Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Smarta elnät

Politiker i olika länder och hela kraftbranschen talar om nya smarta elnät, ”smart grids”, som något nödvändigt i framtiden. Det kräver nya investeringar och ny teknik.


Smarta elnät är en vision om hur det framtida elnätet ska se ut. De traditionellt byggda elnäten har egenskaper som börjar skapa problem. Elproduktionen sker mestadels centralt i stora kraftverk och elen transporteras enkelriktat ut i regionnät och distributionsnät.

Elproduktionen styrs helt efter det man tror sig veta om kommande förbrukning och när elen sinar körs ett antal reservkraftverk igång. I bästa fall vattenkraftverk, i sämsta fall oljeeldade kraftverk. Nu när alla pratar om att vi ska ha mer förnybar el, måste även elnätet anpassas till det. 

Mer förnybar el betyder att det blir mer vanligt med geografiskt spridd produktion från vindkraftverk och solceller på fastighetstak. Det kan göra att strömmen går åt ”fel” håll i elnätet. Produktionen av förnybar el ger också mycket mer varierad produktion, vilket ställer ännu högre krav på balanserande reservkraft eller energilager i någon form.

Ett annat viktigt krav är att konsumenterna måste medverka för att anpassa användningen till produktionen. Det kan innebära att industrin eller privatkonsumenten går med på att stänga av en del av sin elanvändning när det är hög belastning på elnäten och för det krävs bland annat smarta styrsystem och smarta elmätare.

Förutom förnybar elproduktion och slutanvändares medverkan fokuserar ”smart grid” på ytterligare två områden: tillförlitliga och effektiva elnät samt elfordon. 

ABB är helt med på noterna och i ABB:s Smart Grid-program är en rad enheter och forskningscenter engagerade i en organisation för teknikutveckling, lösningar och pilotprojekt, marknad och samarbete med partner. Nyckelteknologierna är huvudsakligen svenska, här finns globalt ansvar för flera av teknikområdena. ABB Sverige är en väldigt viktig aktör när det gäller att möta de framtida kraven på elnäten.

Ett smart elnät i praktiken kan se ut som ett elnät med start i vindkraftparken som förbinds med HVDC Light till det fasta elnätet. I detta nät finns SVC som ger stabilitet och tillförlitlighet i nätet och ett batterilager som ger viktig extrakraft vid behov och det övervakas av ett styrsystem som kan hantera spridd och varierande produktion och förbrukning.

Stora industrier har energieffektiv produktion och energilager som tar över när elproduktionen är ansträngd, allt för att undvika utsläpp från reservkraftverk. Många villor har solceller som genererar el och alla har smarta elmätare som kan både sälja och köpa el och ge incitament för att dra ner elkonsumtionen när nätet är toppbelastat. Och utanför husen står elbilar vid en laddstolpe som laddar extremt snabbt, mäter och fakturerar. 

En hel del av tekniken finns redan i ABB:s produkter och system, en del är under utveckling och mycket nytt kommer att växa fram de närmaste åren.

Mer om...