ABB zveřejnilo Zprávu o udržitelnosti za rok 2021

ABB zveřejnilo Zprávu o udržitelnosti za rok 2021

  • Skvělý začátek plnění cílů strategie udržitelnosti do roku 2030
  • V roce 2021 společnost ABB snížila vlastní emise CO2 o 39 procent v porovnání s referenčním rokem 2019
  • ABB jako jedna z prvních společností ve svém oboru zveřejnila informace o tom, jak její nabídka produktů, systémů, řešení a služeb splňuje požadavky na environmentální udržitelnost, stanovené v klasifikačním systému EU, tzv. taxonomii EU

Společnost ABB vydala svou Zprávu o udržitelnosti za 2021, v níž popisuje úspěchy, jichž dosáhla při plnění čtyř pilířů své ambiciózní strategie udržitelnosti do roku 2030.

Udržitelnost představuje významný pilíř našeho podnikání a základ naší schopnosti vytvářet hodnotu pro všechny zúčastněné strany v celém hodnotovém řetězci," uvedl generální ředitel ABB Björn Rosengren. „Jsem velmi potěšen, že jsme v roce 2021 začali úspěšně plnit ambiciózní cíle, které jsme si stanovili ve strategii udržitelnosti do roku 2030."

ABB se stala jednou z prvních společností ve svém oboru, která zveřejnila informace o tom, jak její portfolio splňuje požadavky nového klasifikačního systému Evropské unie pro udržitelné podnikání, známého jako „taxonomie EU". Cílem této taxonomie je vytvořit jasnou definici toho, co je „udržitelné", a podpořit tak investice do takových hospodářských činností, které přispívají k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky a které podporují evropskou Zelenou dohodu.

Podporujeme nízkouhlíkovou společnost

Již během prvního roku realizace strategie udržitelnosti ABB do roku 2030 umožnily výrobky, služby a řešení společnosti ABB zákazníkům snížit emise ekvivalentu CO2 o 11,5 megatun. Celkovým cílem ABB je pak pomoci zákazníkům snížit do roku 2030 roční emise ekvivalentu CO2 o více než 100 megatun, což odpovídá ročním emisím vyprodukovaným 30 miliony automobilů se spalovacími motory. Metodika hodnocení společnosti ABB byla ověřena třetí stranou.

„Jsme přesvědčeni, že klíčem k udržitelné budoucnosti a k řešení klimatických změn jsou právě technologie," řekl Theodor Swedjemark, ředitel pro komunikaci a udržitelnost. „A i když jsme na dobré cestě k dosažení uhlíkové neutrality v našich vlastních provozech do roku 2030, největší dopad budou mít právě špičkové technologie, které ABB poskytuje svým zákazníkům."

Mezi technologie ABB s největším potenciálem v oblasti energetické účinnosti patří vysoce účinné motory a pohony. Elektromotory, které se nacházejí v široké škále aplikací v průmyslu a budovách, se podílejí 45 procenty na světové spotřebě elektrické energie, což znamená, že i malá zlepšení účinnosti mohou přinést obrovské úspory energie. Například švýcarský výrobce papírových obalů Model Group dokázal díky instalaci nových motorů a pohonů ABB snížit spotřebu energie o téměř 900 000 kWh ročně. To je množství, které spotřebuje přibližně 200 rodinných domů.

V uplynulém roce společnost ABB snížila své emise CO2 o 39 % ve srovnání s referenčním rokem 2019, a dosáhla tak výrazného pokroku na cestě k dosažení uhlíkové neutrality ve vlastním provozu do roku 2030.

Společnost ABB se rovněž zavázala elektrifikovat celý svůj vozový park čítající více než 10 000 vozidel a do roku 2030 získávat 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2021 tvořila elektrická nebo plug-in hybridní vozidla již 44 procent ze všech globálních objednávek nových vozidel. Podíl certifikované ekologické a vlastní elektřiny ze solární energie se zvýšil z 31 procent v roce 2020 na 51 procent. V rámci celé společnosti se také podařilo zrealizovat více než 100 projektů energetické účinnosti, které přinesly úsporu 17,5 GWh energie.

V roce 2021 byly uvedeny do provozu další tři výrobní závody ABB Mission to ZeroTM, a to v Pekingu (Čína), Porvoo (Finsko) a Ede (Nizozemsko). Tyto závody využívají digitální a chytrá řešení ABB pro řízení spotřeby energie, což podporuje závazek ABB Group jít v oblasti snižování emisí ostatním společnostem příkladem.

Šetříme zdroje

V prosinci 2021 společnost ABB také představila nový celofiremní přístup k oběhovému hospodářství. Do roku 2030 bude principy cirkularity splňovat nejméně 80 % výrobků a řešení ABB, které budou hodnoceny na základě jasného souboru klíčových ukazatelů výkonnosti, odpovídajících jednotlivým fázím životního cyklu výrobku.

Ve snaze ještě více sladit projekční a nákupní procesy s principy cirkularity pokračovala společnost ABB v realizaci řady projektů, jejichž cílem bylo identifikovat plně obnovitelné, recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné vstupní zdroje pro námi vyráběné výrobky.

Pokud to bude v souladu s místními podmínkami a zákony, nebude společnost ABB ukládat na skládky žádný odpad z vlastních provozů. V současné době tak činí již 40 % z přibližně 440 provozů ABB po celém světě. Jedním z nich je továrna na výrobu nízkonapěťových jističů ABB Smart Power v italském Frosinone nazvaná Lighthouse plant. Tato továrna, kterou italská vláda vybrala jako modelový závod pro digitální transformaci a strategie Průmyslu 4.0, již splnila svůj cíl a od roku 2020 z ní nemíří na skládky žádný odpad z výroby. Předběhla tak cíle stanovené balíčkem EU k oběhovému hospodářství, podle něhož by do roku 2035 nemělo být ukládáno na skládky více než 10 procent generovaného odpadu.

Podporujeme sociální pokrok

Rok 2021 byl také rokem, kdy ABB dosáhla výrazného pokroku ve vytváření ještě rozmanitějšího a inkluzivnějšího pracovního prostředí. Podíl žen ve vyšších manažerských pozicích se zvýšil na 16,3 % z 13,5 % v předchozím roce. V souladu se Strategií diverzity a inkluze do roku 2030 chce společnost ABB tento podíl zvýšit na 25 procent. Zavedla rovněž nový celosvětový program rodičovské dovolené, který je genderově neutrální a poskytuje všem zaměstnancům ABB na celém světě placenou rodičovskou dovolenou, a to 12 týdnů pro primárně pečujícího rodiče a 4 týdny pro druhého rodiče. ABB Group rovněž podpořila sociální pokrok prostřednictvím více než 400 iniciativ zaměřených na budování komunit působících v oblasti vzdělávání, diverzity, inkluze a péče v rámci komunity.

Poprvé po deseti letech nezaznamenala společnost ABB v roce 2021 žádný smrtelný pracovní úraz. Kromě toho došlo ke snížení počtu úrazů s následnou pracovní neschopností o 44 %, což podtrhuje úsilí společnosti o neustálé zlepšování špičkových bezpečnostních postupů, které jsou nedílnou součástí jejích ambicí v oblasti udržitelnosti.

Prosazujeme integritu a transparentnost

Společnost ABB trvale posiluje své programy integrity a řízení. K poctivému a transparentnímu fungování patří i odpovědný nákup materiálů. Pro další posílení udržitelnosti v dodavatelském řetězci zavedla společnost ABB nový systém „Řízení udržitelné dodavatelské základny", který zahrnuje všechny aspekty výkonnosti - environmentální, sociální a správní (ESG). Cílem ABB je, aby do roku 2030 bylo dle nového systému realizováno 80 % výdajů na dodávky v cílových zemích.

Aby splnila cíle v oblasti udržitelnosti do roku 2030, propojuje společnost ABB cíle v oblasti ESG s motivačními odměnami pro vrcholový management. Kritériem ESG pro rok 2021 bylo stanovení strategických a realizačních plánů, které popisují klíčová opatření a činnosti potřebné ke snížení nebo kompenzaci emisí skleníkových plynů kategorie 1 a 2 s cílem dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality ve vlastních provozech (oproti referenčnímu roku 2019). Na konci roku představenstvo konstatovalo, že toto kritérium bylo splněno.

Celá zpráva o udržitelnosti a další podrobnosti o strategii udržitelnosti do roku 2030 jsou k dispozici zde.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp