Групови резултати за второ тримесечие (Q2) на 2020 г.

Насрещен вятър от COVID-19; продажбата на „Енергийни мрежи“ е завършена

 • Поръчки 6,1 млрд. щ. долара, -18%; -14% на сравнима база 
 • Приходи 6,2 млрд. щ. долара, -14%; -10% на сравнима база
 • Доход от дейности 571 млн. щ. долара; марж 9,3%
 • Оперативна печалба EBITA 651 млн. щ. долара; марж 10.6%
 • Нетен доход 319 млн. щ. долара; +398%
 • Базова печалба на акция EPS 0.15 щ. долара; +398%; оперативна печалба на акция EPS $0.22, -35%
 • Парични потоци от оперативни дейности 680 млн. щ. долара; постоянни постъпления на средства се очакват през цялата година
 • Продажбата на „Енергийни мрежи“ завърши на 1 юли
 • Нетните парични постъпления ще бъдат върнати на акционерите, според плана

Документи за изтегляне

- Q2-2020-резултати: прессъобщение – английски език (PDF/150kB)
- Q2-2020- резултати: прессъобщение – немски език (PDF/70kB)
- Q2-2020- резултати: прессъобщение – шведски език (PDF/70kB)
- Q2-2020-резултат: отчет за финансова информация – английски език(XLSX/30kB)
- Q2-2020- резултат: финансова информация – английски език (PDF/1.5MB)

„Както се очакваше, второто тримесечие беше силно повлияно от COVID-19. В същото време бяхме много фокусирани върху усилията за намаляване на разходите, което осигури известна устойчивост. Оперативните маржове за Групата се оказаха по-добри, отколкото очаквахме, като бизнес направление „Задвижване“ се справи особено добре“, заяви Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор на АББ. „Остава много несигурност и ние все още предвиждаме някои трудни тримесечия за в бъдеще. В същото време пътят ни напред е ясен. Ще продължим да внедряваме новия си операционен модел, да преглеждаме бизнес портфолиото си и ще стартираме програмата си за изкупуване на акции.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИПРОМЯНАПРОМЯНА

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q2 2020

Q2 2019

US$

На сравн. база

H1 2020

H1 2019

US$

На сравн. база

Поръчки

6,054

7,401

-18%

-14%

13,400

15,014

-11%

-7%

Приходи

6,154

7,171

-14%

-10%

12,370

14,018

-12%

-8%

Доход от дейности

571

123

+364%


944

713

+32%


Оперативна печалба EBITA

651

825

-21%

-20%

1,287

1,591

-19%

-18%

като % от оперативните приходиtional revenues

10.6

11.5

-0.9 pts


10.4

11.4

-1.0 pts


Доход от продължаващи дейности, нето от данък

395

(54)

няма


721

361

+100%


Нетен доход за АББ

319

64

+398%


695

599

+16%


Осн. печалба на акция EPS ($)

0.15

0.03

+398%


0.33

0.28

+16%


Операт. печалба на акция EPS ($)

0.22

0.34

-35%

-33%

0.52

0.64

-19%

-18%

Парични потоци от оперативни дейности

680

0

няма


103

(256)

няма


На 17 декември 2018 година АББ обяви договорена продажба на своето бизнес направление „Енергийни мрежи“. Следователно резултатите на бизнес направление „Енергийни мрежи“ са представени като преустановена дейност.

Резултати на групата за второ тримесечие (Q2) на 2020 г.

Обобщение

Условията за търговия през второто тримесечие бяха затруднени, повлияни от ескалиращата пандемия от COVID-19. Наред с рязкото спадане на търсенето на продукти с къс цикъл, което намали обемите на продуктите, инсталациите на системи и дейностите по обслужване са изправени пред големи ограничения в мобилността. В отражение на това, поръчките и приходите за второто тримесечие бяха силно намалени в цялата група в сравнение с предходния период. Резултатът на „Задвижване“ беше по-добър, подпомогнат от силен отскок в Китай и изпълнение на натрупани поръчки. Въпреки засиленото намаляване на разходите, оперативните маржове се свиха за „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Индустриална автоматизация и Роботика и Дискретна автоматизация“ в сравнение с периода от предходната година, докато „Задвижване“ подобри маржа си спрямо предходната година.

Поръчки

През тримесечието поръчките бяха по-ниски с 18% (14% на сравнима база) спрямо същия период на предходната година. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха нетно негативно въздействие от 2% и промените в портфолиото оказаха нетно негативно въздействие от 2%. Натрупаните поръчки бяха с 1% по-ниски (с 5% повече на сравнима база) в края на тримесечието.

Регионален преглед

 • В Европа поръчките се понижиха с 18% (14% на сравнима база). Повечето държави имаха съществено по-ниски поръчки, главно заради блокировките. Поръчките бяха с 4% по-ниски в Германия (2% на сравнима бази), с 4% по-ниски във Великобритания (1% на сравнима база) и с 3% по-ниски в Швейцария (4% на сравнима база). Поръчките спаднаха значително в Италия, с 13% (9% на сравнима база), а във Финландия, Норвегия, Испания и Холандия намаляха още по-рязко. Поръчките от Швеция се понижиха с 9% (11% на сравнима база).
 • Поръчките от Америка бяха с 26% по-ниски (23% на сравнима база), като почти всички държави отчитат по-ниски нива на поръчки. В САЩ поръчките намаляха с 25% (23% на сравнима база).
 • В Азия, Близкия изток и Африка (AMEA) поръчките се понижиха с 11% (5% на сравнима база), със забележим спад в Индия с 40% (33% на сравнима база). В Китай търсенето се подобрява последователно; поръчките се понижиха с 3% (с 3% повече на сравнима база) на годишна сравнима база през второто тримесечие.

Преглед на крайните пазари

 • В отделните отрасли поръчките бяха нарушени в повечето крайни пазари, като поръчките от автомобилната индустрия и свързаните с автомобилния сектор индустрии, както и от машиностроителните такива, бяха силно засегнати. Дейностите в отрасъла 3C - Компютри, комуникации и потребителска електроника, бяха затруднени, въпреки че продължиха по-благоприятно към края на тримесечието.
 • Дейностите на преработвателните индустрии рязко спаднаха през тримесечието. Дейностите по обслужването бяха силно ограничени от блокажите, както и намаляването на оперативните разходи от страна на клиентите. Освен това бяха отложени множество проекти за капиталови разходи, тъй като клиентите се адаптират към понижените перспективи на търсенето.
 • В транспортно-инфраструктурния сектор, инвестициите в железопътни линии, системи за преработване на води и отпадни води и центрове за данни продължиха. Поръчките останаха устойчиви и при електроразпределителните услуги. Тези, свързани с мореплавателно дело и възобновяеми енергийни източници обаче, рязко намаляха.
 • Имаше затруднения в пазара за оборудване на сгради, заради ограниченията в строителните дейности поради блокажите.

Приходи

Приходите бяха с 14% по-ниски (7% на сравнима база) на годишна сравнима база. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха нетно негативно въздействие от 2% и промените в портфолиото оказаха нетно негативно въздействие от 2%. Съотношението между получени и реализирани поръчки за тримесечието бе 0,98 x 1, в сравнение с 1,03 х за същия период на миналата година.

Доход от дейности и оперативна печалба EBITA

Доходът от дейности в размер на 571 млн. щ. долара се увеличи с 364%. В сравнение с предходната година резултатът се дължи главно на липсата на задължението, отчетено през 2019 г., във връзка с продажбата на бизнес направлението за слънчеви инвертори. Увеличението на годишна сравнима база бе подпомогнато и от нетна печалба от 86 млн. щ. долара, свързана с времевите разлики на стоки и валута, и по-ниските разходи, свързани с усилията за преструктуриране и интеграция.

Оперативната печалба EBITA в размер на 651 млн. щ. долара бе с 21% по-ниска (20% в местни валути). Маржът на оперативната печалба от 10,6% беше с 90 базисни пункта по-нисък на годишна сравнима база. Маржовете бяха по-високи в „Задвижване“, докато всички останали бизнес направления отчитат по-ниски маржове в сравнение с периода от предходната година, отразявайки главно по-ниските обеми, въпреки усилията за намаляване на разходите. Корпоративни и други разходи, включително 19 млн. щ. долара невъзвращаеми разходи, се подобряват в сравнение с периода от предходната година.

Нетен доход и основна печалба на акция

Нетният доход от продължаващи дейности е 395 млн. щ. долара, значително по-висок главно поради гореспоменатото отсъствие на разхода за слънчевите инвертори. Ефективната данъчна ставка на групата е 24,8 процента. Преустановените дейности отчитат загуби от 49 млн. щ. долара, отразявайки съществен неоперативен разход за пенсии, както и занижени оперативни резултати главно поради COVID-19.

Груповият нетен доход за АББ беше в размер на 319 млн. щ. долара, а основната печалба на акция - 0,15 щ. долара, и двете с 398% по-високи на годишна сравнима база. Оперативната печалба на акция EPS в размер 0,0221 щ. долара е с 35% по-ниска в сравнение с периода от предходната година.

Парични потоци от оперативни дейности

Паричният поток от оперативни дейности е 680 млн. щ. долара срещу 0 млн. щ. долара през второто тримесечие на 2019 г. Въпреки намаляването на бизнес дейностите, паричният поток от оперативни дейности от продължаващи дейности значително се подобри, а сумата от преустановените дейности беше 32 млн. щ. долара.

Паричният поток от оперативни дейности от продължаващи дейности бе подкрепен главно от времевите разлики в стимулиращите плащания на служителите, които бяха разпределени през първото тримесечие на тази година, за разлика от миналата година, когато това се случи през второто тримесечие. Паричният поток също се повлия положително от времето на плащането на данъци и благоприятното движение на нетен оборотен капитал. Нетният работен капитал като процент от приходите бе 12,6% към края на тримесечието.

Бизнес резултати за второ тримесечие (Q2) на 2020 г.

Всички коментари по бизнес направления са отнесени към резултатите от второто тримесечие на годишна база.

Електроснабдяване и електрообзавеждане (EL)

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИПРОМЯНАПРОМЯНА

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q2 2020

Q2 2019

US$

На сравн. база

H1 2020

H1 2019

US$

На сравн. база

Поръчки

2,737

3,339

-18%

-12%

5,858

6,702

-13%

-7%

Натрупани поръчки

4,465

4,553

-2%

+6%

4,465

4,553

-2%

+6%

Приходи

2,764

3,272

-16%

-10%

5,537

6,329

-13%

-9%

Оперативна печалба EBITA

348

440

-21%


666

817

-18%


като % от оперативните приходи

12.6%

13.5%

-0.9 п.


12.0%

12.9%

-0.9 п.


 • Поръчките бяха повлияни от спад в търсенето на продукти с къс цикъл, включително на пазара на оборудване за сгради, и съществен спад на пазарите за петрол, газ и ВЕИ. Определени пазари, включително електроразпределителни услуги, железопътна мрежа, електрическа мобилност и центрове за данни, предлагат относителна устойчивост. Имаше спад във всички региони, като търсенето от Северна и Южна Америка бе значително засегнато от COVID-19.
 • Приходите намаляха поради слабия бизнес с кратък цикъл, както и поради ограничените дейности по проекти, главно в Разпределителни решения.
 • Свиването на маржовете по същество се дължеше на по-ниските обеми. Това отчасти беше смекчено от инициативите за икономия на разходи и устойчиво ценообразуване, както и от продължаващото възстановяване на GEIS и Инсталационни продукти, като и двете остават стабилни.

Индустриална автоматизация (IA)

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИПРОМЯНАПРОМЯНА

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q2 2020

Q2 2019

US$

На сравн. база

H1 2020

H1 2019

US$

На сравн. база

Поръчки

1,305

1,622

-20%

-17%

3,062

3,288

-7%

-4%

Натрупани поръчки

5,210

5,240

-1%

+3%

5,210

5,240

-1%

+3%

Приходи

1,382

1,580

-13%

-9%

2,844

3,098

-8%

-5%

Оперативна печалба EBITA

115

190

-39%


259

395

-34%


като % от оперативните приходи

8.4%

12.1%

-3.7 п.


9.1%

12.8%

-3.7 п.


 • Поръчките отразяват рязък спад в енергийната и преработвателната промишленост, както и спад в морския сектор, въпреки че бизнес направлението се възползва от някои спечелени големи поръчки. Във всички региони поръчките бяха по-ниски, с тежък спад в Америка.
 • Приходите бяха повлияни от значителен спад в дейностите от получаване до реализация на поръчките, по-специално услугите с ограничена мобилност.
 • Освен по-ниските обеми, маржовете бяха задържани и от недостатъчно усвояване и отрицателен микс, главно от по-ниско ниво обслужващи дейности.

Задвижване (MO)

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИПРОМЯНАПРОМЯНА

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q2 2020

Q2 2019

US$

На сравн. база

H1 2020

H1 2019

US$

На сравн. база

Поръчки

1,586

1,762

-10%

-7%

3,487

3,562

-2%

0%

Натрупани поръчки

3,384

3,050

+11%

+13%

3,384

3,050

+11%

+13%

Приходи

1,583

1,641

-4%

-1%

3,093

3,246

-5%

-3%

Оперативна печалба EBITA

279

275

+1%


509

538

-5%


като % от оперативните приходи

17.7%

16.7%

+1.0 п.


16.5%

16.6%

-0.1 п.


 • Широко базирания спад в краткия цикъл намали поръчките, при все, че поръчките останаха на ниво в железопътния и химическия сектор. Поръчките в Америка спаднаха рязко, значително смекчени от силен отскок в Китай.
 • Устойчивото развитие на приходите главно отразява изпълнението на натрупани поръчки.
 • Разширяването на маржа беше обусловено от силни действия по отношение на разходите и благоприятен микс.

Роботика & Дискретна автоматизация (RA)

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИПРОМЯНАПРОМЯНА

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q2 2020

Q2 2019

US$

На сравн. база

H1 2020

H1 2019

US$

На сравн. база

Поръчки

638

883

-28%

-25%

1,449

1,850

-22%

-19%

Натрупани поръчки

1,478

1,586

-7%

-4%

1,478

1,586

-7%

-4%

Приходи

629

845

-26%

-23%

1,300

1,696

-23%

-21%

Оперативна печалба EBITA

43

105

-59%


102

200

-49%


като % от оперативните приходи

6.8%

12.3%

-5.5 п.


7.8%

11.8%

-4.0 п.


 • Срещу тежка база за сравнение за големи поръчки, резултатът от поръчките на Роботика и Дискретна автоматизация рязко спадна, както се очакваше. Нивата на дейност намаляха значително на ключовите крайни пазари, включително автомобилостроенето, общата индустрия и машиностроенето. Поръчките рязко спаднаха в Европа и Америка, докато търсенето от региона на АМЕА остана слабо.
 • Приходите бяха силно повлияни от по-ниско ниво на бизнес дейности и услуги, както и от по-малкия обем на продуктите.
 • Свиването на маржовете отразява рязкото намаляване на обема, което надвишаваше подкрепящите дейности относно разходите.

Корпоративни и други

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИПРОМЯНАПРОМЯНА

(млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Q2 2020

Q2 2019

US$

H1 2020

H1 2019

US$

Поръчки

(212)

(205)

(7)

(456)

(388)

(68)

Приходи

(204)

(167)

(37)

(404)

(351)

(53)

Доход от дейности

(153)

(285)

+132

(326)

(515)

+189


OpeОперативна печалба rational EBITA

(134)

(185)

+51

(249)

(359)

+110


 • Оперативната печалба EBITA на „Корпоративни и други“ се повиши до - 134 млн. щ. долара. В сравнение с преди година, това отразява по-ниските невъзвращаеми и по-ниските текущи корпоративни разходи.
 • През второто тримесечие на 2020 г. бяха признати невъзвращаеми разходи в размер на 19 млн. щ. долара, които повлияха на маржа на оперативната печалба EBITA с 30 базисни пункта.

Поръчките и приходите за „Корпоративни и други“ основно представляват междусегментни елиминации.

Оптимизация на капиталовата структура

АББ продаде 80.1% от своето бизнес направление „Енергийни мрежи“ на Hitachi на 1 юли 2020 г., както беше планирано, като постигна важен етап в програмата за преобразуване на компанията, както беше обявено през декември 2018 г.

АББ се ангажира да върне на акционерите нетни парични постъпления от продажбата на „Енергийни мрежи“ в размер на 7,6–7,8 млрд. щ. долара. Първоначално АББ ще стартира програма за обратно изкупуване на акции в размер на 10 процента от акционерния капитал на дружеството, която ще започне съвсем скоро. Това представлява около 180 милиона акции в допълнение към вече наличните обратно изкупени акции.

Освен това, като част от цялостната програма за оптимизация на капиталовата структура, АББ вече изплати изцяло краткосрочното револвиращо кредитно улеснение в размер на 2 млрд. евро, за да укрепи ликвидността в лицето на COVID-19. Групата планира да предприеме по-нататъшни действия за намаляване на задлъжнялостта, включително преглед на определени пенсионни структури с дефинирани доходи, както и изплащане на облигация от 1 млрд. евро, която падежира през октомври 2020 г. АББ се стреми да поддържа своя кредитен рейтинг на ниво „А“.

„Оптимизацията на капиталовата структура на АББ през следващите години ще се съсредоточи върху възвращаемостта за акционерите чрез изпълнение на нейната програма за обратно изкупуване на акции, както е планирано, както и чрез подобряване на рисковия профил на компанията и финансовите разходи чрез ефективна стратегия за намаляване на задлъжнялостта. В тези трудни времена, АББ има устойчива финансова рамка и силен баланс,” каза Тимо Ихамуотила, финансов директор на АББ.

Напредък в трансформацията

Изпълнителният директор на АББ представи своята Първа перспектива пред инвеститорите на 10 юни 2020 г., очертавайки пътя на АББ към създаването на стойност за акционерите, клиентите и служителите. Следвайки новия начин на работа (ABB Way), Групата възнамерява да ускори прехода си към напълно децентрализиран операционен модел. Това включва четири бизнес направления - „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Индустриална автоматизация“, „Задвижване“ и „Роботика & Дискретна автоматизация“ - с 18 дивизии, управлявани от корпоративен отдел. В бъдеще 18-те дивизии ще носят пълна отчетност за своите научно-изследователски и оперативни баланси. Мениджърският екип на АББ ще даде приоритет на подобряването на финансовите резултати на Групата, с ясен фокус върху рентабилността на дивизиите с по-ниски резултати, както и активно управление на портфолиото. През третото тримесечие на 2020 г. ще бъде въведена нова система за оценка на ниво дивизия, използваща стандартизирани КПЕ за измерване на ефективността и постигане на непрекъснато подобрение. АББ е на път към по-бързо постигане на ~ 500 милиона долара годишни нетни спестявания, стартирани чрез програмата за опростяване на ABB-OS.

АББ планира да бъде домакин на Ден на капиталовите пазари през ноември 2020 г., който ще предостави повече подробности за развитието и портфолиото на бизнес портфолиото и стратегиите за разделяне, като същевременно ще определи целите за устойчивост на АББ до 2030 г.

Краткосрочни изгледи за бъдещето

Очаква се световната икономика да се свие през 2020 г. след бързо влошаване на перспективите, предизвикано от пандемията от COVID-19. Въпреки безпрецедентните стимули от страна на правителствата и централните банки по света и възстановяването на икономическата активност в Китай през второто тримесечие, макроиндикаторите продължават да сочат към дълбока глобална рецесия с несигурност относно темповете на възстановяване. Много държави продължават да се сблъскват с продължаващи или нови ограничения с очаквани дългосрочни икономически последици.

Влиянието на COVID-19 продължава да тежи върху краткосрочните перспективи на много крайни пазари, и по-специално за петрола и газа, конвенционалното производство на електроенергия, автомобилостроенето, морския сектор и сградите. Някои крайни пазари като електроразпределителни услуги, транспорт, центрове за данни и хранително-вкусовия сектор продължават да показват относителна устойчивост.

Потенциалното облекчаване на въздействията на COVID-19 остава въпрос със значителна несигурност. На този фон АББ очаква известно подобрение в спада на годишните поръчки още през третото тримесечие. Очаква се приходите да останат силно повлияни на годишна база, в най-добрия случай да се възстановят до края на четвъртото тримесечие.

Тъй като АББ продължава да приспособява своите дейности и разходна база, за да запази рентабилността, очаква оперативният марж да се запази последователно. Компанията очаква устойчиви постъпления в брой за цялата година.

Повече информация

Съобщението за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от второто тримесечие на 2020 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news и на начална страница “Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations. 

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията нa обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

ИНВЕСТИЦИОНЕН КАЛЕНДАР

Групови резултати за трето тримесечие (Q3) на 2020 г.

23 октомври 2020

Ден на капиталовите пазари

Ноември 2020

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Оптимизация на капиталовата структура“, „Напредък в трансформацията“, „Краткосрочни изгледи за бъдещето”. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, “цели”, „вярва”, „оценява”, „планира”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 22 юли 2020 г.

Бьорн Розенгрен, изпълнителен директор

Endnotes

 1. За приравняване на нетипичните за GAAP мерки вижте “Допълнителни приравнявания и определения” в приложената Финансова информация за второто тримесечие на 2020 г.
 2. Резултатът се дължи главно на липсата на задължението, отчетено през 2019 г. във връзка с продажбата на бизнес направлението със слънчеви инвертори.
 3. Tемповете на растеж на печалбата на акция се изчисляват с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2019 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)Constant currency (not adjusted for portfolio changes).
 4. Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото).
 5. Сумата представлява общо за продължаващи и прекратени операции.
 6. Максимум 10 процента от емитирания акционерен капитал на дружеството, включително собствени акции.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp