Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Nätanslutningsregler (Grid codes)

I takt med att vindkraftverkens installerade effekt blir allt större ökar även den kraft de tillför elnätet. Vid eventuella fel på nätet har vindkraftverkets sätt att reagera på felet stor påverkan på transmissionsnätets stabilitet.

Ökad produktion fordrar bättre reglering

För att kunna reglera systemet vid eventuella fel på elnätet har kraftbolagen utvecklat lokala nätspecifikationer som vindkraftverken måste följa. Dessa nätanslutningsregler (grid codes), anger krav hur vindturbinen väntas bete sig under olika felsituationer i elnätet. Dessa krav blir alltmer krävande men kan variera från land till land. Vindturbinens omriktare spelar en viktig roll för att vindturbinen ska uppfylla kraven och klara alla drifttillstånd.

Testlabororatorium för övergående fel

Ett vanligt krav som förekommer i nästan alla nätanslutningsregler är feltolerans, d.v.s. att vindkraftverket och turbinerna kan fortsätta att köras på lägre spänningsnivå och inte kopplas bort vid tillfälliga spänningsförändringar. 

För att testa vår utrustning mot nätanslutningsreglerna har vi skapat ett feltoleranslaboratorium med en kapacitet på många megawatt. Laboratoriet är utformat för att efterlikna både turbiner med dubbelmatning och turbiner med fullomriktare. Testutrustningen utgörs av bl.a. generatorer, omriktare, transformatorer och ställverk och är ansluten till ett 20 kV elnät.

Kontrollerad testning

Laboratorietekniker kan testa ABB:s produkter i en kontrollerad och repeterbar miljö. Testprogrammet konfigureras och skräddarsys med parametrar från grid code. Testerna kan bestå av spänningsdippar i flera faser eller till och med en sekvens av fel som inleds med enfas jordfel och slutar med en trefaskortslutning. Med den här typen av laboratorietester minskar kostnaderna för platstester på anläggningen. Vindens variationer simuleras med en varvkontrollerad motor som driver generatorerna.

Hjälp med certifiering

Tillståndet för att använda en turbin baseras på de lokala nätanslutningsreglerna på den plats där turbinen ska installeras. När turbintillverkarna ansöker om tillstånd för sina turbiner kan ABB:s tekniker hjälpa dem att optimera omriktartekniken så att den uppfyller de lokala nätanslutningskraven.

Global närvaro

För att säkerställa att ABB:s produkter även fortsättningsvis uppfyller tillverkarnas krav deltar vi i arbetsgrupper för nätanslutningsregler och standardiseringsprojekt världen över. 

Läs och diskutera med Christian

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss