Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Network Manager – övervakar och styr vårt elnät

Med ABB:s Network Manager som stöd i driftcentralen styr operatören vår elförsörjning säkert och stabilt – dygnet runt, året runt.


Likt ett vägnät sprider sig elnätet över landet, från de elproducerande kraftverken till förbrukare var som helst i Sverige. De stora ”motorvägarna” i elnätet är stamnätets högspänningsled-ningar som bär elströmmen långa sträckor. Utefter sträckan finns ”avfarter” i transformatorstationer eller fördelningsstationer där elnätet delar sig till mindre kraftledningar. Via fler ”vägkorsningar” och ”avfarter” med fördelningsstationer förgrenar sig elnätet ut över städer, industrier och mindre orter, och ännu mer över stadsdelar och villaförorter fram till den ledning som ger elström till varje elkonsument.

Vid alla fördelningsstationer finns möjlighet att styra vägen för elströmmen. Här finns också reläskydd, som skyddar mot fel och överbelastning, samt annan utrustning. Allt detta behöver övervakas och manövreras och det är uppgiften för ABB:s Network Manager, ett system för övervakning och styrning av elnät.

Network Manager består av ett centralt system samt terminaler i elnätets fördelningsstationer, som ger information och tar emot signaler om åtgärder. Terminalerna – normalt cirka 50–150 stycken – läser av mätvärden för spänning och annat som ger besked om nätets tillstånd, liksom larm från stationens skyddsutrustning och skickar signaler via fiberkabel till Network Managers centrala system. Denna typ av system brukar kallas Scada (Supervisory Control And Data Aqcusition). Systemet består av en databas som tar emot signalerna, en databas för lagring av all historik samt bildskärmar för att ge bilder över nätet och dess tillstånd på de anslutna arbetsstationerna.

I arbetsstationen kan operatören välja visning av en viss station, se transformatorer och brytare och välja hur de är inkopplade. Flödet av el styrs via arbetsstationen; ett musklick på brytarsymbolens ”ON” eller ”OFF” ger signal ut till stationens terminal som i sin tur aktiverar brytaren att slå till eller från.

Utöver basfunktionen kan Network Manager byggas ut med moduler för olika användningsområden. En modul, GMS, är anpassad för styrning och övervakning av generering, med exempelvis reglering av frekvens 50 Hz, en annan modul är DMS för distributionsnät. En tredje modul, EMS, har funktioner särskilt för stam- och regionnät. EMS har avancerade modeller för kontroll av elnätets hälsotillstånd och dessutom en simuleringsfunktion som gör det möjligt att på ett säkert sätt pröva konsekvensen av olika manövrer och bortkopplingar.

Vanligtvis fungerar elnäten lugnt och stabilt och alla industrier och konsumenter får den elström de behöver. När något händer, så händer väldigt mycket på en gång; strömavbrott eller stopp på kraftproduktionen – allt orsakar massor av larm. Med Network Manager kan operatören styra det som går att styra och systemet är till stor hjälp när elnätet ska spänningssättas igen.

Eftersom elförsörjningen är så vital i samhället är säkerheten högprioriterad i Network Manager. Hårdvarumässigt är hela systemet dubblerat, havererar det ena kopplas automatiskt det andra systemet in direkt utan att några data förloras.

Mer om...