Солиден растеж

АКЦЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА 2018 ГОДИНА

- Общ брой поръчки +8%, отбелязано повишение във всички дивизии и региони

- Приходи +4%, силен ръст в “Роботика и задвижване”

- Брой натрупани поръчки +6% в края на годината, съотношение между получени и реализирани поръчки 1.03x

- ABB Ability™ стимулира ръст във всички дивизии

- Марж на оперативната печалба EBITA 10.9%, повлиян от комбинирани 250 базисни пункта в резултат на невъзвращаеми разходи, разноски по наследени проекти от неосновна дейност и разводняването, свързано с GEIS

- Отчетен нетен доход от 2 173 млн. щатски долара, -2%

- Парични потоци от оперативни дейности приблизително 3 млрд. щатски долара

- Обявена е новата АББ

  • Фокус на портфолиото върху дигиталните отрасли чрез продажбата на “Енергийни мрежи”
  • Опростяване на бизнес модела и структурата
  • Оформяне на четири водещи бизнес направления, съобразени с клиентски модели на поведение

- Придобиването на GEIS завършено на 30 юни 2018 г.

- Предложен дивидент в размер на 0,80 швейцарски франка на акция

АКЦЕНТИ ОТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.

- Общ брой поръчки  +7%, отбелязано повишение във всички дивизии и региони

- Приходи +5%

- Марж на оперативната печалба EBITA 7,9%, повлиян от комбинирани 400 базисни пункта в резултат на невъзвращаеми разходи, разноски по наследени проекти от несъществената дейност и разводняването, свързано с GEIS

- Солидни парични потоци от оперативни дейности в размер на приблизително 1,9 млрд. щатски долара

- Силвия Хил наследява Жан-Кристоф Деларж като Директор Човешки ресурси и член на Изпълнителния комитет от 1 юни 2019 г.

Документи за изтегляне

- Съобщение за медиите - английски език (PDF/0.17MB)
Съобщение за медиите - немски език (PDF/0.18MB)
- Отчети с финансова информация (XLSX/0.03MB)
- Финансова информация (PDF/2MB)
- Презентация на груповите резултати (PDF/1.3MB)

Ключови резултати

Промяна

Промяна

(в млн. щатски долари, освен ако не е упоменато друго)

Q4 2018

Q4 2017

Преработ.

US$

На сравн. база

ФГ 2018

ФГ 2017

Преработ.

US$

На сравн. база

Поръчки

6,985

6,328

+10%

+7%

28,590

25,034

+14%

+8%

Приходи

7,395

6,804

+9%

+5%

27,662

25,196

+10%

+4%

Доходи от операции

275

324

-15%


2,226

2,230

0%


Оперативна печалба EBITA 

584

664

-12%

-10%

3,005

2,817

+7%

+5%

като % от оперативните приходи

7.9%

9.7%

-1.8pts


10.9%

11.2%

-0.3pts


Доход от продължаващи дейности, без данъци

210

214

-2%


1,575

1,519

4%


Нетен доход, приписван на ABB

317

393

-19%


2,173

2,213

-2%


Basic EPS ($)

0.15

0.18

-19%


1.02

1.04

-2%


Операт. печалба на акция EPS ($)

0.30

0.33

-9%

-6%

1.33

1.25

+7%

+8%

Парични потоци от оперативни дейности

1,867

1,869

0%


2,924

3,799

-23%


На 17 декември 2018 година АББ обяви договорена продажба на своята дивизия “Енергийни мрежи”. Следователно резултатите на бизнес направление “Енергийни мрежи” са представени като преустановена дейност. Резултатите на компанията за всички периоди са коригирани в съотвествие с това.

“През 2018 година ние върнахме компанията към период на растеж и реализирахме солиден ръст на поръчките и приходите. Осъществихме съществен напредък с нашето водещо портфолио продукти от “Роботика и задвижване” и изиграхме силна роля в непрекъснатото възстановяване на преработвателните отрасли с нашето направление за индустриална автоматизация и портфейла от дигитални решения ABB Ability™. Ще продължим да стимулираме оперативните подобрения в “Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” и в компанията като цяло”, заяви главният изпълнителен директор на АББ Улрих Шписхофер.

“В края на 2018 г. настроихме курса на една нова АББ като иновативен технологичен лидер в дигиталните отрасли. Обявихме три трансформационни действия за фокусиране на нашето портфолио, опростяване и фундаментално рестартиране на бизнес модела ни, както и за засилване на водещите бизнес позиции на компанията ни. Нашата увереност в бъдещето на АББ е отразена в предложеното десето поредно увеличение на дивидента до 0,80 швейцарски франка.”

Краткосрочни изгледи за бъдещето

Макроикономическите признаци са смесени в Европа и с положителни тенденции в САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар е в период на растеж, с нарастваща геополитическа несигурност в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Групови резултати за цялата 2018 година

АББ реализира силни резултати по отношение на поръчки и приходи през 2018 година. Продуктовият портфейл от дигитални решения на Групата - ABB Ability™, продължи да разгръща своите водещи пазарни позиции. Общият брой поръчки бе по-висок с 8% (14% в щатски долари), със силен положителен принос от “Роботика и задвижване” и “Индустриална автоматизация”, както и солидно представяне от страна на “Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”. Общият брой поръчки демонстрира подобни тенденции на растеж във всички региони. Базовите поръчки (класифицирани като поръчки на стойност под 15 млн. щатски долара) се увеличиха с 6% (14% в щатски долари) през 2018 г., отбелязвайки ръст във всички дивизии и региони. Големите поръчки се повишиха с 45% (20% в щатски долари), макар и на ниска база за сравнение, и представляваха 7% от общия брой поръчки, сравнено с 6% за предходната година. Поръчките за услуги бяха по-високи със 7% (12% в щатски долари) и към момента се равняват на 19% от общия брой поръчки.

Приходите се повишиха с 4% (10% в щатски долари) до 27 662 млн. щатски долара. Приходите отбелязаха ръст във всички дивизии, със силно представяне от страна на “Роботика и задвижванe” и солиден принос от “Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” и “Индустриална автоматизация”. Приходите от услуги се повишиха със 7% (11% в щатски долари) до 19% от приходите на групата. Съотношението между получени и реализирани поръчки бе на позиция от 1.03x през 2018 г., в сравнение с 0.99x за предходната година.

АББ продължи да премества своя гравитационен център, да елиминира рисковете от портфолиото си и да подобрява перспективите за органичен растеж. Излизането от EPC (Engineering, Procurement and Construction - Инженерство, снабдяване и строителство) дейностите прогресира, като АББ прехвърли своето изградено до ключ бизнес направление за подстанции на променлив ток на Linxon, ново съвместно предприятие със SNC Lavalin. АББ продължава да развива оставащите наследени EPC договори, което повлия резултатите, отчетени през периода за неосновната бизнес единица в “Корпоративни и други”. АББ засили конкурентоспособността на своята дивизия “Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” чрез придобиването на GE Industrial Solutions (GEIS) на 30 юни 2018 г. Усилията по интегрирането на предприятието с в ход и продължават. Разултатите на GEIS през втората половина на 2018 г. съответстват на очакванията на ръководството.

На 17 декември 2018 г. АББ обяви фундаментални действия с цел фокусиране, опростяване и лидерство в дигиталните отрасли. Действията на групата компании включваше продажбата на бизнес направлението “Енергийни мрежи”. Вследствие на обявената продажба, резултатите на бизнес направление “Енергийни мрежи” вече са представени като преустановена дейност, като Групата е отразила невъзвращаемите разходи в резултата си за оперативната печалба EBITA за 2017 и 2018 г., в съответствие с насоките, предоставени като част от изявлението на 17 декември 2018 г. Невъзвращаеми разходи са услугите, предоставени от Групата на “Енергийни мрежи”, които не отговарят на изискванията да бъдат отчетени като преустановена дейност. Тези услуги включват имотни, ИТ и други споделени корпоративни услуги. Компанията очаква голяма част от тези разходи да бъдат прехвърлени в “Енергийни мрежи” или елиминирани до приключването на сделката, което се очаква да стане през първата половина на 2020 г.

Оперативната печалба EBITA на компанията през 2018 г. достигна 3 005 млн. щатски долара, което представлява увеличение от 7% в щатски долари (5% в местни валути), в това число невъзвращаеми разходи от 297 млн. щатски долара. Маржът на оперативната печалба EBITA бе 10,9%, в това число 110 базисни пункта, свързани с невъзвращаеми разходи, както и разноски от 100 базисни пункта, свързано с наследени неосновни бизнес дейности, и разводняване от 40 базисни пункта от GEIS.

Оценяваният нетен приход на АББ от 2 173 млн. щатски долара бе с 2% по-нисък в сравнение с 2017 г. Основната печалба на акция EPS бе по-ниска с 2%, на стойност 1,02 щатски долара. Оперативната печалба на акция EPS бе в размер на 1.33 щатски долара - увеличение от 8% в постоянна валута.

Паричните потоци от оперативни дейности в размер на 2 924 млн. щатски долара за цялата година бяха 23% по-ниски на годишна база. Това се дължи основно на занижените парични средства от преустановена дейност, както и на по-неблагоприятно таймиране на данъчни плащания. Нетният работен капитал в размер на 2 584 млн. щатски долара представляваше 9% от приходите в края на 2018 г., в сравнение с 10% в края на миналогодишния период. Капиталовите разходи за групата бяха 772 млн. щатски долара през годината, или на същото ниво както през 2017 г. Коригираните парични потоци от 2 024 млн. щатски долара бяха 31% под тези в предходната година.

Дивидент

Бордът на директорите на АББ предлага обикновен дивидент от 0.80 швейцарски франка на акция за 2018 г., което ще подлежи на одобрение от страна на акционерите по време на годишното общо събрание на компанията на 2 май 2019 г. Предложението е в съответствие с дивидентната политика на АББ да изплаща нарастващ и устойчив дивидент с течение на времето. Екс-дивидентната дата и датата на изплащане в Швейцария се очакват през месец май 2019 г. Повече информация за това ще бъде налична на уебсайта на АББ.

Групови резултати за четвърто тримесечие (Q4) на 2018 г.

Поръчки

Общият брой поръчки нарасна със 7% (10% в щатски долари), което представлява повишение във всички дивизии и региони в сравнение с преди година. Базовите поръчки се повишиха с 5% (11% в щатски долари), повишение във всички дивизии през тримесечието. Големите поръчки представляваха 5% от общия брой поръчки, или на същите нива в сравнение със същия период на миналата година. Натрупаният брой поръчки нарасна с 6% (5% в щатски долари) в сравнение с преди година, отбелязвайки подобрение във всички дивизии, като в края на годината бе в размер на 13,1 млрд. щатски долара.

Поръчките за услуги се повишиха с 5% (7% в щатски долари). Поръчките за услуги представляваха 20% от общия брой поръчки, в сравнение с 21% за същия период на миналата година.

Промените в бизнес портфолиото, включително ефекта от придобиването на GEIS, доведоха до нетен положителен ефект от 8% върху общия брой отчетени поръчки. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха отрицателен ефект от 5% върху отчетените поръчки.

Преглед на пазара

АББ бе свидетел на положителни тенденции при поръчките в трите си региона през тримесечието:

- Общият брой поръчки от Европа нарасна с 4% (5% в щатски долари), като положителният принос от страна на Италия, Швеция, Холандия и Франция надхвърли по-слабия принос от Германия, Норвегия и Испания. Базовите поръчки нараснаха с 2% (2% в щатски долари).

- Общият брой поръчки от Америките се повиши с 11% (32% в щатски долари). Поръчките от САЩ отбелязаха ръст от 8% (38% в щатски долари), като бяха повишени също и в Мексико и Бразилия. Базовите поръчки от Америките се повишиха с 13% (37% в щатски долари).

- В Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) общият брой поръчки нарасна със 7% (на същите нива в щатски долари), подпомогнати от ръст в Китай, Индия и Япония. В Китай търсенето бе по-слабо в избрани крайни пазари, но остана положително, като общият брой поръчки се повиши с 6% (6% в щатски долари). Базовите поръчки за AMEA запазиха нивата си (1% по-ниски в щатски долари).

Търсенето бе окуражаващо в повечето ключови клиентски сегменти на АББ:

- АББ отбеляза силно търсене от страна на преработвателните отрасли, в това число нефтено-газовата, минната и хартиено-целулозната промишленост, като клиентите продължиха да инвестират в автоматизационни и дигитални решения.

- Търсенето в дискретните отрасли остана солидно, включително продължаващ растеж от страна на хранително-вкусовата промишленост. Търсенето бе силно и на автомобилния пазар, където клиентите търсят решения от роботиката за поточни линии както за автомобили с двигател с вътрешно горене, така и за електромобили, което компенсира повече от достатъчно по-слабите инвестиции от клиенти в сектора на потребителската електроника.

- Търсенето в транспортно-инфраструктурният сектор бе добро. Търсенето от страна на клиенти, свързани с дейности в строителството и сградите, бе стабилно. Продължи и ръстът при центровете за данни, където търсенето от страна на клиентите бе фокусирано върху комбинирани решения за автоматизация и разпределение. АББ отбеляза допълнителна дейност при круизните кораби и от страна на клиенти от железопътния сектор.

Приходи

Приходите се повишиха с 5% до 7 395 млн. щатски долара (9% в щатски долари), с отбелязан силен ръст в “Роботика и задвижване”, стабилно представяне от страна на “Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” и запазени нива на резултатите от “Индустриална автоматизация”. Приходите от услуги се повишиха с 4% (8% в щатски долари), подсилени от водещото портфолио от дигитални решения на АББ - ABB Ability™. Услугите представляваха 20% от общите приходи, или на същите нива спрямо същия период на миналата година.

Промени в бизнес портфолиото, в това число ефекта от придобиването на GEIS, осигуриха нетен положителен ефект от 8% върху отчетените приходи. Промените в обменните курсове доведоха до отрицателен транслационен ефект върху отчетените приходи от 4%.

Съотношението между получени и реализирани поръчки бе на позиция от 0.94x през тримесечието, в сравнение с 0.93x за същия период на предходната година.

Оперативна печалба EBITA

Оперативната печалба EBITA в размер на 584 млн. щатски долара през четвъртото тримесечие бе с 12% по-ниска в щатски долари (10% в местни валути), в сравнение със същия период на предходната година. Маржът на оперативната печалба EBITA в размер на 7,9% включваше 72 млн. щатски долара, или ефект от 100 базисни пункта от невъзвращаеми разходи. Също така, оперативната печалба EBITA отразява ефект от 260 базисни пункта от разноски по наследени неосновни дейности, главно свързани с подстанции, както и ефект от 40 базисни пункта в резултат на придобиването на GEIS.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция

Нетният доход бе 317 млн. щатски долара, което представлява понижение от 19% на годишна база. Основната печалба на акция от 0.15 щатски долара също се придвижи в същия размер в проценти. Оперативната печалба на акция от 0.30 щатски долара бе по-ниска с 9%, или 6% в постоянна валута.

Парични потоци от оперативни дейности

Групата реализира солидни парични потоци от оперативни дейности в размер на 1 867 млн. щатски долара, в сравнение с приблизително също толкова силните парични потоци, реализирани в същия период на предходната година. Продължаващият фокус върху работния капитал оказа положителен ефект в сравнение със същия период на миналата година, на което противодействаха по-неблагоприятното таймиране на данъчни плащания и по-слабият принос от преустановени дейности.

Резултати от четвърто тримесечие на 2018 г. по дивизии

(в млн. щатски долари, освен ако не е упоменато друго)

Поръчки

Промяна

Баз. пор. от трети страни

Промяна

Приходи

Промяна

Оп. печ . EBITA %

Промяна

US$

На сравн. база

US$

На сравн. база

US$

На сравн. база

Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане

3,139

+23%

+2%

3,032

+27%

+3%

3,320

+23%

+3%

11.7%

-3.0pts

Индустриална автоматизация

1,866

+4%

+8%

1,639

+0%

+4%

1,938

-4%

+0%

12.9%

-2.0pts

Роботика и задвижване

2,175

+7%

+11%

1,872

+2%

+6%

2,341

+7%

+11%

15.0%

+1.2pts

Корпоративни и други

(195)11(204)

Общо за АББ Груп

6,985

+10%

+7%

6,554

+11%

+5%

7,395

+9%

+5%

7.9%

-1.8pts

В сила от 1 януари 2018 г., управленската отговорност и надзор за определени оставащи дейности от инженерството, снабдяването и строителството (EPC), включени преди това в оперативни сегменти на „Индустриална автоматизация” и „ Роботика и задвижване”,  както и бившото направление “Енергийни мрежи”, бяха прехвърлени в ново неосновно оперативно бизнес направление в рамките на „Корпоративни и други”. Дивизия “Енергийни мрежи” бе преместена от продължаваща към преустановена дейност. Всички предходно отчетени суми са коригирани в съответствие с тези промени в портфолиото.

Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане

Общият брой поръчки се повиши с 2% (23% в щатски долари) и базовите поръчки от трети страни нараснаха с 3% (27% в щатски долари). Доброто търсене за продукти бе неутрализирано от по-ниския обем поръчки за системи. Приходите се повишиха с 3% (23% в щатски долари), подпомогнати от ръста в бизнес направленията ни от кратък цикъл. Маржът на оперативната печалба EBITA бе с 300 базисни пункта по-нисък на годишна база, на стойност 11,7%. Интегрирането на GEIS разводни маржовете с 210 базисни пункта, в съответствие с очакванията. С изключение на GEIS, оперативните маржове бяха повлияни от отрицателни договорни разноски в размер на приблизително 90 базисни пункта, които надвишиха по тежест положителния микс, икономиите на разходи и предприетите действия по ценнобразуването през тримесечието.

Индустриална автоматизация

В сравнение със същия период на предходната година, общият брой поръчки отбеляза подобрение от 8% (4% в щатски долари), подкрепен от селективна дейност при големите поръчки, а базовите поръчки от трети страни се повишиха с 4% (на същите нива в щатски долари). Дейността в поръчките за круизни кораби и преработвателните промишлености, в това число минната и хартиено-целулозната, бе силна през тримесечието. Приходите запазиха нивата си (4% по-ниски в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA от 12,9% отразява промяна в бизнес микса, както и еднократен разход в резултат на просрочено плащане от клиент, което оказа ефект върху дивизионния марж от приблизително 80 базисни пункта.

Роботика и задвижване

Дивизията отбеляза продължителна добра набрана скорост в поръчките, като общият брой поръчки се повиши с 11% (7% в щатски долари), а базовите поръчки от трети страни нараснаха с 6% (2% в щатски долари). Ръст в поръчките бе постигнат във всички региони, подпомогнат от големи поръчки от страна на клиенти от автомобилния и железопътния сектор, както и продължаващото търсене от страна на преработвателните промишлености. Приходите се повишиха с 11% (7% в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA на стойност 15.0 % се разшири с 120 базисни пункта на годишна база, благодарение на положителни обеми и непрекъснатите усилия по управление на разходите.

Акценти от 2018 година

През 2018 година АББ регистрира силна набрана скорост при поръчките във всички свои дивизии и региони. Лидерството на компанията в авангардните технологии при дигиталните отрасли се задълбочи, като портфолиото ABB Ability™  бе признато от индустриални анализатори за номер 1 в световен мащаб при Системите за разпределен контрол и Софтуера за управление на активи на предприятието. ABB Ability™ стартира официално през 2017 година и предлага вече над 220 дигитални решения, които дават възможност на предприятията да повишават производителността и безопасността си  с по-ниски разходи. Например, в края на 2018 г. АББ и “Градски транспорт Хелзинки” проведоха революционен пробен пуск на дистанционно управляван пътнически ферибот, преоборудван с новата динамична позиционираща система на АББ - ABB Ability™ Marine Pilot Control, и направляван от контролен център в Хелзинки.

АББ продължава да инвестира в своето бъдеще. През 2018 г., групата обяви инвестиция в размер на 100 млн. щатски долара за изграждането на авангарден кампус за научно-изследователска и развойна дейност в Австрия, както и инвестиция на стойност 150 млн. щатски долара за изграждането на гъвкава и високо усъвършенствана производствена база за роботика, включваща и Център за върхови постижения в изкуствения интелект - в Шанхай, Китай.

Придобиването на GEIS, завършено на 30 юни 2018 г., засили конкурентоспособността на “Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”, по-специално на привлекателния северноамерикански пазар. АББ цели да постигне 200 млн. щатски долара годишно синергии от GEIS до 2022 г.

На 17 декември 2018 г. АББ обяви договорена продажба на своето бизнес направление “Енергийни мрежи”, разширявайки съществуващото си партньорство с “Хитачи”. Същевременно АББ обяви своето намерение да опрости бизнес структурата и да оформи четири нови водещи бизнес направления: “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, “Индустриална автоматизация”, “Задвижване” и “Роботика & Автоматизация и дискретни процеси”. АББ очаква общо 500 млн. щатски долара прогнозирани икономии на разходи в цялата група от компании в средносрочен план. Приблизително 500 млн. щатски долара свързани неоперативни разходи по преструктуриране и внедряване се очакват да бъдат направени до 2020 г. АББ се стреми към целеви марж на оперативната печалба EBITA за Групата в средносрочен план в размер на 13-16%. Новите целеви маржове за четирите бизнес направления са налице днес в актуализацията на стратегията на АББ (повече информация можете да намерите на www.abb.com). 

Промени в ръководството

АББ обяви днес назначаването на Силвия Хил (59 г.) като Директор Човешки ресурси и член на Изпълнителния комитет от 1 юни 2019 г. Тя наследява Жан-Кристоф Деларж (55 г.), който е взел решение да се оттегли, за да преследва кариера извън ръководните длъжности. Силвия Хил се присъединява към екипа по Човешки ресурси (ЧР) на АББ през 1993 г. и заема длъжности с нарастваща отговорност в рамките на ЧР звеното, в това число Ръководител на ЧР за дивизия “Роботика и задвижване”, Регионален мениджър ЧР за Франция и Чешката република, и Ръководител на ЧР за Средиземноморския регион. Понастоящем тя заема позицията на Функционален ръководител за Групата на Глобални услуги по ЧР и Трансформация на ЧР.

“Силвия добавя към тази роля богат опит в управлението на промените в ЧР и управлението на таланти”, сподели изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. “За мен е удоволствие да приветствам Силвия в Изпълнителния комитет. Бих искал да благодаря на Жан-Кристоф Деларж за изключителния му принос като Главен директор Човешки ресурси за последните пет години. Под негово ръководство АББ разви стратегия от световна класа за управление на таланти и развитие на хора за дигиталната ера, и подобри значително привлекателността на компанията за младите кадри.

Деларж ще продължи да подкрепя трансформацията на АББ до началото на 2020 г., като ще се отчита пряко на главния изпълнителен директор Улрих Шписхофер. Той ще остане неизпълнителен Председател на АББ Индия.

През декември 2018 г. АББ обяви назначаването на Мортен Виерод, понастоящем Управител на на бизнес единица “Задвижване”, като бизнес ръководител за новосъздаденото направление “Задвижване”. Той ще стане член на Изпълнителния комитет от 1 април 2019 г.

Краткосрочни и дългосрочни изгледи за бъдещето

Макроикономическите признаци са смесени в Европа и с положителни тенденции в САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар е в период на растеж, с нарастваща геополитическа несигурност в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Бизнес направленията на АББ са глобален играч номер 1 или 2 в привлекателни пазари със силни трайни задвижващи фактори. Адресируемият пазар на компанията за нейните нови бизнес направления “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, “Индустриална автоматизация”, “Задвижване” и “Роботика & Автоматизация и дискретни процеси”, се очаква да нараства в дългосрочен план с 3,5 - 4% на година.

Повече информация

Съобщението за медиите относно резултатите от четвъртото тримесечие на 2018 г. и документите с финансова информация са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news както и на начална страница “Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations.

АББ ще бъде домакин на пресконференция днес с начален час 09:00 Централно Европейско време (CET) (08:00 BST, 03:00 EST). Достъп до събитието ще има чрез уебкаст на адрес https://new.abb.com/media/media-event---strategy-update-2019.

АББ ще бъде домакин на конференция за анализатори и инвеститори с начало днес в 12 ч. Централно Европейско време (11:00 ч. GMT, 6:00 ч. Източно лятно време).  Събитието ще представлява уебкаст за около 90 минути, покриващ резултатите от четвъртото тримесечие и за цялата 2018 година, както и презентацията на актуализацията на стратегията. Достъп до уебкаста и свързаните с него материали ще има от 11:00 ч. Централно европейско време на адрес: https://go.abb/strategy-update-2019.

Запис ще е наличен като уебкаст след края на конферентния разговор.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижване, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електрическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители. www.abb.comИнвеститорски календар 2019

Годишно общо събрание

2 май 2019

Резултати от първо тримесечие на 2019 г.

2 май 2019

Резултати от второ тримесечие на 2019 г.

25 юли 2019

Резултати от трето тримесечие на 2019 г.

23 октомври 2019

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, “Групови резултати за цялата 2018 година”, “Акценти за 2018 година” и „Краткосрочни и дългосрочни изгледи за бъдещето”  в настоящото съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „възнамерява”, “стреми се да” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 28 февруари 2019 г.

Улрих Шписхофер, главен изпълнителен директор

CEO comments on 2018 fourth quarter and full-year results

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp