Групови резултати за трето тримесечие на 2019 г.

Поддържаме правилен курс в по-трудни пазари

 • Общ брой поръчки -1%, брой натрупани поръчки +3%
 • Стабилни приходи и съотношение между получени и реализирани поръчки
 • Марж на оперативната печалба 11.7%, +20 базисни пункта; повлиян със 70 базисни пункта от невъзвращаеми разходи
 • Доход от продължаващи дейности, нето от данъци 422 млн. щатски долара, -1%
 • Нетен доход 515 млн. щ. долара, -15%
 • Оперативна печалба на акция EPS 0.33 щатски долара, -7%
 •  Парични потоци от оперативни дейности 670 млн. щ. долара, +19%, очаквано солидно реализиране на парични средства за цялата година
 •  Бьорн Розенгрен назначен за изпълнителен директор (в сила от 1 март 2020 г.)

Документи за изтегляне

- Q3 2019 Съобщение за медиите - английски език (PDF/128kB)
- Q3 2019 Съобщение за медиите - немски език (PDF/130kB)
- Q3 2019 Отчети с финансова информация (XLXS/38kB)
Q3 2019 Финансова информация (PDF/1.8MB)
- Q3 2019 Групова презентация с резултатите (PDF/471kB)

“Групата реализира устойчиво представяне през тримесечието в лицето на по-слаби макроикономически условия, повлияли някои от нашите клиентски пазари, най-вече роботиката и автоматизациятата,” сподели Петер Восер, Председател на Борда и изпълнителен директор на АББ.

Той добави още: “Поддържаме своя курс и се стремим към дългосрочен растеж, оставайки твърдо фокусирани върху управлението на разходите в отговор на по-слабото търсене, като същевременно напредваме по програмата ни за трансформация. Продължаваме да задвижваме стратегията напред, вдъхновявайки култура на мотивация и висока ефективност.”

Ключови резултати

Промяна

Промяна

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q3
2019

Q3
2018

US$

На сравн.
база

9M
2019

9M
2018

US$

На сравн.
база

Поръчки

6,688

6,917

-3%

-1%

21,702

21,605

0%

+1%

Приходи

6,892

7,095

-3%

0%

20,910

20,267

+3%

+2%

Доход от дейности

577

617

-6%

1,290

1,951

-34%


Оперативна печалба EBITA

806

814

-1%

0%

2,397

2,421

-1%

+3%

като % от оперативните приходи

11.7%

11.5%

+0.2п.

11.5%

11.9%

-0.4п.


Доход (загуба) от продължаващи дейности, нето от данък

422

427

-1%

783

1,365

-43%


Нетен доход за АББ

515

603

-15%

1,114

1,856

-40%


Осн. печалба на акция EPS ($)

0.24

0.28

-15%

0.52

0.87

-40%


Операт. печалба на акция EPS ($)

0.33

0.34

-3%

-7%

0.98

1.03

-6%

-5%

Парични потоци от операт. дейности

670

565

+19%

414

1,057

-61%


На 17 декември 2018 година АББ обяви договорена продажба на своето бизнес направление “Енергийни мрежи”. Следователно резултатите на бизнес направление “Енергийни мрежи” са представени като преустановена дейност. Резултатите на компанията за всички периоди са коригирани в съответствие с това.

Краткосрочни изгледи за бъдещето

Макроикономическите показатели са смесени в Европа и Китай, докато в САЩ са отслабени. Глобалните пазари като цяло остават засегнати от геополитическата несигурност.

В сравнение с макроикономическите показатели крайните пазари, в които АББ развива дейност, демонстрират устойчивост, с насрещни ветрове в някои пазари и по-специално дискретните отрасли. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Групови резултати за трето тримесечие (Q3) на 2019 г.

“Групата реализира солиден резултат в “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и “Задвижване”, докато в “Роботика и Дискретна автоматизация” бе изправена пред силни насрещни ветрове. Разпознахме едно отрицателно въздействие от преоценяването на голям проект в “Индустриална автоматизация”, сподели Тимо Ихамуотила, главен финансов директор на АББ.

“За годината като цяло продължаваме да очакваме лек ръст на приходите и подобрени оперативни маржове. Окуражени сме да видим, че интегрирането на GEIS и стартирането на оперативния модел ABB-OS започват да подобряват резултатите на Групата в дългосрочен план.”

Обобщение на груповите резултати

През тримесечието бизнес направление “Индустриална автоматизация” направи преоценяване на конкретен проект, което намали общите приходи с 1 %. Маржът на оперативната печалба EBITA от 11.7% бе повлиян от комбинирани 190 базисни пункта, в това число приблизително 90 базисни пункта вследствие на преоценяването на конкретния проект в “Индустриална автоматизация”, приблизително 70 базисни пункта от невъзвращаеми разходи и около 30 базисни пункта от разходи в наследената неосновна дейност.

Продължаващите дейности иначе отразиха стабилно представяне от страна на бизнес направленията, въпреки насрещните ветрове в “Роботика & Дискретна автоматизация”. В сравнение със същия период на предходната година, резултатът бе благоприятстван от по-ниския годишен темп при оперативната печалба EBITA в “Корпоративни и други”, съответстващ на икономиите, реализирани чрез програмата за опростяване, непрекъснатото елиминиране на невъзвращаеми разходи и подобрения в неосновната дейност.

В допълнение, нетният доход бе повлиян от по-нисък нетен доход от преустановени дейности.

Поръчки

През тримесечието поръчките бяха по-ниски с 1% (3% в щатски долари) спрямо същия период на предходната година. Умереният ръст в “Индустриална автоматизация” и лекият ръст в “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и “Задвижване” бяха надхвърлени от по-слабото търсене в “Роботика & Дискретна автоматизация”. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха негативно въздействие от 1% върху поръчките и промените в портфолиото оказаха негативно въздействие от 1%.

Поръчките за услуги, които представляваха 19% от общия брой поръчки, бяха по-ниски с 2% (5% в щатски долари) на годишна сравнима база. Големите поръчки съставляваха 5% от поръчките, което е с 1% по-малко спрямо същия период на предходната година.

Натрупаните поръчки се повишиха с 3% (3% по-малко в щатски долари).

Преглед на пазара

На регионална база:

 •  Поръчките от Европа бяха понижени с 2% (6% в щатски долари). Държавите с големи пазари, в това число Швеция и Италия, задържаха позиции. Поръчките от Франция, Обединеното кралство и Испания се засилиха, докато в Швейцария, Финландия и Норвегия поръчките отбелязаха спад спрямо същия период на предходната година. В Германия поръчките се понижиха с 1% (5% в щатски долари).
 •  Поръчките от Америките бяха с 1% по-ниски (1% в щатски долари), с добро развитие на поръчките от страна на Канада, но със смесено представяне на други места. Поръчките от САЩ бяха с 1% по-ниски (1% в щатски долари).
 •  В Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA), поръчките се увеличиха с 1% (3% по-малко в щатски долари). Поръчките бяха занижени в Китай и Южна Корея, но нарастваха добре в Индия, Япония, Сингапур и ОАЕ. В Китай поръчките се понижиха с 5% (7% по-малко в щатски долари).

В ключовите клиентски сегменти на АББ:

 •  Непрекъснатото оперативно разходване в преработвателните отрасли, особено от страна на клиенти от нефтено-газовата и химическата промишленост, бе отразено в солиден ръст на поръчките. Пазарите на конвенционалното генериране на енергия бяха по-слаби.
 •  Дискретните отрасли, традиционният автомобилен сектор и свързаните с него отрасли, както и 3C и машиностроителите, бяха изправени пред непрекъснати насрещни ветрове, което забави растежа на АББ. АББ продължи да вижда силен ръст в областта на складовата автоматизация.
 •  В транспортно-инфраструктурния сектор инвестициите в железопътни линии и пристанища продължи, в отсъствието на големите поръчки, които благоприятстваха сравнителния период. Силно търсене бе демонстрирано в сферата на центровете за данни, електрическата мобилност и пазарите на ВЕИ. Дейността в областта на сградите бе солидна, със силен ръст в решенията за сградна автоматизация.

Приходи

Приходите запазиха нивата си (3% по-ниски в щатски долари). “Задвижване” и “Електроснабдяване и електрообзавеждане” отбелязаха повишение, но приходите бяха по-ниски в “Индустриална автоматизация” и “Роботика & Дискретна автоматизация". Бизнес направление “Индустриална автоматизация” направи преоценяване на конкретен проект, което намали общите приходи с 1%. Промените в обменните курсове доведоха до отрицателен транслационен ефект върху отчетените приходи от 2%, а промените в портфолиото също оказаха отрицателно въздействие от 1%.

Приходите от услуги се повишиха с 5% (3% в щатски долари). Услугите представляваха 19% от общите приходи.

Съотношението между получени и реализирани поръчки за тримесечието бе 0.97x, или на същото ниво като в същия период на миналата година.

На фона на продължителната слабост в някои крайни пазари, АББ очаква лек ръст на годишните приходи на сравнима база през 2019 г., подпомогнат от натрупаните поръчки на компанията.

Оперативна печалба EBITA

Оперативната печалба EBITA от 806 млн. щатски долара бе с 1% по-ниска в щатски долари (запази ниво в местни валути). Маржът на оперативната печалба от 11,7% се разшири с 20 базисни пункта на годишна сравнима база.

Преоценяването на проект в “Индустриална автоматизация” понижи маржа на оперативната печалба EBITA на Групата с приблизително 90 базисни пункта през тримесечието.

Маржът бе повлиян с приблизително 70 базисни пункта от признаване на някои невъзвращаеми разходи. Невъзвращаеми разходи са услугите, предоставяни от Групата на “Енергийни мрежи”, които не отговарят на изискванията да бъдат отчетени като преустановена дейност, и които групата очаква да бъдат главно прехвърлени към “Енергийни мрежи” или елиминирани до приключването на сделката. Невъзвращаеми разходи от 52 милиона щатски долара бяха признати в резултата за оперативната печалба EBITA на “Корпоративни и други”, което е с 19 млн. щ. долара по-малко от третото тримесечие на 2018 г.

В резултата на оперативната печалба EBITA на “Корпоративни и други” бе вписан и разход в неосновните дейности, който оказа въздействие от приблизително 30 базисни пункта върху Груповия марж на оперативната печалба EBITA.

АББ очаква годишните маржове на оперативната печалба EBITA да се подобрят през 2019 г., подпомогнати от подобрените резултати на GEIS, непрекъснатото елиминиране на разходи, подобрения в неосновните дейности и програмата на АББ за опростяване.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция

Нетният доход от продължаващи дейности бе в размер на 422 млн. щатски долара, което представлява понижение от 1% на годишна сравнима база.

Нетният доход от преустановени дейности бе в размер на 97 млн. щатски долара, претеглено от приблизително 80 млн. щатски долара преоценки на проекти преди данъци, за конкретни големи проекти от натрупаните поръчки на “Енергийни мрежи”. АББ очаква значително подобрение в работата на своите преустановени дейности от четвъртото тримесечие на 2019 г. нататък.

Груповият нетен доход за АББ бе в размер на 515 млн. щатски долара, повлиян от по-ниския нетен доход от преустановени дейности. Основната печалба на акция бе 0.24 щатски долара - с 15% по-ниска на годишна сравнима база. Оперативната печалба на акция от $0.33 спадна със 7% на годишна база.

Парични потоци от оперативни дейности

Паричните потоци от оперативни дейности в размер на 670 млн. щ. долара се сравняват с 565 млн. щ. долара в третото тримесечие на 2018 г. Спрямо същия период на предходната година, паричните потоци от оперативни дейности при продължаващите дейности отбелязаха спад до 611 млн. щ. долара от 625 млн. щ. долара, докато паричните потоци от преустановени дейности се повишиха до 59 млн. щ. долара от -60 млн. щатски долара.

В сравнение от преди година, паричните потоци от продължаващи дейности отразяват по-високите плащания по преструктуриране, отчасти смекчени от по-благоприятното таймиране на данъчни плащания и развития в работния капитал в сравнение със същия период на миналата година. Нетният работен капитал като процент от приходите бе 12,8%.

АББ очаква солидно реализиране на парични средства от продължаващи оперативни дейности за цялата година, което не включва изходящите парични потоци по програмата за опростяване и дейности по отделяне на предприятия и свързаните с тях въздействия от данъчно облагане.

Бизнес резултати от трето тримесечие (Q3)

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Поръчки

Промяна

Приходи

Промяна

Оп. печ. EBITA

Промяна

US$

На сравн.
база

US$

На сравн.
база

Електроснабдяване и електрообзавеждане

3,188

-1%

+1%

3,161

-1%

+1%

14.2%

+0.7п.

Индустриална автоматизация

1,438

+1%

+3%

1,492

-3%

-2%

9.0%

-5.2п.

Задвижване

1,618

-1%

+1%

1,630

+1%

+3%

17.8%

+0.5п.

Роботика & Дискретна автоматизация

709

-18%

-16%

831

-6%

-3%

12.9%

-2.3п.

Корпоративни и други

(265)(222)(176)


AББ Груп

6,688

-3%

-1%

6,892

-3%

0%

11.7%

+0.2п.

Бизнес направление “Енергийни мрежи” бе преместено от продължаваща към преустановена дейност, което влезе в сила от 1 октомври 2018 г.. Всички предходно отчетени суми са преизчислени в съответствие с тези промени в портфолиото. Резултатът на “Корпоративни и други” включва междусегментни елиминации.

Електроснабдяване и електрообзавеждане

Поръчките се увеличиха с 1% (1% понижение в щатски долари), като търсенето в Европа компенсира слабото представяне в Китай. Благоприятно влияние върху поръчките оказа по-големият брой големи поръчки в сравнение със същия период на предходната година, със силно търсене за решения за разпределение и от страна на сградния пазар. Приходите нарастнаха с 1% (1% понижение в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA се разшири със 70 базисни пункта на годишна сравнима база до 14,2%, подкрепен от интегрирането на GEIS и действия по производителността на разходите и ценообразуването.

Индустриална автоматизация

Поръчките нарастнаха с 3% (1% в щатски долари). Ръстът на поръчките бе най-силен в AMEA и Америките, подкрепен от солидно търсене от страна на преработвателните отрасли, в това число нефтено-газовата промишленост, и потиснат от по-слабото представяне в областта на конвенционалното генериране на енергия. Натрупаните поръчки запазиха нивата си (4% по-малко в щатски долари). Приходите се понижиха с 2% (3% по-ниски в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA от 9,0% бе 520 базисни пункта по-нисък.

Резултатите на “Индустриална автоматизация” бяха повлияни от преоценката на проект в Южна Африка, който е част от нейното направление за генериране на енергия и бе възложен през 2015 г. Тази преоценка намали поръчките с 2%, приходите с 5% и маржа на оперативната печалба с приблизително 400 базисни пункта.

В допълнение, развитието на маржа бе повлияно от неблагоприятен микс и отсъствието на еднократните въздействия, които облагодетелстваха сравнителния период.

Задвижване

Поръчките нарастнаха с 1% (1% по-малко в щатски долари). На регионална база Европа се представи солидно и АМЕА отбеляза лек ръст, докато Америките забавиха темпове. Натрупаните поръчки се повишиха с 4% (1% в щатски долари). Приходите се повишиха с 3% (1% в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA се разшири с 50 базисни пункта в сравнение със същия период на предходната година, достигайки 17,8% в резултат на силно изпълнение на проекти и непрекъснато управление на разходите.

Роботика & Дискретна автоматизация

Поръчките бяха с 16% по-ниски (18% в щ. долари), отразявайки трудна сравнима база и противоречива пазарна обстановка във всички региони. Насрещните ветрове останаха особено силни за роботиката в традиционния автомобилен сектор и свързаните с него отрасли, докато машинната автоматизация бе повлияна в по-малка степен. Натрупаните поръчки се увеличиха с 2% (2% по-малко в щатски долари). Приходите бяха с 3% по-ниски (6% в щатски долари), поддържани от силно изпълнение на натрупаните поръчки. Маржът на оперативната печалба EBITA от 12.9% бе 230 базисни пункта под нивото от миналата година, отразявайки по-ниски обеми и неблагоприятен микс, отчасти смекчен от мерки по разходите.

Напредък в трансформацията

Трансформацията на АББ в по-опростена, по-гъвкава и по-фокусирана върху клиента организация е в ход. Ключов фокус на работата по операционната система на АББ (ABB-OS) през годината до момента бе да се предефинира начина, по който е организирана АББ. Преназначаването на служители на Групата във функции и държави към бизнес направленията бе изцяло дефинирано до 1 октомври 2019 г. Демонтирането на регионалната структура на Групата се очаква да бъде в голяма степен завършено до края на годината.

От прилагането на програмата за опростяване АББ очаква общо около 500 млн. щатски долара годишен темп на намаляване на разходите в цялата Група от компании. АББ очаква да посрещне целевия прогнозен темп от 150-200 милиона щатски долара през 2019 г. и пълния целеви прогнозен темп през 2021 г.

Работата по отделянето на “Енергийни мрежи” продължава. Мнозинството от бивши служители на Групата във функции и държави, които ще подкрепят бъдещата организация, са в процес на прехвърляне. АББ очаква “Енергийни мрежи” да заработи на самостоятелна основа в рамките на АББ от 1 януари 2020 г. АББ се движи по план да приключи сделката през първата половина на 2020 г.

Повече информация

Съобщението за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от третото тримесечие на 2019 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news и на начална страница “Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations. Планиран е конферентен разговор и уебкаст за анализатори и инвеститори с начало днес в 10:30 ч. Централноевропейско лятно време (9:30 ч. BST, 04:30 Източно лятно време). За предварителна регистрация за конферентния разговор или за да се присъедините към уебкаста, моля, посетете уебсайта на АББ: new.abb.com/investorrelations/. Запис ще е наличен като уебкаст един час след края на конферентния разговор.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер, който задвижва дигиталната трансформация в индустрията. Продължавайки своята над 130-годишна история на иновации, АББ управлява четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и Дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители. www.abb.comИнвеститорски календар 2019/2020

Събитие за инвеститори в електроснабдяването и електрообзавеждането

5 ноември, 2019

Групови резултати за четвърто тримесечие на 2019 г.

5 февруари, 2020

Годишно общо събрание

26 март, 2020

Групови резултати за първо тримесечие (Q1) на 2020 г.

28 април, 2020

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, “Приходи”, “Оперативна печалба EBITA", “Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция”, „Парични потоци от оперативни дейности” и “Напредък в трансформацията” на настоящото съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, “цели”, „вярва”, „оценява”, „планира”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 23 октомври 2019 г.

Петер Восер, Председател на Борда и изпълнителен директор

Endnotes

 1. Темповете на растеж за поръчки, натрупани поръчки и приходи са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия).
 2. За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация” за третото тримесечие на 2019
 3. Tемповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)
 4. Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
 5. Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp