Energianalys

ABB:s energianalys av motordrifter visar vägen till energibesparingar. Vi hittar möjligheter att spara 100 000-tals kronor och tonvis med koldioxid.


Tjänsten Energianalys motordrifter ger kunder svart på vitt om befintliga motordrifter, förslag till åtgärder och kalkyler med besparingar. Mest intresserade av tjänsten är värmeverk, kraftvärmeverk, vattenverk och reningsverk som har motordrifter som går hela tiden, kostar mycket och har stora besparingsmöjligheter om de inte är varvtalsreglerade.

Energianalysen inleds med besök hos kunden och insamling av data. 3–5 motordrifter väljs ut för analys. Motorerna synas i sitt arbete på plats och uppgifter samlas in om motorn och det den driver, med bland annat drifttid, spänningsnivå, flödes- och tryckdata samt elpris.

Urvalet av motordrifter är viktigt. Vi letar framför allt efter de drifter där man kan åstadkomma stora besparingar och där en uppgradering helst ger extra mervärden för driften.

Vanligtvis väljs drifter med pumpar och fläktar och då är flödes- och tryckdata särskilt viktiga uppgifter. Om flödet varierar men regleras till exempel genom strypning, då vet vi att en effektiv reglering med frekvensomriktare alltid kan ge väldigt mycket. 

I det inledande analysarbetet ingår att förstå motorns roll och att hitta de begränsningar som finns, till exempel processtekniska, elektriska eller säkerhetstekniska aspekter. Nästa steg är beräkningar med kalkylverktyg hemma på ABB-kontoret. Slutresultatet dokumenteras i en rapport med sammanfattning, resultat för varje drift, rekommendationer till åtgärder och redogörelse för vilka mervärden en ny motor kan ge, till exempel lägre ljudnivå eller mindre underhåll. 

Rapportens kalkyl för varje drift innehåller uppgifter om energianvändning idag och efter föreslagna åtgärder, årlig besparing i kWh och i pengar, investeringskostnad, nuvärdesberäkning som visar samlad besparing under utrustningens livstid samt återbetalningstid. 

Dessutom innehåller kalkylen en form av miljöanalys då den anger besparing även i koldioxidutsläpp som följd av minskad elanvändning. Analysen utmynnar ofta i en rekommendation att installera frekvensomriktare som kan sänka elanvändningen med i snitt 40 procent. 

I hälften av fallen behövs också ny motor då den befintliga kan vara för gammal för frekvensomriktardrift. I hela Sverige finns hundratusentals motordrifter och många av dem drar mycket el i onödan. Både ägaren, ABB och hela samhället vinner på att de hittas, analyseras och åtgärdas.

Exempel på analyser från ett mellansvenskt kraftvärmeverk: 

En matarvattenpumpmotor byts till en ny på 1 400 kW med ny frekvensomriktare. Investeringen kostar två miljoner kronor och den minskar elanvändningen med drygt en miljon kWh per år och koldioxidutsläppen med 571 ton per år. Och ger högre driftsäkerhet. Besparing i kronor räknat blir 900 000 kronor per år. Återbetalningstid 2,3 år.

En kylvattenpumpmotor utrustas med frekvensomriktare och ett filter tas bort. Det ger en besparing på 27 000 kWh, 13 ton koldioxid och 20 000 kronor per år – på en investering på drygt 20 000 kronor!

Mer om...

Select region / language