ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับปฏิทินเอบีบี 100 ท่าน

1. Somchai Prapaenee

2. Denchai Phansri

3. นครินทร์ แสงจันทร์

4. อัญมณี คุณชยากร

5. Bunjerd Nern-Ngarm

6. Suthep Insorn

7. Jongangsuk Boonyasirikul

8. สิริศักดิ์ แก้วเรือง

9. วิทยา สัยวุฒิ

10. Intharachot Seetal

11. สุรชัย อนุ

12. จิรัฏฐ์ ศรีสันติสุข

13. คมกฤษ แพทย์รัตน์

14. ดวงใจ พงษ์จันทร์เพ็ญ

15. วชิรวิทย์ ศรีประวัติ

16. Prasert Pattaratumrong

17. Pattaya Petchtanin

18. ไพรยูลย์ ไทรงามเอี่ยม

19. Bancha Songsaksri

20. Panuwit Thamrongchot

21. ประสงค์ ติรณวิญญา

22. นายศราวุทธิ์ แก้วขุนราม

23. นพพร จันทร์ฉิม

24. อภิสิทธิ์ กัณฑารัตน์

25. ปนิธ แสงอำไพ

26. Thitipong Runchuan

27. Akapong Najaroon

28. Bhudhawutt Sangkathat Na Ayudhaya

29. นฤมล รัตนลีลาวุฒิ

30. ภาสกร ศรีขาว

31. ไพโรจน์ จินดาพล

32. Samark Semapetch

33. Patcharaporn Machara

34. อัมรา เปรื่องเจริญ

35. กิรษา ภิรรมย์ธนา

36. Jakkrapan Sonjang

37. Niphat Saengphu

38. Panuwat Teansri

39. ธันวา บัวสุวรรณ

40. ดนัยณัฏฐ์ ศรีสันติสุข

41. ธเนศ ทับเคลียว

42. พิสิษฐ์ คชสาร

43. ประวิทย์ ชีวทรรศน์

44. Thepthat Prommin

45. กุลโรจน์ รังสิมาหริวงศ์

46. สุทธิชัย จินตพัฒนากิจ

47. กิตติพงษ์ นาราช

48. Surachet Thongchom

49. วรวัฒน์ อาภาวุฒิคุณ

50. Krithnapon Sivilai

51. Pattasit Wachirapornpruet

52. Philawan Tophalai

53. เทียนชัย อรุณคีรีวงศ์

54. ว่าที่ร้อยตรี ภาคภูมิ  ศรีทองนวล

55. Naetikorn Danuphongwekhin

56. อุดมศักดิ์ สุขเขียว

57. สุธีร์ เอื้อรักษ์โอฬาร

58. Weeraphon Ditwittayaphokhin

59. นนทศักดิ์ ไทยเสน

60. ณัชพล ตัณยะกุล

61. Rawi Wongwhan

62. Montree Judkasikarn

63. ชาญชัย แก้วสุพรรณ

64. นายเสรษฐสิริ กลางเมือง

65. Weerayut Polkaew

66. Jeerapon Tone

67. Sittichok Sangkote

68. Tommy Yang

69. ชัยวัฒน์ คำเงิน

70. ปริญญา บุญญานุวัตร

71. Pongpun Chotirat

72. Wanlop  Sukontharangsri

73. Alisa Thongma

74. ชิบลีย์ เหมมันต์

75. พิชัย วัฒนาสาภู

76. ยุทธนา อินต๊ะยศ

77. ถาวร บุญถึง

78. Thawatchai Vongluanngam

79. Chanittha Nacharoon

80. Kittipong Krajangpo

81. อนุเทพ จิรนันทเจริญ

82. Phaitoon Binseh

83. ภัทรพล แสงครุธ

84. บุญศักดิ์ อังศุธรรมกิติ

85. ชญานี รุ่งวิภาดา

86. ชัชวาลย์ อาจหาญ

87. วราณี เชษฐชีวี

88. Kanitha Thongkaw

89. อิทธิผล กวีวุฒิศิลป์

90. สุมาลี ศรีเลย

91. Thanawut Krutnoi

92. สุภาวดี เหมือนนาค

93. ณัฐพงษ์ รติธรรมกุล

94. จุฑามาศ พิลาตัน

95. พงศกร นิมคำ

96. Pairot Ruenruay

97. Teepakorn Podok

98. จารุพัฒน์ พลฑา

99. ธรรมรักษ์ โทนาอรรถ

100. Karn Sangthong

 

Select region / language