Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Landanslutning för fartyg

Fartyg förtöjda vid kaj producerar vanligtvis egen el via dieseldrivet kraftverk. Med avgaser, koldioxid och buller som följd. Betydligt smartare är att förse fartygen med el från land.


Utrustning för att försörja ett fartyg som ligger still i hamnen med el har funnits sedan 1970-talet, och militärfartyg har sedan länge fått el från land när de är förtöjda vid kaj. Men för de flesta fartyg har det varit ovanligt; istället har färjor, stora lastfartyg, kryssningsfartyg och containerfartyg använt sina egna dieseldrivna kraftverk även i hamnen. Något som inte är särskilt miljövänligt. Fartygens dieseldrivna kraftverk mullrar, de körs med högsvavlig olja som bränsle, har oftast inga katalysatorer och de ger stora koldioxidutsläpp.

ABB levererade år 2000 en miljöprisbelönad anläggning för landansluten elförsörjning till Göteborgs hamn. Miljökraven har sedan dess ökat än mer, bland annat med krav på låg bullernivå och med nytt EU-förbud mot att köra med högsvavlig olja vid kaj. 

Att försörja ett fartyg med el från land är mer än bara kabel och ”stickpropp”. Ett containerfartyg behöver effekter på 0,5-8 MW, en färja uppåt 4 MW, ett kryssningsfartyg som är en flytande stad drar uppåt 25 MW. AC-anläggningar och kylanläggningar i bananbåtar är sådant som drar särskilt mycket.

ABB:s koncept för landansluten elförsörjning innehåller anläggningar i olika storlekar, skalbara och modulbyggda, för att passa olika behov. Central i anläggningen är en station med transformatorer, frekvensomriktare och kontrollsystem typ Scada. Stationen tar emot el från befintligt elnät, 10, 20 eller 130 kV, och en transformator tar ner spänningen till lämplig nivå. 

De flesta fartyg har el med frekvensen 60 Hz medan Sverige och många andra länder har 50 Hz i elnätet. Därför måste frekvensen på elen till fartyget oftast ändras till rätt nivå för det aktuella fartyget.

Frekvensomriktaren omvandlar 50 Hz växelström till likström och sedan direkt tillbaka till 60 Hz växelström. Frekvensomriktare finns för olika spänningsnivåer.

Efter frekvensomriktaren transformeras elströmmen till lämplig mellanspänning och skickas i kabel ut till kajen. Flera kablar kan gå ut parallellt och de ansluts till små transformatorkiosker, en vid varje kajplats. 

Transformatorkioskens transformator omvandlar till 6,6 kV och utför dessutom den viktiga separeringen mellan elnätet på land och båtens elnät. För att särskiljs de två elnäten separeras dem galvaniskt med hjälp av en transformator. Det fungerar som en värmeväxlare för vatten där energin överförs utan att vattnet blandas. I detta fall överförs elenergin utan att ”elen blandas".

Från transformatorkiosken går kabeln till ett uttag på kajkanten. Fartyget ansluts med ett anslutningsdon i tefatsstorlek av en person på kajen.

Reläskydd och andra säkerhetsfunktioner är viktiga delar i anläggningen. Anläggningen ska fungera för olika typer av fartyg, i olika hamnar och i olika elnät. Globalt söker aktörerna gemensamt sig fram mot en standard och ABB, liksom andra leverantörer, medverkar i flera standardiseringsgrupper. ABB arbetar både med standarder och med produktutveckling inom området. 

Bättre koncept betyder i slutänden bättre miljö och mindre klimatpåverkan – en anläggning för landansluten el minskar koldioxidutsläppen från fartyget med 100 procent.

Mer om...