Групови резултати за второ тримесечие на 2019 г.

Продължителен растеж въпреки насрещните пазарни ветрове; трансформацията напредва

 • Общ брой поръчки +1, брой натрупани поръчки +7%
 • Приходи +2%, съотношение между получени и реализирани поръчки 1.03x
 • Марж на оперативната печалба EBITA, 11.5%, повлиян с 60 базисни пункта от разводняването, свързано с GEIS и още 90 базисни пункта от невъзвращаеми разходи
 • Нетен доход 64 млн. щатски долара, включващ 455 млн. щ. долара разходи по планираното излизане на бизнес направлението за соларни инвертори
 • Оперативна печалба на акция EPS 0.34 щатски долара , -10%
 • Парични потоци от оперативни дейности нула, очаквано солидно реализиране на парични средства за цялата година
 • Обявена е продажбата на бизнес направлението за соларни инвертори с цел рационализиране на портфолиото

За изтегляне

- Прес съобщение - английски език (PDF/104kB)
- Прес съобщение - немски език (PDF/125kB)
- Отчети с финансова информация (XLSX/39kB)
- Финансова информация (PDF/1.6MB)
- Групова презентация за резултатите (PDF/673kB)
 

“АББ продължи да генерира изключително висока инерция през второто тримесечие, въпреки макроикономическите насрещни ветрове и геополитическа несигурност”, заяви Петер Восер, Председател на Борда на директорите и изпълнителен директор на АББ. “Вървейки напред, ние ще стимулираме дългосрочен растеж във всички наши бизнес направления, като същевременно оставаме фокусирани върху разходите и управлението на портфолиото. Внедряваме нова култура на овластяване, за да издигнем АББ в една по-силна и по-гъвкава група.

“Общият брой поръчки и приходи продължиха да нарастват, водени от “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и “Задвижване”, докато “Роботика & Дискретна автоматизация” по-специално усетиха спада в автомобилния сектор и машиностроенето”, сподели Тимо Ихамуотила, главен финансов директор на АББ. “В същото време реализираме добър напредък с отделянето на нашето бизнес направление “Енергийни мрежи”, интегрирането на GEIS и разгръщането на оперативния модел ABB-OS, като всички тези дейности са планирани да направят АББ по-рентабилна.”

Ключови резултати

Промяна

Промяна

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q2 2019

Q2 2018

US$

На сравнима база

H1 2019

H1 2018

US$

 На сравнима база

Поръчкк

7,401

7,133

+4%

+1%

15,014

14,688

+2%

+2%

Проходи

7,171

6,731

+7%

+2%

14,018

13,172

+6%

+3%

Доход от дейноста

123

708

-83%

713

1,334

-47%


Оператовна печалба EBITA

825

855

-4%

+1%

1,591

1,607

-1%

+5%

Като % от оперативните приходи

11.5%

12.6%

-1.1pts

11.4%

12.2%

-0.8pts


Доход  (загуба) от продължаващи дейности, без данък

-54

524

n.a.

361

938

-62%


Нетен доход на АББ

64

681

-91%

599

1,253

-52%


Осн. Печалба на акция EPS ($)

0.03

0.32

-91%

0.28

0.59

-52%


Оперативна печалба на акция EPS ($)

0.34

0.38

-10%

-10%

0.64

0.69

-7%

-4%

Парични потоци от оперативни дейности

0

1,010

n.a.

-256

492

n.a.


На 17 декември 2018 година АББ обяви договорена продажба на своето бизнес направление “Енергийни мрежи”. Следователно резултатите на бизнес направление “Енергийни мрежи” са представени като преустановена дейност. Резултатите на компанията за всички периоди са коригирани в съотвествие с това.

Краткосрочни изгледи за  бъдещето

Макроикономическите показатели са смесени в Европа и Китай, докато растежът в САЩ е по-продължителен. Глобалните пазари като цяло остават засегнати от геополитическата несигурност.

Крайните пазари, в които АББ развива дейност, показват устойчивост, с насрещни ветрове в някои пазари и по-специално дискретните индустрии. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Групови резултати за второ тримесечие на 2019 г.

Поръчки

През тримесечието поръчките се увеличиха с 1% (4% в щатски долари) спрямо същия период на предходната година. Ръстът при “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и “Задвижване” бе смекчен от по-ниското търсене при “Роботика & Дискретна автоматизация” и по-малкия брой големи поръчки в “Индустриална автоматизация”. Натрупаният брой поръчки нарасна със 7% (3% по-малко в щатски долари), като в края на тримесечието бе в размер на 14 млрд. щатски долара.

Поръчките за услуги и обслужване представляваха 20% от общия брой поръчки, нараствайки през второто тримесечие с 3% (2% по-малко в щатски долари).

Промените в бизнес портфолиото, включително ефектите от придобиването на GE Industrial Solutions ("GEIS”) и от учредяването на съвместното предприятие Linxon, доведоха до нетен положителен ефект от 8% върху общия брой поръчки. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха негативно влияние от 5% върху общия брой поръчки.

Преглед на пазара

Регионалните резултати варираха през тримесечието:

 • Поръчките от Европа бяха стабилни (3% по-ниски в щатски долари). Силният ръст във Франция, Холандия и Испания, плюс стабилен ръст от страна на Германия, бяха неутрализирани от по-ниските нива на поръчките от Италия, Обединеното Кралство и Швеция.  В Германия поръчките се повишиха с 1% (2% по-малко в щатски долари).
 • Поръчките от Америките се повишиха със 7% (30% в щатски долари). Поръчките се развиваха особено добре в цяла Южна Америка, в това число Бразилия и Чили. Поръчките от САЩ се повишиха с 1% (29% в щатски долари).
 • В Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA), поръчките бяха с 3% по-ниски (6% в щатски долари). По-ниските нива на поръчките от държави като Япония, Саудитска Арабия и Китай надделяха над силния ръст от страна на Южна Корея, Южна Африка и Австралия, както и солидния ръст в Индия. В Китай поръчките се понижиха с 1% (3% по-малко в щатски долари).

Търсенето бе смесено в ключовите клиентски сегменти на АББ:

 • В преработвателните отрасли непрекъснатото търсене за решения от областта на електроснабдяването и електрообзавеждането, автоматизацията и дигитализацията, се отрази в продължителен ръст на поръчките от клиенти в нефтено-газовата промишленост, минната индустрия и целулозно-хартиената промишленост.
 • Традиционният автомобилен сектор и свързаните с него отрасли, както и 3C и машиностроенето, бяха особено затруднени през тримесечието, което се отрази на растежа в АББ. Дискретните индустрии бяха със смекчени резултати през тримесечието, въпреки че отделни крайни пазари - като храни и напитки - показаха устойчивост.
 • В транспортния и инфраструктурния сектор продължиха инвестициите в железопътни линии и специализирани морски плавателни съдове. Поръчките за предлаганите от АББ продукти в областта на електрическата мобилност и за инфраструктура на центрове за данни нарастваха с добри темпове. Търсенето в областта на сградите бе стабилно.

Приходи

Приходите се подобриха с 2% (7% в щатски долари), като ръстът в бизнес направленията “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, “Индустриална автоматизация” и “Задвижване” надделя над по-слабите резултати от страна на “Роботика & Дискретна автоматизация”.

Поръчките за услуги се повишиха с 1% (4% в щатски долари). Услугите представляваха 19% от общите приходи.

Промени в бизнес портфолиото, в това число ефектите от придобиването на GEIS и от учредяването на Linxon JV, осигуриха нетен положителен ефект от 9% върху отчетените приходи. Промените в обменните курсове доведоха до отрицателен транслационен ефект върху отчетените приходи от 4%.

Съотношението между получени и реализирани поръчки за тримесечието бе 1.03x, в сравнение с 1.06x за същия период на предходната година.

На фона на по-потисната активност в някои крайни пазари, АББ очаква лек ръст на годишните приходи на сравнима база през 2019 г., подпомогнат от натрупаните поръчки на компанията.

Оперативна печалба EBITA

Оперативната печалба EBITA в размер на 825 млн. щатски долара бе 4% по-ниска в щатски долари (повишение от 1% в местни валути). Маржът на оперативната печалба EBITA от 11.5% бе 110 базисни пункта по-нисък на годишна база.

Стимулаторите на маржа включват приблизително 60 базисни пункта от разводняването, свързано с GEIS, и още 90 базисни пункта ефект от невъзвращаеми разходи. Невъзвращаеми разходи са услугите, предоставяни от Групата на “Енергийни мрежи”, които не отговарят на изискванията да бъдат отчетени като преустановена дейност, и които групата очаква да бъдат главно прехвърлени към “Енергийни мрежи” или елиминирани до приключването на сделката. Невъзвращаеми разходи от 66 милиона щатски долара са признати в резултата за оперативната печалба EBITA на “Корпоративни и други”, което е с 12 млн. щ. долара по-малко от второто тримесечие на 2018 г.

АББ очаква годишните маржове на оперативната печалба EBITA да се подобрят през 2019 г., подпомогнати от подобрените резултати на GEIS, непрекъснатото елиминиране на разходи, подобрения в несъществени дейности и програмата на АББ за опростяване.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция

Нетната загуба от продължаващи дейности бе в размер на 54 млн. щатски долара. Резултатът включва 455 милиона щатски долара такси, записани през тримесечието след обявеното споразумение за продажбата на бизнес направлението за соларни инвертори. Нетният доход от преустановени дейности бе в размер на 142 млн. щатски долара.

Груповият нетен доход за АББ бе в размер на 64 млн. щатски долара. Основната печалба на акция бе 0.03 щатски долара - с 91% по-ниска на годишна база. Оперативната печалба на акция бе 0.34 щатски долара или 10% по-ниска.

Парични потоци от оперативни дейности

Паричните потоци от оперативни дейности в размер на 0 млн. щ. долара се сравняват с 1010 млн. щ. долара във второто тримесечие на 2018 г. Спрямо същия период на предходната година, паричните потоци от оперативни дейности при продължаващите дейности отбелязаха спад до -69 млн. щ. долара от 686 млн. щ. долара, докато паричните потоци от преустановени дейности паднаха до 69 млн. щ. долара от 324 млн. щатски долара.

В сравнение преди година, паричните потоци от продължаващи оперативни дейности отразяват основно таймирането на изплащането на възнаграждения-стимули за служителите, изплатени през второто тримесечие на тази година, които през 2018 г. бяха изплатени през първото тримесечие. Освен това паричните потоци бяха повлияни от по-неблагоприятно движение в задълженията по сметки в сравнение със същия период на миналата година. Нетният работен капитал като процент от приходите бе 13.6%. АББ очаква солидно реализиране на парични средства за цялата година, което не включва изходящи парични потоци по програмата за опростяване и дейности по отделяне на предприятия и свързаните с тях ефекти от данъчно облагане.

Бизнес резултати от второ тримесечие (Q2)

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Поръчки

Промяна

Приходи

Промяна

Оп. печ. EBITA

Промяна

US$

На сравн.
база

US$

На сравн.
база

Eлектроснабдяване и електрообзавеждане

3,339

+22%

+5%

3,272

+22%

+4%

13.5%

-2.5pts

Индустриална автоматизация

1,622

-8%

-4%

1,580

-2%

+3%

12.1%

-2.2pts

Задвижване

1,762

+0%

+4%

1,641

+1%

+5%

16.7%

+0.4pts

Роботика & Дискретна автоматизация

883

-14%

-9%

845

-9%

-3%

12.3%

-2.6pts

Корпоративни и други

(205)(167)(185)


Общо за АББ Груп

7,401

+4%

+1%

7,171

+7%

+2%

11.5%

-1.1pts

Бизнес направление “Енергийни мрежи” бе преместено от продължаваща към преустановена дейност, което влезе в сила от 1 октомври 2018 г.. Всички предходно отчетени суми са преизчислени в съответствие с тези промени в портфолиото. Резултатът на “Корпоративни и други” включва междусегментни елиминации.

Електроснабдяване и електрообзавеждане

Общият брой поръчки се повиши с 5% (22% в щатски долари). Ръстът на поръчките бе повлиян положително от силното търсене за продуктови решения, включително отличен ръст в ключови сегменти като железопътния сектор, центрове за данни, инфраструктура за вятърни съоръжения и електрически превозни средства. Търсенето за сгради остана стабилно. На регионална база поръчките нарастваха добре в регионите на Америките и AMEA, вкл. Китай, и бяха повишени в Европа. Приходите се подобриха с 4% (22% в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA на стойност 13.5% бе с 250 базисни пункта по-нисък на годишна база, отразявайки 200 базисни пункта разводняване от GEIS. С изключение на GEIS, маржовете отразяват промяна в бизнес микса на “Електроснабдяване и електрообзавеждане”.

Индустриална автоматизация

Общият брой поръчки се понижи с 4% (8% в щатски долари). Развитието на поръчките бе повлияно от по-ниския брой големи поръчки в Европа и Близкия Изток, на фона на трудното сравнение със същия период на предходната година. Растежът показа добра набрана инерция в преработвателните отрасли и нефтено-газовата промишленост, смекчен по-специално от слабостта в конвенционалното производство на енергия. Натрупаните поръчки запазиха нивата си (2% по-малко в щ. долари) към края на тримесечието, в сравнение със същия период на предходната година. Приходите се увеличиха с 3% (2% по-ниски в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA на стойност 12.1% и 220 базисни пункта по-нисък на годишна сравнима база, отразява ефекти от микс от проекти и по-високи разходи в резултат на недостатъчно усвояване и инвестиции в растежа.

Задвижване

Общият брой поръчки се повиши с 4% (запази нива в щатски долари), в резултат на добър ръст на поръчките по-специално в областта на задвижванията и услугите, в това число някои големи поръчки за тягово оборудване. На регионална база поръчките бяха засилени в Европа и стабилни на други места. Общият брой натрупани поръчки завърши тримесечието с повишение от 5% (4% в щатски долари). Приходите нараснаха с 5% (1% в щатски долари), докато маржът на оперативната печалба EBITA в размер на 16,7% се повиши с 40 базисни пункта в сравнение със същия период на предходната година, основно в резултат на благоприятни обеми и непрекъснато управление на разходите.

Роботика & Дискретна автоматизация

Общият брой поръчки се понижи с 9% (14% в щ. долари), отразявайки трудна сравнима база и противоречива пазарна обстановка. Слабостта бе най-явна в пазарите на автомобилния сектор, 3C и машиностроенето, особено при дейностите от кратък цикъл. Търсенето за логистична автоматизация остана засилено и бизнес направлението продължи да печели от поръчки за своите автоматизационни решения. Регионалният резултат показва, че ръстът в Европа и Америките е утежнен от слабостта в региона на AMEA, по-специално Китай. Общият брой натрупани поръчки завърши тримесечието с повишение от 10% (8% в щатски долари). Приходите отбелязаха спад от 3% (9% в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA от 12.3% бе 260 базисни пункта под нивото от миналата година, отразявайки по-ниски обеми и неблагоприятен микс.

Напредък в дейността и трансформацията през второ тримесечие

Четирите бизнес направления на АББ влязоха в сила в новата структура от 1 април 2019 г. и продължават да генерират растеж със силен фокус върху разходите и управлението на портфолиото.

Реорганизацията към новия оперативен модел напредва. Груповите функции маркетинг и продажби, операции и услуги бяха интегрирани в бизнес направленията през тримесечието. Започна и прехвърлянето на регионални ресурси към бизнес направленията съгласно местните изисквания по труда.

В резултат от внедряването на ABB-OS, АББ очаква общо около 500 млн. щатски долара годишен темп на намаляване на разходите в цялата група от компании и очаква да посрещне целевия темп за 2019 г. от 150-200 милиона щатски долара и пълния прогнозен темп през 2021 г.

Работата по отделянето на “Енергийни мрежи” продължава. Приблизително две трети от необходимите правни структури са вече включени, а регионалните и функционални екипи напредват добре с мащабирането и изпълнението на отделянето в съответствие с местното законодателство и изисквания. АББ очаква да приключи сделката през първата половина на 2020 г.

Интегрирането на GEIS с “Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” напредва добре. Наред с други действия, през тримесечието бизнес направление “Eлектроснабдяване и електрообзавеждане” демонстрира новото комбинирано портфолио на АББ + GEIS и обяви планове да оптимизира своите комбинирани и базирани в САЩ активи в производството на продукти средно напрежение.

На 9 юли АББ обяви споразумение да продаде своето бизнес направление за соларни инвертори на FIMER S.p.A, италианската соларна компания, доказвайки ангажимента на АББ към рационализиране на портфолиото. Прогнозира се сделката да бъде приключена през първото тримесечие на 2020 г., което е предмет на определени условия, като се очаква тя да подкрепи напредъка на направление “Eлектроснабдяване и електрообзавеждане” към неговия целеви коридор на маржа от 15-19%

Повече информация

Съобщението за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от второто тримесечие на 2019 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news и на начална страница “Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations.

Планиран е конферентен разговор и уебкаст за анализатори и инвеститори с начало днес в 14 ч. Централноевропейско лятно време (13:00 ч. BST, 08:00 Източно лятно време). За предварителна регистрация за конферентния разговор или за да се присъедините към уебкаста, моля, посетете уебсайта на AББ:  new.abb.com/investorrelations. Запис ще е наличен като уебкаст един час след края на конферентния разговор.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер с обширно портфолио за дигиталните индустрии. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес е лидер в дигиталните технологии с четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители. www.abb.comИнвеститорски календар 2019/20

Групови резултати за трето тримесечие на 2019 г.

23 октомври 2019 г.

Събитие за инвеститори в електроснабдяване и електрообзавеждане

5 ноември 2019 г.

Групови резултати за четвърто тримесечие на 2019 г.

5 февруари 2020 г.

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, “Приходи”, “Оперативна печалба EBITA", „Парични потоци от оперативни дейности” и “Напредък в дейността и трансформацията през второто тримесечие”  в настоящото съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, “цели”, „вярва”, „оценява”, „планира”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 25 юли 2019 г.

Петер Восер, Председател на Борда и изпълнителен директор

Endnotes

 1. Темповете на растеж за поръчки, натрупани поръчки и приходи са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия).
 2. За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация” за Q2 2019
 3. Темповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)
 4. Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото)
 5. Сумата представлява общо за продължаващи и преустановени операции

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp