Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Frånskiljande brytare kombinerar driftsäkerhet och energieffektivitet

Combinedbrytaren för luftisolerade högspänningsställverk effektiviserar elsystemet genom att kombinera brytande och frånskiljande funktion.


I ett enda högspänningsställverk med 20 brytare betyder Combined-tekniken minskade förluster med 450 megawattimmar årligen, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 300 ton per år.

Fungerar som en strömbrytare

Men vad har en brytare har för funktion i elsystemet? Enkelt sagt fungerar den som en vanlig strömbrytare, med den skillnaden att spänningen och strömstyrkan är mycket, mycket större.

För att göra service på ”strömbrytaren” har tidigare krävts en separat frånskiljare som isolerar brytarfunktionen. 

Brytaren var tidigare den mest komplicerade apparaten och krävde mycket underhåll. När Combined-brytaren kom till var det istället frånskiljaren som kräver mest underhåll. Ett orimligt förhållande och bakgrunden till varför Combined-brytaren kom till.

En annan orsak var att några av Sveriges största elavbrott orsakats av den ”onödiga” frånskiljaren.

Brytarna har sin primärkontakt skyddad för väder och vind medan frånskiljarens kontakt är oskyddad, vilket innebar stort underhållsbehov och kan leda till haveri. Genom Combined-tekniken integreras och skyddas den frånskiljande funktionen i samma kontakt som brytaren, därav namnet Combined. Underhållsbehovet blir minimalt och driftsäkerheten ökar betydligt.

En standardlösning

I Sverige är Combined-brytaren nu standardlösningen när det byggs nya gasiolerade högspänningsställverk eller när gamla byggs om. 

Combined-brytarna genom sin kompakta utformning minskar den nödvändiga markytan för ett utomhusställverk med upp till 50 procent. Det innebär också att behovet av stål och betong minskar. Combined gör det möjligt att hushålla med resurserna. 

På senare tid har också de energieffektiva egenskaperna blivit allt viktigare och Combined-tekniken minskar elförlusterna genom av att använda betydligt färre komponenter men också som en följd av att det krävs färre elavbrott för underhåll av komponenterna.

Stora energivinster

För en enda brytare betyder det att förlusterna minskar med cirka 22,5 megawattimmar årligen. Men ett ställverk kan innehålla 20 brytare vilket totalt ger ett elenergitillskott på 450 megawattimmar varje år. Ur ett miljöperspektiv innebär det samtidigt att koldioxidutsläppen minskar med 300 ton årligen.

Mer om...