Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Samhälle

Att agera ansvarsfullt i en värld med framväxande behov

På ABB är vi medvetna om att företaget är en del av samhället, och vi strävar efter att möta de ökande utmaningarna. Vår verksamhet är beroende av hur våra intressenter uppfattar ABB, våra affärsresultat liksom företagets riskhantering och uppförande.

Vi ser att vår verksamhet bidrar till samhällets utveckling på olika sätt. Vår produkter, system och tjänster stöder exempelvis energieffektiv utveckling inom områdena energi, industri, infrastruktur och transport.

Energiförsörjning är en katalysator för social förändring och utveckling – se bara hur viktig energin är när det gäller hälsovård, utbildning, bostäder och jobbskapande.

ABB påverkar på olika sätt de människor vi dagligen kommer i kontakt med: våra medarbetare och entreprenörer, affärspartners inklusive leverantörer, liksom de samhällen som vi är verksamma i.  Medarbetarnas och våra underleverantörers hälsa och säkerhet är av högsta prioritet för oss. Att attrahera, utbilda och behålla de bästa medarbetarna är ett annat område där det ständigt pågår arbete och sker förbättringar.

Vi har också både globala och lokala program för att främja utveckling på samhällsnivå – genom program för elektrifiering av landsbygden och hundratals sociala projekt. Dessutom har företaget ett program som stöder duktiga men behövande teknikstudenter runtom i hela världen.

Vår verksamhet bärs upp av viktiga standarder och riktlinjer som sammanfattar våra åtaganden som företag och gentemot samhället. Detta gäller bland annat koncernens uppförandekod, våra policyer för etik, miljö och mänskliga rättigheter, vår sociala policy och många interna riktlinjer, inklusive integritetsstandarder.  Dessa definierar våra kärnvärderingar och förtydligar för våra intressenter vad de kan förvänta sig av ABB. 

ABB has a direct influence over the many people we come into contact with on a daily basis: our employees and contractors, business partners, including suppliers, and the communities where we operate. The health and safety of our employees and contractors is a top priority. The attraction, development and retention of top-class employees is another area of continuous work and improvement.

We also have both global and local programs to support progress at a community level – through rural electrification programs and several hundred social projects. In addition, a corporate program supports talented but needy engineering students around the world.

Our performance is underpinned by key standards and guidelines which outline our business and societal commitments, such as the Group Code of Conduct, our Ethics, Environment, Social and Human Rights policies, and many internal guidelines, including integrity standards. These define our core values and help stakeholders to understand what they can expect from ABB.

Key information

Policies
Performance
Case studies
Related websites