Vyhláška o soukromí

1. Úvod 

Tato Vyhláška o soukromých údajích návštěvníků a CCTV (dále jen „vyhláška“) platí pro všechny společnosti skupiny ABB Group, tj. ABB Ltd Switzerland a všechny subjekty, v nichž ABB Ltd Switzerland má, ať už přímo či nepřímo, většinovou účast nebo v nichž vlastní či ovládá většinu hlasovacích práv. Společnost ABB, která vás hostí (dále jen „ABB“ nebo „my“), je odpovědná za zpracovávání vašich osobních údajů a kontroluje jejich používání v souladu s touto vyhláškou.  

Ve společnosti ABB, je hlavní prioritou respektování vašich práv na ochranu údajů. Tato vyhláška vysvětluje, jak používáme vaše osobní údaje, jak zpracováváme takové údaje a jaká práva máte s ohledem na své osobní údaje.   

2. Kdo je odpovědný za zpracovávání vašich osobních údajů? 

Za ochranu vašich osobních údajů odpovídá společnost ABB Ltd a její dceřiné společnosti. S ohledem na platné zákony z oblasti ochrany soukromí a osobních údajů je hlavním správcem vašich osobních údajů ta dceřiná společnost ABB, která vás hostí. Ostatní dceřiné společnosti ABB mohou rovněž dostávat a zpracovávat vaše osobní údaje, buď jako správce nebo zpracovatel a tato vyhláška se vztahuje i na ně. 

3. Jaké typy informace můžeme shromažďovat a používat? 

Shromažďujeme a používáme osobní údaje, které se vás týkají v souvislosti s vaší návštěvou. Můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů: 

 • Identifikační údaje a obchodní kontaktní informace, které s námi sdílíte, jako je jméno, příjmení, pracovní místo/pozice/titul, obchodní emailová adresa, obchodní adresa, číslo telefonu, číslo mobilního telefonu, číslo faxu, číslo soukromého telefonu, pohlaví, datum narození, registrační značka vozidla, číslo platného identifikačního dokumentu.  
 • Další informace, které nám poskytujete v souvislosti s vaší návštěvou nebo během ní, jako jsou přihlašovací údaje pro provozy a lokality, hostování zaměstnanců, důvod návštěvy, záznamy vztahující se k vaší návštěvě.  
 • Obrazové a video nahrávky z uzavřeného televizního okruhu (CCTV).  
 • Elektronické identifikační údaje a informace shromážděné komunikačními systémy, počítačovými aplikacemi a internetovým prohlížečem (kam má návštěvník přístup nebo je ovlivněn takovými systémy nebo aplikacemi), jako je využití informačních technologií (přístup k systému, použití IT a internetu), identifikátor zařízení (ID mobilního zařízení, ID PC), registrační a přihlašovací pověření, IP adresa, přihlašovací data a přihlašovací soubory, ID analytiky, čas a url, hledání, registrace webové stránky a datové záznamy cookie. 

Níže uvedené typy osobních údajů mohou být shromažďovány a zpracovávány, jestliže vůbec, pouze v souladu s platnými místními zákony ve vaší zemi pobytu a pokud jsou významné s ohledem na vaši návštěvu. 

 • Údaje týkající se rozsudků a trestních činů, např. informace o kriminální historii v tom rozsahu, v němž jsou vyžadovány pro účely posouzení kriminální historie pro schválení vstupu do provozů. 
 • V rozsahu, v němž musíme plnit naše závazky, údaje získané z veřejně přístupných zdrojů nebo údaje, které byly zákonně předány třetími stranami, např. údaje z trestního rejstříku. 

4. Proč používáme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje, jak jsou popsány výše, můžeme používat pro následující účely:  

 • organizování návštěvníků, registrace a organizace vstupu návštěvníků včetně s tím spojené kontaktní spolupráce a referencí ohledně dokumentace; 
 • organizace zdravotních a bezpečnostních opatření včetně zdravotní pohotovosti; 
 • záznam z uzavřeného televizního okruhu (CCTV) pro účely bezpečnosti veřejnosti a personálu, zajišťování zabezpečení, prevence a odhalování kriminality; 
 • přístup do řídicího systému zajišťujícího elektronicky řízený vstup a/nebo výstup pro oprávněné osoby na místa s omezením přístupu a záznamy o zaměstnancích na místě provádění prací pro případ mimořádné situace; 
 • údržba a ochrana zabezpečení výrobků, zařízení, služeb, systémů, sítí, počítačů a informací, prevence a zjišťování bezpečnostních hrozeb, podvodů a dalších trestných činů; 
 • sledování a kontrolování souladu s firemní politikou ABB, smluvními závazky a zákonnými požadavky; 
 • provádění auditů, přezkoumání a regulačních kontrol za účelem plnění závazků vůči regulačním úřadům; a 
 • řízení IT zdrojů, včetně řízení infrastrukturu včetně zálohování dat, podpory informačních systémů a servisních kroků pro řízení aplikací, podpory koncových uživatelů, testování, údržby, zabezpečení (včetně reakcí, rizika, zranitelnosti, reakcí na porušení), hlavních dat a pracovního prostředí, včetně řízení uživatelských účtů, přidělování softwarových licencí, zabezpečení a provádění testování a obchodní kontinuity. 

Shromažďujeme pouze ty vaše osobní údaje, které potřebujeme pro výše popsané účely. Pro statistické účely, zlepšování našich služeb a testování našich IT systémů používáme pouze anonymizované údaje. To znamená, že tyto údaje už vás nemohou (ne)přímo identifikovat ani vás vyčlenit jako jednotlivou osobu. 

5. Co se stane, když nám neposkytnete informace, o které jsme vás požádali, nebo když nás požádáte o ukončení zpracovávání vašich informací 

Tam, kde se to týká zpracovávání operací ve vztahu k vaší návštěvě ve společnosti ABB (jak je popsáno shora), společnost ABB nebude schopna dostatečně zajistit vaši bezpečnost a bezpečnost dalších osob v provozu a sledovat bezpečnost provozů a všeobecně provádět záměry popsané shora bez určitých osobních údajů. I když vám nemůžeme přikázat, abyste své osobní údaje s námi sdíleli, upozorňujeme, že to může mít následky, které mohou negativně ovlivnit vaši návštěvu např. nemožnost dovolit vám vstup do určitých provozů a na určitá místa ABB. 

6. Právní základ, na němž stavíme 

Používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely v této vyhlášce je založeno na následujícím právním základě, dle situace:  

 • Budeme se spoléhat na své legitimní zájmy zpracovat vaše osobní údaje v rozsahu vaší návštěvy u ABB, jestliže přespříliš neovlivní vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Naše legitimní zájmy pro shromažďování a používání osobních údajů k tomuto účelu: 
  • provádění, organizování, vývoj a podpora našeho obchodu v nejširším možném smyslu včetně organizování a správy návštěvníků, provozů a lokalit, zajišťování bezpečnosti a ochrany, akvizice a prodej aktiv, obchodních divizí a společností; 
  • monitorování, vyšetřování a zajištění souladu s právními, regulačními, standardizačními a interními požadavky a zásadami společnosti ABB; 
  • prevence podvodů a trestné činnosti, včetně vyšetřování této činnosti, zneužívání aktiv, výrobků a služeb společnosti ABB a v nutném rozsahu zajištění bezpečnosti sítě a informací a 
  • přenos osobních údajů v rámci skupiny ABB pro interní administrativní účely, např. poskytování centralizovaných služeb. 

  Kopii posouzení našich zákonných zájmů na zpracování vašich osobních údajů si můžete vyžádat na www.abb.com/privacy

  • V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje na základě zákonných závazků a statutárních požadavků, například na základě bezpečnostních povinností, povinností v oblasti spolupráce s orgány, zákonných období pro uschovávání údajů nebo odhalení osobních údajů v rámci úředních nebo soudních opatření, což může být vyžadováno za účelem poskytování důkazů, trestního řízení nebo vymáhání pohledávek v oblasti občanského práva. 

S ohledem na osobní údaje týkající se trestních obvinění či trestných činů, tyto údaje zpracováváme pouze v případě, kdy to povolují platné (místní) zákony. 

7. Strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje (v EU a EHP a mimo ně nebo mimo zemi, kde je umístěna společnost ABB, která kontroluje vaše údaje) 

S dalšími sesterskými společnostmi ABB nebo třetími stranami sdílíme vaše osobní údaje, pouze pokud je to nezbytné pro účely v níže uvedené tabulce. Pokud sdílíme vaše osobní údaje se sesterskou společností nebo třetí stranou a tyto jsou přenášeny nebo k nim je umožněn přístup z místa mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) a Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) nebo mimo zemi, kde má sídlo společnost ABB, která kontroluje vaše údaje, vždy zavádíme odpovídající bezpečnostní záruky na ochranu vašich osobních údajů. Příklady těchto záruk jsou rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti (více informací zde), standardní smluvní ustanovení (více informací zde), certifikát Privacy Shield (více informací zde) a závazná firemní pravidla, která někteří naši dodavatelé přijali (více informací zde). Provedli jsme dodatečná opatření pro přenos údajů z EU, EHP mimo tyto oblasti a mimo zemi, kde sídlí společnost ABB, která chrání vaše osobní údaje. Pokud máte zájem o přehled zavedených bezpečnostních záruk, podejte prosím žádost na www.abb.com/privacy

Kategorie příjemce

Umístění příjemce 

Účel 

Sesterské a dceřiné společnosti ABB 

Viz seznam dceřiných společností ABB

 Účely popsané v této vyhlášce o soukromí 

Poskytovatelé služeb  

EU/EHP a mimo EU/EHP (celosvětově) 

T služby, přijímací služby a správa provozů, služby ochrany a ostatní poskytovatelé služeb jako zástupci ABB

Potenciální či aktuální nabyvatelé obchodů a aktiv společnosti ABB 

EU/EHP a mimo EU/EHP (celosvětově) 

Pro posouzení příslušných obchodů či aktiv nebo pro účely popsané v této vyhlášce o soukromí 

Příjemci, jak to vyžaduje platné právo nebo zákonný proces, pro úřady prosazující zákon nebo místní či vládní úřady atd. 

EU/EHP a mimo EU/EHP (celosvětově) 

Pokud to vyžaduje platný zákon nebo zákonný požadavek místních či vládních úřadů nebo platný zákonný požadavek 

8. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje 

Na základě platné legislativy musí společnost ABB uchovávat určité osobní údaje po minimální stanovenou dobu. Uchováváme vaše osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu a z důvodů popsaných v této vyhlášce o soukromí. Obecně jsou osobní údaje uchovávány v rámci organizování návštěvníků po dobu 3 až 12 měsíců. Určité osobní údaje budou uchovány po delší dobu, jestliže to vyžadují místní zákony a předpisy nebo je nutné vyhovět zákonným požadavkům.  V některých budovách a provozech ABB jsou systémy uzavřeného televizního okruhu (CCTV), které sledují vnitřní a venkovní prostory z důvodů ostrahy a provozu. Neponecháváme video záznamy po dobu delší než jeden měsíc nebo kratší dobu požadovanou planými místními zákony, pokud to není nutné, například kvůli prošetření bezpečnostní události. 

Platné zákony v oblasti ochrany údajů zároveň požadují, abychom osobní údaje v identifikované podobě neuchovávali déle, než je to nezbytně nutné pro účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány. Na základě nastavení IT aplikací a zásad zajišťujeme, aby vaše osobní údaje, které uchováváme, byly smazány nebo anonymizovány, jakmile je již nepotřebujeme.  

9. Vaše práva na ochranu soukromých údajů 

Podle soudní pravomoci, ve které se nacházíte a ve které jsou vaše osobní údaje zpracovávány, můžete mít následující práva:  

Práva na ochranu vašich soukromých údajů 

Co to znamená 

Právo na přístup ke svým údajům 

Máte nárok požádat společnost ABB o přehled osobních údajů, které jsou o vás vedeny, a obdržení jejich kopie. 

Právo požádat o opravu svých údajů 

Můžete požadovat okamžitou opravu nepřesných či nekompletních osobních údajů, které o vás vedeme.

Právo na vymazání svých údajů 

Můžete požadovat, aby osobní údaje byly vymazány, pokud již dále nejsou potřebné a pokud nás platné zákony zavazují tyto údaje smazat nebo pokud je jejich zpracovávání nezákonné.  

Právo na omezení zpracování údajů 

Za konkrétních okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.  

Právo na přenosnost údajů 

Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu pro své vlastní potřeby nebo požádat o jejich přenos třetí straně.  

Právo vznést námitku vůči zpracování údajů 

Máte právo vznést námitku vůči zpracovávání vašich údajů na základě našich zákonných zájmů, pokud vaše práva na ochranu údajů převáží naše zdůvodnění zákonných zájmů.  

Upozorňujeme, že výše uvedená práva nejsou absolutní a že vaši žádosti nemůže vždy být možno zcela vyhovět. Například někdy není možno vaše osobní údaje smazat nebo jejich zpracování omezit, protože může mít zákonné závazky nebo smluvní povinnost vést příslušné osobní údaje. 

O uplatnění jakéhokoliv práva na ochranu soukromých údajů můžete požádat na www.abb.com/privacy.  

Kontaktní a další informace 

Jestliže máte dotazy na to, jak používáme vaše osobní údaje nebo chcete vznést námitky proti tomu, jak s nimi nakládáme, můžete kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu skupinových údajů na  privacy@abb.com, nebo podejte své námitky na www.abb.com/privacy

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo pokud se domníváme, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte totéž právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů ve vaší zemí pobytu nebo místa provádění práce nebo usilovat o nápravu prostřednictvím soudu, pokud se domníváte, že mohlo dojít k porušení zákonů na ochranu osobních údajů.  

Datum zveřejnění: 22. října 2019