inkludering för att vara en attraktiv arbetsgivare idag?  
"Om ett företag har en tydlig värderingsgrund ska det förankras i alla led, till alla medarbetare. Då får företaget ett gott rykte bakom kulisserna, blir mer attraktiv som arbetsgivare som attraherar de bästa i branschen. Vilket ofta leder till en lägre personalomsättning."

Text: Emelie Fågelström 
Foto: Jonas Bilberg, Pia Nordlander

Så jobbar ABB med inkludering

På ABB drivs idag ett antal olika inkluderingsinitiativ, bland annat program för att öka andelen kvinnliga chefer samt för att inkludera personer som står utanför arbetsmarknaden.

"Vi tror på att ju fler olika typer av individer och personligheter vi har på plats, desto bättre bli vi. Inkludering skapar en mer lönsam, kreativ och rolig arbetsplats. Det gäller att ha en struktur för att inkludera alla kulturer, religioner, åldrar och kön", säger Maria Brithon-Brinck, personaldirektör på ABB. 

ABB har tydliga policys och planer för inkludering, och frågan står högt upp på agendan för ledningsgruppen och alla affärsenheter. På team-möten lyfts också frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö upp varje månad, där man pratar och diskuterar om till exempel kränkande särbehandling.

Idag jobbar medarbetare från över 50 olika länder på företaget. ABB erbjuder nyanlända, utlandsfödda akademiker praktikplats, där de får hjälp att validera sin kompetens, få inblick i den svenska arbetsmarknaden och möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk.

"Utifrån ett mångfaldsperspektiv ligger ABB långt fram men det finns fortfarande sådant som vi behöver jobba med. Nästa steg är att ta ett större grepp om inkludering som begrepp", menar Maria Brithon-Brinck.

Maria Brithon-Brinck

4 tips för en mer inkluderande arbetsplats

 1. Gör en kartläggning av nuläget
  Sätt en plan för var ni vill komma och hur ni ska nå dit med tidsatta mål och en tydligt ansvarig. 

 2. Diskutera vikten av ett tillåtande arbetsklimat 
  Lyssna på allas perspektiv och få samtliga grupper att känna att inkluderingsarbetet är viktigt. 

 3. Markera mot sexism, homofobi och rasism
  Som ledare är det viktigt att våga lyfta problem och jobba kontinuerligt med dem. 

 4. Låt det ta tid
  Se på inkluderingsarbetet som en pågående process, som behöver få ta tid.


Äntligen jobb

För att bidra till att fler utlandsfödda akademiker får en rättvis chans på den svenska arbetsmarknaden deltar ABB i initiativet Äntligen jobb. I nära samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuds praktikplatser under tre till sex månader. Praktikanten får ersättning från Arbetsförmedlingen under sin praktik, medan ABB står för handledning.
>> Läs mer på www.abb.se/jobb

Women’s Network Forward

Ett nätverk av kvinnliga medarbetare är ett steg till att öka andelen kvinnor i ABB:s ledande positioner. Women’s Network Forward ska synliggöra de kvinnliga cheferna, ge dem personlig utveckling och samtidigt vara med och aktivt driva en ökning av andelen kvinnliga chefer på ABB. Nätverket träffas sex gånger per år, ibland under ett visst tema, andra gånger med en inbjuden talare eller på ett enhetsbesök.

Läs mer

Bilder