Продължителен растеж

 • Общ брой поръчки +9%,  повишение във всички дивизии и региони
 • Базови поръчки +7%, повишение във всички дивизии и региони
 • Приходи+3%; приходите от обслужване увеличени с 11%
 • Приходи+3%; приходите от обслужване увеличени с 11% 12.1% повлиян от разреждащия ефект от придобиването на GEIS
 • Оперативна печалба на акция +4%
 • Нетен доход 603 млн. щ. долара, +6%
 • Парични потоци от оперативни дейности 565 млн. щ. долара, очаквано солидно реализиране на парични средства за цялата година

 Документи за сваляне

- Press release - English (PDF/147kB)
- Press release - German (PDF/179kB)
- Финансова информация и извлечения (XLSX/30kB)
- Финансова информация (PDF/1.7MB)
- Групови резулатити - презентация (PDF/2 MB)

“Демонстрирахме устойчив растеж, отбелязвайки повишение в общия брой поръчки и базовите поръчки във всички региони и всички дивизии”, сподели изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. “Непрекъснатото изпълнение на нашата стратегия и стабилно нарастващото клиентско търсене за нашето потрфолио от дигитални решения ABB Ability™ реализира ръст на поръчките и повишени приходи.”

“Нашето лидерство в авангардните технологии реализира солидни резултати във всички бизнес направления, особено в „Роботика и задвижвания” и „Индустриална автоматизация”. След придобиването на GE Industrial Solutions, дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” се радва на по-силно присъствие на важния американски пазар, а първоначалното интегриране оказва занижаващ ефект върху маржа на оперативната печалба EBITA, както бе и очаквано. Дивизия „Енергийни мрежи” продължава своята трансформация с добра набрана скорост при поръчките и вече е в целевия коридор на маржа от 10-14%.”

 

Ключови резултати

Промяна

 

Промяна

В млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго

Q3 2018

Q3 2017

US$

Сравни-мо1

9M 2018

9M 2017

US$

Сравни- мо1

Поръчки

8,941

8,157

+10%

+9%

28,196

24,909

+13%

+7%

Приходи

9,257

8,724

+6%

+3%

26,773

25,032

+7%

+2%

Опер. печ. EBITA

1,118

1,124

-1%

+4%

3,345

3,109

+8%

+5%

като % от опер. приходи

12.1%

12.9%

-0.8pts

 

12.5%

12.5%

0.0pts

 

Нетен доход

603

571

+6%

 

1,856

1,820

+2%

 

Базова печ. на акция EPS

0.28

0.27

+6%

 

0.87

0.85

+2%

 

Опер. печ. на акция EPS($)

0.34

0.34

+0%

+4%

1.03

0.92

+12%

+12%

Пар. потоци от опер. дейности

565

954

-41%

 

1,057

1,930

-45%

 

Краткосрочни прогнози

Макроикономическите признаци остават стабилни в Европа и са с положителни тенденции в САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар е в период на растеж, с нарастваща геополитическа несигурност в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. 

Групови резултати за третото тримесечие (Q3) на 2018

Поръчки

Общият брой поръчки нарасна с 9% (10% в щатски долари), което представлява повишение във всички дивизии и региони в сравнение с преди година. Базовите поръчки (класифицирани като поръчки на стойност под 15 млн. щатски долара) се увеличиха със 7% (12% в щатски долари), което е повишение във всички дивизи и региони и е подкрепено от всеобхватното портфолио на АББ от дигитални решения - ABB Ability™. Големите поръчки представляваха 7% от общия брой поръчки, сравнено с 9% за същото тримесечие на 2017 г. Броят на натрупаните поръчки за изпълнение бе по-висок с 2% (без промяна в щатски долари) в сравнение с преди година.

Поръчките за услуги се повишиха с 8% (10% в щатски долари). Поръчките за услуги представляваха 18% от общия брой поръчки, в сравнение с 18% за същия период на миналата година.

Промените в бизнес портфолиото, включително ефекта от придобиването на GE Industrial Solutions, доведоха до нетен положителен ефект от 4% върху общия брой отчетени поръчки. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха отрицателен ефект от 3% върху отчетените поръчки.

Преглед на пазара

АББ отбеляза стабилно търсене от всички региони през тримесечието:

 • Общият брой поръчки от Европа нарасна с 15% (10% в щатски долари), като положителният принос от страна на Германия, Италия, Швеция и Швейцария надхвърли по-ниския принос от Обединеното кралство и Русия. Базовите поръчки нараснаха с 6% (7% в щатски долари).
 • Общият брой поръчки от Америките се повиши с 9% (23% в щатски долари). Поръчките от САЩ отбелязаха ръст от 10% (31% в щатски долари), като поръчките бяха повишени и в Бразилия. Базовите поръчки от Америките се повишиха с 9% (24% в щатски долари).
 • В Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) общият брой поръчки нарасна с 4% (1% по-нисък в щатски долари), като силните поръчки от страна на Китай, Индия, Виетнам и Египет бяха смекчени от пониженото търсене от страна на Южна Корея, Саудитска Арабия и ОАЕ. В Китай общият брой поръчки се повиши с 13% (15% в щатски долари). Базовите поръчки за AMEA се повишиха с 5% (7% в щатски долари).

Търсенето нарасна в повечето ключови клиентски сегменти на АББ:

 • Търсенето от страна на комуналния сектор бе стабилно през третото тримесечие. Инвестициите бяха стимулирани от интегрирането на ВЕИ в енергийната мрежа, дигитални решения за по-умни мрежи и повишения фокус върху ефективността и надеждността. През тримесечието бе получена внушителна поръчка за осигуряване на интегриране и високоволтова постояннотокова (High Voltage Direct Current (HVDC) мрежа за пренос на чиста водна енергия през Централна Азия.
 • Солидно търсене бе отбелязано в широк спектър от отрасли през тримесечието. Инвестициите от страна на преработвателните индустрии, в това число минната и нефтено-газовата, продължиха, а поръчките от дискретни отрасли като хранително-вкусовата бяха на добро ниво. Търсенето за автоматизационни и роботизирани решения бе силно, включително от страна на автомобилната промишленост.
 • Търсенето от страна на транспортно-инфраструктурния сектор бе положително, с добре нарастващи инвестиции в центрове за данни и продължителни инвестиции в железопътния сектор и специализираните морски плавателни съдове. Търсенето от страна на строителния сектор бе стабилно, с инвестиции в търговски сгради като болници и курортни комплекси.

Приходи

Приходите нараснаха с 3% (6% в щатски долари), подкрепени от непрекъснатия силен растеж в „Роботика и задвижвания” и добрата набрана скорост в дивизии „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”, а приходите в „Енергийни мрежи” запазиха нивата си. Приходите от услуги се повишиха с 11% (14% в щатски долари), подкрепени от водещото портфолио от дигитални решения на АББ - ABB Ability™. Услугите представляваха 18% от общите приходи, което е повишение от 17-те процента за същия период на миналата година.

Промени в бизнес портфолиото, в това число ефекта от придобиването на GE Industrial Solutions, осигуриха нетен положителен ефект от 6% върху отчетените приходи. Промените в обменните курсове доведоха до транслационен ефект върху отчетените приходи от минус 3%.

Съотношението между получени и реализирани поръчки се повиши до 0.97x в края на тримесечието, сравнено с 0.94x за предходната година.

Оперативна печалба EBITA

Оперативната печалба EBITA от 1 118 млн. щатски долара запази стойноста си в щатски долари (повишение от 4% в местни валути) през третото тримесечие, в сравнение със същия период на миналата година. Маржът на оперативната печалба EBITA от 12.1% бе повлиян с 80 базисни пункта от придобиването на GE Industrial Solutions (GEIS) и също така включваше ефект от 40 базисни пункта от разноски, свързани с наследеното неосновно бизнес направление за преоборудване на влакове.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция

Нетният доход бе 603 млн. щатски долара, което представлява увеличение от 6% на годишна база. Оперативният нетен доход2 на АББ запази нивата си на 727 млн. щ. долара. Основната печалба на акция от 0.28 щатски долара бе с 6% по-висока на годишна база. Оперативната печалба на акция от 0.34 щатски долара запази стойността си и отбеляза 4% подобрение в условия на постоянна валута.

Парични потоци от оперативни дейности

Паричните потоци от оперативни дейности на стойност 565 млн. щатски долара се сравняват с 954 млн. щатски долара за третото тримесечие на 2017 г. В сравнение с преди година, паричните потоци отразяват намаления в задълженията, таймиране на данъчни плащания, както и по-големите запаси и вземания вследствие на добрата набрана скорост в растежа на поръчките и приходите. Очаква се реализирането на парични средства да бъде повсеместно и солидно за цялата година, същевременно отразявайки по-висок работен капитал в подкрепа на растежа и в резултат на таймирането на паричните потоци от проекти, които са повлияни и от промяната на бизнес модела EPC.

Резултати от Q3 по дивизии

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)

Поръчки

Промяна

Баз. поръчки от трети страни

Промяна

Приходи

Промяна

Оп. печ. EBITA %

Промяна

US$

Сравнимо

US$

Сравнимо

US$

Сравнимо

Енергийни мрежи

2,207

+7%

+11%

1,802

+9%

+13%

2,336

-5%

+0%

10.0%

-0.6pts

Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане

3,215

+26%

+6%

3,008

+25%

+3%

3,199

+23%

+3%

13.5%

-2.6pts

Промишлена автоматизация

1,643

+3%

+7%

1,451

+1%

+4%

1,758

-1%

+3%

14.1%

+0.7pts

Роботика и задвижване

2,276

+12%

+15%

2,012

+8%

+12%

2,281

+4%

+7%

17.0%

+0.6pts

Корпоративни и други

(400)

   

(2)

   

(317)

       

АББ Груп

8,941

+10%

+9%

8,271

+12%

+7%

9,257

+6%

+3%

12.1%

-0.8pts

В сила от 1 януари 2018 г., управленската отговорност и надзор за определени оставащи дейности от инженерството, снабдяването и строителството (EPC), включени преди това в оперативни сегменти на „Еенергийни мрежи”, „Индустриална автоматизация” и „ Роботика и задвижвания”, бяха прехвърлени в ново неосновно оперативно бизнес направление в рамките на „Корпоративни и други”. Отчетените преди това суми бяха прекласифицирани в съответствие с тази нова структура.

Енергийни мрежи

Непрекъснатата набрана скорост през тримесечието, отбелязваща нарастване на общия брой поръчки с 11% (7% повишение в щатски долари) и базовите поръчки от трети страни с 13% (9% повишение в щатски долари), бе подкрепяна от инициативите Power Up. Поръчките включваха голям HVDC проект, добри поръчки от ABB Ability™ и автоматизации на мрежи, както и за услуги. Натрупаните поръчки за изпълнение бяха с 1% по-малко в края на тримесечието (5% по-малко в щатски долари) на годишна база. Приходите запазиха нивата си (5% по-ниски в щатски долари), като добрата набрана скорост при услугите смекчи по-ниския начален брой натрупани поръчки за изпълнение. Дивизията реализира марж на оперативната печалба EBITA от 10.0%, за което спомогнаха усилията по намаляване на разходите и силното изпълнение на проекти.

Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане

Общият брой поръчки се повиши с 6% (26% в щатски долари) и базовите поръчки от трети страни нараснаха с 3% (25% в щатски долари). Ръстът бе широкообхватен, с добри поръчки за центрове на данни през тримесечието. Търсенето от страна на преработвателните промишлености се подобри, а поръчките в областта на строителството бяха стабилни в световен мащаб. Приходите се повишиха с 3% (23% в щатски долари), в резултат основно от ръста в приходите от продукти. Маржът на оперативната печалба EBITA бе с 260 базисни пункта по-нисък на годишна база, на стойност 13.5%. Интегрирането на GEIS разводни маржовете с 270 базисни пункта, в съответствие с очакванията. С изключение на GEIS, оперативните маржове бяха подпомогнати от растеж в обемите, действия по ценообразуването и непрекъснатия контрол на разходите.

Промишлена автоматизация

Общият брой поръчки се повиши със 7% (3% в щатски долари), а базовите поръчки от трети страни нараснаха с 4% (1% в щатски долари) в сравнение със същия период на предходната година. Възстановителният процес в преработвателните индустрии продължи, като се забеляза непрекъснато търсене за решения за автоматизация и управление от ABB Ability™. В допълнение към това, активността в поръчките за специализирани морски плавателни съдове бе силна. Натрупаните поръчки за изпълнение бяха с 2% по-малко (5% по-малко в щатски долари) в края на третото тримесечие на годишна база. Приходите се повишиха с 3% (1% по-ниски в щатски долари) в резултат на силно съотношение между получени и реализирани поръчки. Маржовете на оперативната печалба EBITA се разшириха със 70 базисни пункта на годишна база до 14.1%, в резултат на положителни нетни спестявания, силно изпълнение на проекти и положителни еднократни ефекти.

Роботика и задвижване

Набраната скорост в поръчките бе силна, като общият брой поръчки отбеляза повишение от 15% (12% в щатски долари), а базовите поръчки от трети страни нараснаха с 12% (8% в щатски долари). Постигнат бе ръст в поръчките във всички бизнес направления и региони, с двуцифрен ръст в Китай и добро търсене от страна на железопътния сектор, преработвателните отрасли, автомобилната и хранително-вкусовата промишлености. Приходите се подобриха със 7% (4% в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA на стойност 17.0 % се разшири с 60 базисни пункта на годишна база благодарение на обеми, микс от фактори и непрекъснати усилия по отношение на разходите.

Стратегията "Следващо ниво"

От 2014 година насам АББ изпълнява своята стратегия „Следващо ниво” чрез три зони на фокус: печеливш растеж, безкомпромисно изпълнение и сътрудничество, ръководено от бизнеса.

Печеливш разстеж

ABB Ability™, водещото на пазара портфолио от индустриални дигитални решения, продължава да реализира ръст в четирите предприемачески дивизии на АББ. През това тримесечие продуктовите решения от ABB Ability™ бяха признати за глобални лидери в Разпределените системи за управление (Distributed Control Systems) и софтуера за управление активите на предприятието (Enterprise Asset Management).

 Големите поръчки, получени през тримесечието, включват значителна поръчка за осигуряване на HVDC конверторни станции, които ще пренасят възобновяема енергия от Киргизката република и Таджикистан до Пакистан, и поръчки на стойност над 100 млн. щатски долара за осигуряване на свръхмодерно тягово оборудване на швейцарския производител на влакове Stadler.

АББ продължава да премества своя гравитационен център чрез непрекъснато управление на портфолиото, стремейки се към по-голяма конкурентоспособност, по-силен растеж и по-нисък риск. През септември АББ придоби Intrion, компания с централа в Бенелюкс. Сделката ще даде възможност за сериозен тласък на портфолиото за логистика и роботика на АББ към по-силни позиции на един пазар, който Международната федерация па роботика очаква да нараства с годишен темп от 20 до 25% от 2018 г. до 2020 г. През август АББ продаде своето бизнес направление за терминални блокове, в съотвествие с непрекъснатото си активно управление на портфолиото.

Придобиването на GEIS бе завършено на 30 юни 2018 г. Очаква се интегрирането на предприятието, което вече е в напреднала фаза, да окаже негативен ефект от приблизително 30 базисни пункта върху маржовете на оперативната печалба на АББ Груп за цялата 2018 година и приблизително 130 базисни пункта върху маржа на оперативната печалба на дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”. АББ цели да отведе маржа за дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”, след първоначалния занижаващ ефект, обратно в целевия обхват на маржа на оперативната печалба EBITA от 15 до 19 % през 2020 г.

Безкомпромисно изпълнение

През цялото трето тримесечие нашият фокус върху безкомпромисното изпълнение продължи да реализира нетни спестявания чрез непрекъснатите усилия, полагани по отношение на управлението на разходи и производителността.

Сътрудничество, водено от бизнеса

През третото тримесечие АББ прехвърли своето завършено бизнес направление за AC подстанции на Linxon – ново съвместно предприятие със SNC-Lavalin. Този ход е в съответствие с новия бизнес модел на АББ за инженерство, снабдяване и строителство.

Като част от действията на компанията за разработване на търговските марки, Thomas & Betts - една от 20-те притежавани от АББ търговски марки, бе официално прехвърлена в глобалната марка на АББ.

За пореден път АББ бе посочена за предпочитан работодател номер едно в инженерните науки от Швейцарското студентско изследване за 2018 на Universum. В проучването АББ отбелязва засилени позиции и увеличена преднина спрямо конкурентите си.

АББ планира да представи стратегическа актуализация на информацията заедно с резултатите за цялата 2018 г. на 6 февруари 2019 г.

Краткосрочни и дългосрочни прогнози

Макроикономическите признаци остават стабилни в Европа и са с положителни тенденции в САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар е в период на растеж, с нарастваща геополитическа несигурност в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. 

Атрактивните дългосрочни изгледи за търсенето в трите главни клиентски сектора на АББ – комунален, промишлен и транспортно-инфраструктурен, са стимулирани от Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ е в добра позиция да се възползва от тези възможности за дългосрочен печеливш растеж чрез своето водещо на пазара портфолио от дигитални решения ABB AbilityTM, силно пазарно присъствие, широк географски и бизнес обхват, технологично лидерство и финансова стабилност.

Повече информация

Съобщението за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от третото тримесечие на 2018 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news, както и на начална страница „Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations.

АББ ще бъде домакин на пресконференция днес с начален час 10:00 ч. Централно Европейско време (CET) (9:00 ч. BST, 4:00 ч. EST). Достъп до събитието ще има чрез конферентен разговор. Наберете следните телефонни номера за пресконференцията: 
Обединено Кралство +44 207 107 0613 
Швеция +46 8 5051 0031 
Останалата част на Европа +41 58 310 5000 
САЩ и Канада +1 866 291 4166 (безплатен) или +1 631 570 5613 (тарифи за междуселищни/международни обаждания) 
Линиите ще бъдат отворени 10-15 минути преди началото на разговора.

Планиран е конферентен разговор и уебкаст за анализатори и инвеститори с начало днес в 14 ч. Централно Европейско време (13:00 ч. BST, 8:00 ч. Източно лятно време). Достъп до уебкаста ще има на уеб сайта на АББ на: new.abb.com/investorrelations/. Обаждащите се следва да позвънят 10 минути преди началото на разговора. Наберете следните телефонни номера за конферентния разговор за анализатори и инвеститори:
UK +44 207 107 0613 
Швеция +46 8 5051 0031 
Останалата част на Европа +41 58 310 5000 
САЩ и Канада +1 866 291 4166 (безплатен номер) или +1 631 570 5613 (тарифи за междуселищни/международни обаждания)

Запис ще е наличен като уебкаст един час след края на конферентния разговор.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електрическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители.  www.abb.com

   

Инвестиционен календар 2018/2019

Четвъро тримесечие и резултати за цялата 2018г.

6 Февруари, 2019

Годишно общо събрание

28 Март, 2019

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, „Парични потоци от оперативни дейности”, Стратегия Следващо ниво” и „Краткосрочни и дългосрочни изгледи за бъдещето”  в настоящото съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „планира”, „вероятно ще”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 25 Октомври, 2018

Улрих Шписхофер, главен изпълнителен директор

Главният изпълнителен директор на АББ коментира резултатите от третото тримесечие на 2018 година
 • Endnotes

  1. Темповете на растеж за поръчки, базови поръчки от трети страни и приходи са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия). Темповете на растеж в щатски долари са представени в таблица „Ключови резултати”.
  2. За нетипичните за GAAP мерки вижте прикачената „Допълнителна финансова информация” към съобщението за медиите.
  3. Темповете на растеж на печалбата на акция (EPS) са изчислени с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото)
  4. Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото)

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp