Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vattenkraft

Användning av generatorer är det vanligaste och mest effektiva sättet att producera elström, vare sig det sker genom vattenkraft, kärnkraft, vindkraft eller genom förbränning av kol, olja eller flis.


Vattenkraftverket

Ett vattenkraftverk består av en kraftverksbyggnad och en damm som fångar upp forsens energi och lagrar det tills den behövs. Dammen bildar också ett trappsteg som ger högre fallhöjd för vattnet och därmed högre kraft.

Från dammen leds vattnet genom en underjordisk tunnel ner till en vattenturbin, vanligtvis ett skovelhjul, som drivs runt av vattnets kraft. Turbinen driver i sin tur en generator som alstrar elenergi.

Asea utvecklade tidigt tekniken att omvandla vattnets kraft till elektrisk energi genom vattenkraftverket och generatorn. Idag får vi i Sverige cirka hälften av vår elenergi från vattenkraftverk, de flesta byggda av Asea/ABB.

Generatorn

En generator består av en roterande del: en rotor med axel som är förbunden med turbinen och ett omgivande fast, runt hölje: statorn. Medan rotorn snurrar tillför man likström till rotorns poler, vilka alstrar ett elektromagnetiskt fält. Detta elektromagnetiska fält i rotorn alstrar i sin tur den önskvärda elektriciteten i statorns lindningar.

Elektriciteten leds från generatorn till kraftverkets transformatorer, omvandlas till högspänning och leds vidare ut på elnätet.

Styrsystemet

I vattenkraftverket finns förutom turbiner, generatorer och transformatorer också kontrollrum med styrutrustning. Generatorns hastighet måste styras för att elektriciteten får rätt frekvens, 50 Hz. Det sker till exempel genom att ändra vattentillförseln till turbinen eller vinkla turbinens skolvar. Styrsystemet svarar också för andra regleringar som är viktiga både för kraftverkets elproduktion och för hela svenska elnätets funktion.

''Som att vrida på en kran''

Vattenkraften betyder mycket för Sveriges elförsörjning. Den är effektiv, billig och ger relativt liten miljöpåverkan.

Elström är en färskvara som måste produceras i samma ögonblick som den ska användas. Därför fungerar vattenkraften som buffert i det totala elnätet.

Den är lätt att reglera; mer vatten till turbinerna ger mer elström, mindre vatten ger mindre elström. Det är bokstavligen som att vrida på en kran.