Tuto stránku můžete zobrazit v

Zásady ochrany osobních údajů zákazníků

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny společnosti ABB Group, tedy pro ABB Ltd. Švýcarsko a všechny subjekty, v nichž má ABB Ltd. Švýcarsko, přímo nebo nepřímo, majoritní podíl nebo kontrolu nad většinou hlasovacích práv. Za zpracování vašich osobních údajů a za kontrolu, zda jsou data používána v souladu s těmito zásadami, je odpovědná společnost ABB, která vám poskytuje služby nebo s vámi komunikuje (dále jen jako „ABB“ nebo „my“).

Vaše osobní údaje mohou přijímat a zpracovávat také další dceřiné společnosti ABB, a to buď jako správci nebo zpracovatelé údajů. Tyto Zásady platí v plném rozsahu i pro tyto další společnosti.

2. Jaké typy údajů o vás shromažďujeme a jak je používáme

Shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, které jsou potřeba pro smlouvy s našimi zákazníky. Můžeme shromažďovat níže uvedené kategorie osobních údajů:

 • Obchodní kontaktní informace, které nám sdělíte: jméno, titul, název pracovní pozice, emailová adresa, obchodní adresa, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo
 • Doplňující informace, které nám poskytnete v průběhu našich obchodních vztahů, například: zájem o výrobky ABB, marketingové preference, informace poskytnuté při registracích na akce, webináře, či veletrhy, údaje uvedené na smlouvách, objednávkách, fakturách, platbách či v rámci historie obchodního partnera, údaje týkající se plnění smluvních závazků a předsmluvních opatření včetně marketingových aktivit, korespondenční údaje, údaje z nabídek, výběrových řízení, údaje uvedené na smlouvách a objednávkách, fakturách, platbách, pojistných smlouvách a záznamech vašich dotazů/stížností/objednávek/, zaměstnanecké číslo, číslo pasu, datum narození, informace o cestovních vízech, hodnocení přijímacího pohovoru/zpětná vazba, záznamy ze školení, informace o pohlaví, ID zákazníka/spotřebitele, údaje o používání výrobku, preference apod.
 • Údaje pro elektronickou identifikaci, informace shromažďované komunikačními systémy, IT aplikacemi a webovými prohlížeči, jako jsou: IP adresa, odkud na naši stránku přicházíte, počet zobrazení stránky a doba, jakou jste strávili na webových stránkách celkově nebo na jedné konkrétní stránce, odkazy, na které jste kliknuli, komentáře, které jste sdíleli, e-maily, které jste otevřeli, typ prohlížeče, datum a čas návštěvy, identifikátory zařízení (ID mobilního zařízení, ID PC atd.), cookies, digitální podpis/pseudonym, registrační a přihlašovací údaje, analytické údaje.

Níže zvedené typy osobních dat jsou shromažďovány a zpracovávány, pokud vůbec, v souladu s platnými zákony v zemi, kde žijete.

 • Údaje o odsuzujících rozsudcích a trestných činech, jako např.: informace uvedené v trestním rejstříku a informace o sankcích, které vám byly uloženy, a to v rozsahu, který je požadován pro zjišťování trestní minulosti a pro splnění povinností vyplývajících z programů Know Your Customer (KYC, Poznej svého zákazníka) a Anti Money Laundering (AML, program proti praní špinavých peněz).
 • V rozsahu nutném ke splnění našich závazků shromažďujeme údaje získané z veřejně přístupných zdrojů nebo údaje, které jsou legitimně přenášeny jinými třetími osobami (například úvěrovou agenturou): údaje z obchodního rejstříku, údaje z rejstříku sdružení, údaje o úvěruschopnosti (bonitě).

3. Proč používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme výše uvedeným způsobem k následujícím účelům:

 • zpracování a plnění objednávek, k průběžné informování o stavu vaší objednávky nebo objednávky vaší společnosti;
 • poskytování a administrace našich výrobků a služeb;
 • zpracování nabídek, řízení vztahu se zákazníky včetně poskytování zákaznické a produktové podpory, zpracování, vyhodnocení a odpovídání na dotazy, řízení životního cyklu smluv, zajištění osobních údajů potenciálních zákazníků pro účely budoucí komunikace;
 • provádění a podpora průzkumů spokojenosti zákazníka; marketingové kampaně, analýzy trhu, soutěže, loterie a další propagační aktivity a akce;
 • provádění marketingových a obchodních činností (včetně generování tzv. leadů, neboli osob, které mají zájem o služby/výrobky společnosti, sledování marketingových příležitostí, provádění marketingového průzkumu, stanovování a řízení účinnosti našich reklamních a marketingových kampaní a řízení naší značky, komunikace o nových obchodních projektech);
 • zasílání marketingových sdělení – poštou, po telefonu, e-mailem nebo jinými digitálními cestami – o našich službách a výrobcích (například upozornění, propagačních materiálů, informačních bulletinů atd.);
 • provádění analýzy osobních údajů, která nám umožní připravit pro vás relevantní marketingové nabídky a informace a zajistit, že máme k dispozici správné kontaktní informace o zákazníkovi;
 • provádění školení a kurzů pro zákazníky;
 • analýza reportů a údajů, např. průzkum trhu, analýza trendů, finanční analýza, segmentace a profilování zákazníků s cílem zlepšit zákaznickou zkušenost s ABB a poskytovat zákazníkům obsah, který co nejpřesněji odpovídá jejich osobním potřebám/preferencím, včetně informací o trhu a vývoji a zlepšování služeb nebo produktů prostřednictvím hodnocení a analýzy informací;
 • komunikace s obchodními partnery o výrobcích, službách a projektech ABB nebo jeho obchodních partnerů, na příklad odpovědi na dotazy;
 • Zajišťování a organizace služebních cest, správa vozového parku, zajišťování vstupenek a řízení toku pracovních činností
 • Reorganizace, akvizice a prodej aktivit, jednotek a společností
 • Řízení procesu kvality, správa pojištění
 • Provádění auditů, revizí a zákonem vyžadovaných kontrol s cílem splnit požadavky regulátorů;
 • Řízení rizik, dodržování zákonů a nařízení včetně požadavků zvláštní péče a programu proti praní špinavých peněz, dodržování celních předpisů a zásad celosvětového obchodu, kontrola seznamu subjektů podléhajících sankcím, ostraha včetně prevence, zjišťování trestných činů a krádeží
 • Trvalé zajištění a ochrana bezpečnosti výrobků, provozů, služeb, systémů, sítí, počítačů a informací, prevence a detekování bezpečnostních rizik, krádeží a dalších trestných nebo škodlivých činností, a
 • Řízení IT zdrojů včetně správy infrastruktury, včetně zálohování dat, podpory informačních systémů a servisních operací pro správu aplikací, podpora pro koncové uživatele, testování, údržba, zabezpečení (včetně rizik, náchylnosti, odpovědi na narušení), tvorby a správy uživatelských účtů, přidělování a správa softwarových licencí, testování bezpečnosti a výkonu a zajišťování kontinuity byznysu, monitorování přístupu k systémům, stahování informací.

Abychom si mohli ověřit správnost vašich kontaktních údajů, mohli pro vás vytvořit na míru šitou marketingovou komunikaci a inzerci a posílat vám zprávy na míru, budeme využívat automatizované metody profilování, s jejichž pomocí vytvoříme profil vycházející z údajů, které jsme získali způsobem popsaným v těchto zásadách, např. počet zobrazení webových stránek ABB, otevřené e-maily, registrace na webinář, nedávné interakce a aktivity s ABB. Pokud máte zájem o podrobnější informace o automatizovaných metodách profilování, můžete si je vyžádat na www.abb.com/privacy. Máte právo podat námitku proti profilování – tento váš požadavek zašlete rovněž na adresu www.abb.com/privacy.

Shromažďujeme od vás pouze ty osobní údaje, které potřebujeme k výše uvedeným účelům. Pro statistické účely, zlepšování našich služeb a testování našich IT systémů se snažíme používat rozumnou měrou anonymizované údaje. Anonymizované údaje jsou údaje, podle nichž vás již nelze přímo či nepřímo identifikovat.

4. Co se stane, pokud nám neposkytnete údaje, o které jsme vás požádali, nebo nás požádáte o ukončení zpracovávání vašich údajů

Bez určitých osobních údajů nebude ABB schopno adekvátním způsobem navázat, udržovat nebo ukončit s vámi nebo vaší společností obchodní vztah, vaše osobní údaje ABB potřebuje i k dalším výše uvedeným účelům. Nemůžeme vám samozřejmě přikázat, abyste s námi vaše osobní údaje sdíleli. Vezměte ale prosím na vědomí, že jejich neposkytnutí může mít následky, které mohou negativním způsobem ovlivnit obchodní vztahy. Nebudeme například schopni učinit předsmluvní opatření k uzavření smlouvy s vámi nebo vaší společností, navázat obchodní vztah, o který jste požádali, ani v něm pokračovat.

5. Právní důvod, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k účelům popsaným v těchto zásadách na základě jednoho z následujících oprávnění, dle případu:

 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem splnění smluvních závazků vyplývajících ze smluv uzavřených s vámi nebo s vaší společností, nebo jako součást předsmluvních opatření, o jejichž přijetí jsme byli požádáni;
 • požádáme vás o souhlas s činnostmi popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud to budou vyžadovat právní předpisy, například pokud budeme zpracovávat vaše údaje k marketingovým účelům (včetně zasílání na míru připravené marketingové komunikace, zasílaní personalizovaných zpráv, zajištění správnosti kontaktních informací) v případě, kdy s vámi nebo s vaší společností nebudeme mít navázán existující obchodní vztah; nebo
 • budeme spoléhat na naše oprávněné zájmy při zpracovávání osobních údajů v rámci obchodního vztahu s vámi nebo s vaší společností, pokud nepřeváží naše vlastní zájmy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto zájmy mohou zahrnovat:
  • Shromažďování a používání osobních údajů nutných pro řízení a pokračování naší činnosti;
  • Realizace, vedení, rozvoj a pokračování naší činnosti v nejširším možném smyslu, včetně dodávek produktů a služeb, plnění dohod, řízení smluv se zákazníky, zpracování a realizace nákupu, řízení kvality procesů a zlepšení výrobků nebo služeb, analytiky, zpráv o trhu, snížení standardního rizika v našich obchodních procesech, posílení našich právních nároků včetně inkasa dluhů prostřednictvím mimosoudních vyrovnání, reorganizace, akvizice a prodej aktivit, divizí a společností;
  • Pro účely direkt marketingu určeného pro stávající zákazníky, včetně na míru připravené komunikace, zasílání personalizovaných zpráv a pro ověření správnosti vašich kontaktních informací;
  • Monitorování, vyšetřování a zajištění souladu se všemi zákonnými, regulatorními, normativními a interními požadavky a politikami ABB;
  • Prevence podvodů a další trestné činnosti, včetně vyšetřování takových činností, zneužití aktiv, výrobků a služeb ABB, zajištění bezpečnosti sítí a informací (v nezbytné a přiměřené míře);
  • Přenos osobních údajů v rámci ABB Group pro potřeby interních administrativních procesů, např. pro poskytování centralizovaných služeb.

Pokud si podáte žádost na www.abb.com/privacy, zašleme vám dokument, v němž jsou rozebrány důvody, proč smíme zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s výše uvedenými zájmy.

 • V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje na základě zákonných povinností a zákonných požadavků, například na základě daňových nebo ohlašovacích povinností, povinností spolupráce s úřady, zákonných lhůt pro uchování nebo zveřejnění osobních údajů v rozsahu mohou být vyžadována úřední nebo soudní opatření za účelem dokazování, stíhání nebo vymáhání občanskoprávních nároků.

V souvislosti s osobními údaji týkajícími se odsouzení a trestných činů budeme zpracovávat pouze údaje, jejichž zpracování je povoleno platným (místním) zákonem.

6. Strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje (v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru nebo mimo něj, nebo za hranicemi země, kde působí ABB společnost, která spravuje vaše údaje)

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s dalšími dceřinými společnostmi ABB nebo se třetími osobami v rozsahu nutném pro účely popsané v tabulce níže. V případě, kdy sdílíme vaše osobní údaje s dceřinou společností nebo třetí stranou způsobem, kdy jsou tyto údaje přenášeny do/dostupné z míst mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo mimo zemi, kde působí ABB společnost, která spravuje vaše údaje, vždy využíváme vhodná opatření pro zajištění ochrany vašich osobních údajů. Příkladem takových opatření jsou rozhodnutí Evropské komise, nebo standardní smluvní doložky. Abychom zajistili maximální bezpečnost vašich údajů, přijali jsme dodatečná opatření v oblasti přenosu údajů z EU a EHP mimo tyto oblasti a mimo zemi, kde působí ABB společnost, která spravuje vaše údaje. Přehled přijatých opatření si vyžádejte na www.abb.com/privacy.

Jméno/název příjemce, nebo, v případě zemí mimo EU, kategorie příjemce

Lokalita příjemce

Účel

Dceřiné společnosti a pobočky ABB

Viz seznam dceřiných společností ABB

Účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Obchodní partneři ABB, distributoři ABB a zprostředkovatelé ABB

EU/EHP a země mimo EU/EHP (globální)

Účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Poskytovatelé služeb jako jsou IT služby, marketingové společnosti, nezávislé agentury, společnosti zpracovávající platby, společnosti provádějící rating a hodnocení, profesionální a poradenské služby včetně služeb účetních, auditorů, právníků, pojišťovatelů, bankéřů, náborářů a dalších poradců a poskytovatelů služeb pracujících jménem ABB

EU/EHP a země mimo EU/EHP (globální)

Účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Insolvenční správci, věřitelé

EU/EHP a země mimo EU/EHP (globální)

Pro řízení v případě selhání a insolvence.

Potenciální nebo skuteční nabyvatelé podniků nebo majetku společnosti ABB

EU a země mimo EU

Ke zhodnocení dotčeného podniku nebo majetku, nebo k provedení trsnsformace/fúze společností.

Příjemci dle požadavků platného práva nebo právního postupu, pro vymáhání práva nebo pro státní úřady atd.

EU a mimo EU

Pokud to vyžadují platné zákony nebo oprávněný zájem státních úřadů nebo platný požadavek zákona

7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

V souladu s platnou legislativou ABB musí uchovávat některé vaše osobní údaje po minimální dobu. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nutnou pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo dokud nám neoznámíte, že si již nepřejete dostávat marketingové materiály společnosti ABB.

Obecně platí, že osobní údaje zákazníků uchováváme po dobu trvání smluvní vztahu a po minimální stanovenou dobu (typicky 5-10 let po ukončení smlouvy), nebo po delší dobu, pokud to vyžadují místní zákony nebo regulatorní požadavky. Automaticky vytvořený profil, tak jak je uvedeno v tomto dokumentu, se uchovává po dobu max. 24 měsíců.

Současně platné zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, abychom neuchovávali osobní údaje v identifikovatelné podobě po delší dobu, než je nezbytné pro splnění účelu, pro něž byly tyto údaje zpracovány. Vhodným nastavením IT aplikací a politik zajišťujeme, aby data, která již nebudeme potřebovat, byla vymazána.

8. Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů

V závislosti na právním řádu, ve kterém se nacházíte a ve kterém dochází ke zpracovávání vašich osobních údajů, můžete mít následující práva:

Práva týkající se ochrany osobních údajů

Výklad práva

Právo na přístup kúdajům

Máte právo na obdržení kopie osobních údajů, které o vás vedeme, nebo jejich přehledu.

Právo na opravu údajů

Máte právo požádat o okamžitou opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás vedeme.

Právo na výmaz údajů

Máte právo kdykoli z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, která vychází z oprávněného zájmu.

Právo na omezení zpracování údajů

Za specifických okolností máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na obdržení osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu pro své vlastní účely, nebo nás požádat, abychom tyto údaje sdělili třetí osobě.

Právo na podání námitky proti zpracování údajů

Máte právo kdykoli podat námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů v případě, že vaše práva na ochranu osobních údajů převáží nad naší argumentací o oprávněných zájmech.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy vás ABB požádalo o souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu neznamená, že by zpracovávání prováděné před odvoláním souhlasu, bylo nezákonné.

Vezměte, prosím, na vědomí, že výše uvedená práva nejsou absolutní a že v některých případech nebude možné vaše požadavky beze zbytku splnit. Na příklad nemůžete vymazat nebo omezit zpracování osobních údajů v případech, kdy nás zákony nebo smluvní povinnosti nutí osobní údaje uchovávat.

O uplatnění svých práv na ochranu osobních údajů můžete požádat na adrese www.abb.com/privacy.

9. Kontaktní a další informace

Pokud chcete získat přístup k vašim osobním údajům, využijte kterékoliv z výše uvedených práv. Pokud máte nějaký dotaz nebo máte obavy z toho, jak ABB zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte Pověřence pro ochranu osobních údajů ABB Group na adrese privacy@abb.com www.abb.com/privacy.

Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo se budete domnívat, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu se zákony, máte právo si stěžovat u Úřadu na ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete nebo pracujete. Pokud se domníváte, že došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, můžete požadovat nápravu soudní cestou.

10. Aktualizace tohoto dokumentu

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být v budoucnu v důsledku vývoje aktualizovány. V případě těchto aktualizací podnikneme nezbytné kroky, abychom vás o nich informovali v závislosti na důležitosti provedených změn. Budou-li to vyžadovat platné zákony, požádáme vás o souhlas s jakýmikoli podstatnými změnami těchto Zásad popisujícími naše aktuální postupy.

Zkontrolujte si prosím „datum zveřejnění“ a ověřte, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizovány.

Datum zveřejnění: 01.03.2021