ABB: kształtując lidera skupionego na branżach cyfrowych

Zasadnicze działania mające ugruntować pozycję, uprościć działalność i ukierunkować ją jeszcze bardziej w stronę branż cyfrowych, zwiększą wartość dla klienta i zwrot dla akcjonariuszy.

Portfolio ukierunkowane na branże cyfrowe w wyniku sprzedaży Dywizji Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids – PG)

 • Sprzedaż Dywizji PG firmie Hitachi rozszerza dotychczasowe partnerstwo obu firm i wzmacnia biznes PG, który jest globalnym liderem rozwiązań infrastruktury, wykorzystującym szeroki dostęp do rynków i finansowania;
 • Uzgodniona cena w wysokości 11 mld USD reprezentuje 100 procent transakcyjnej wartości Dywizji PG, co stanowi ekwiwalent wskaźnika EV/operacyjny EBITA w wysokości 11,2 (przed podziałem kosztów korporacyjnych);
 • Konkretne korzyści z transformacji Dywizji PG włączając w to podwojenie marży operacyjnej EBITA licząc od 2014 roku;
 • ABB na początku zachowa 19,9 proc. udziałów w Dywizji PG, aby zapewnić bezproblemowy proces przejścia do nowej struktury; predefiniowana opcja pozwalająca ABB na wycofanie się z pozostawionych 19,9 proc. udziałów, które może mieć miejsce w ciągu trzech lat po zawarciu transakcji, przy godziwej wartości rynkowej w wysokości 90 proc. uzgodnionej wartości przedsiębiorstwa;
 • Planowane zakończenie transakcji w pierwszej połowie 2020 roku;
 • ABB zamierza zwrócić udziałowcom 100 proc. szacowanych wpływów pieniężnych netto w wysokości 7,6-7,8 mld USD stanowiących 80,1 proc. wartości transakcji niezwłocznie i efektywnie poprzez skup własny akcji lub podobny mechanizm.

Uproszczenie struktury i modelu biznesowego

 • Odejście od dotychczasowej struktury macierzowej;
 • Biznesy będą prowadzić wszystkie aktywności związane z relacjami z klientami, jak również utrzymają swoje funkcje biznesowe i aktywność terytorialną, pielęgnując dotychczasową kulturę biznesową ABB;
 • Biznesy zostaną wzmocnione transferem doświadczonej kadry zarządzającej z poziomu organizacji krajowych;
 • Istniejące dotychczas struktury krajowe i regionalne, włączając w to funkcje regionalnego zarządu, zostaną zlikwidowane po zakończeniu transakcji;
 • Działalność skupi się na realizowaniu strategii Grupy, zarządzaniu portfolio i wynikami, alokacji kapitału, kluczowych technologiach i platformie ABB Ability™

Kształtowanie czterech wiodących biznesów zgodnie z profilami klientów

 • Wszystkie biznesy numerem 1 lub 2 na atrakcyjnych rynkach rozwijających się:

- Electrification, kierowany przez Taraka Mehtę;
- Industrial Automation, kierowany przez Petera Terwiescha;
- Robotics & Discrete Automation, stanowiący unikalne połączenie B&R i Robotyki, kierowany przez Samiego Atiję;
- Motion, łączący wiodącą na rynku ofertę ABB w zakresie silników i napędów, kierowany przez Mortena Wieroda, który z dniem 1 kwietnia 2019 roku otrzyma nominację na członka zarządu;

 • Rozwiązania z oferty ABB Ability™ zwiększą wartość dla klienta w każdym z biznesów, tworząc efekt synergii dzięki wspólnej platformie;
 • Podjęte działania przekładają się na wiodącą rolę ABB w obszarze rozwiązań cyfrowych i technologii rozwijających się, jak sztuczna inteligencja.

Tło finansowe nowej organizacji ABB

 • Prognozowane roczne oszczędności w ramach Grupy: 500 mln USD;
 • Prognozowane wydatki restrukturyzacyjne niezwiązane z działalnością operacyjną: 500 mln USD

- Nowo zdefiniowane ramy finansowe, obejmujące okres po zakończeniu transakcji;

 • Nowe, docelowe ramy finansowe Grupy
 • Niezmienione priorytety w zakresie alokacji kapitału;
 • Strategia dywidendowa zakładająca wzrost zrównoważonej dywidendy na akcję;
 • ABB zamierza utrzymać poziom dywidendy na akcję w okresie po zakończeniu transakcji;
 • ABB zamierza utrzymać swój długoterminowy rating kredytowy na poziomie pojedynczego „A”;
 • Cele biznesowe oraz bardziej szczegółowe cele finansowe zostaną upublicznione wraz z aktualizacją strategii Grupy;

- Nowa strategia, szczegóły dotyczące biznesów, a także wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2018, zostaną ogłoszone 28 lutego 2019 roku.

– ABB jako lider pionierskich technologii od ponad wieku stoi za najważniejszymi zmianami w przemyśle. W wyniku wprowadzenia strategii Next Level wszystkie biznesy firmy są liderem lub wiceliderem na swoich rynkach. Aby wspierać naszych klientów w niespotykanych wcześniej zmianach technologicznych i procesie digitalizacji, musimy uprościć naszą działalność, scalić i odpowiednio ją ukierunkować. Wspomniana transakcja stworzy nową ABB – lidera skupionego na branżach cyfrowych – powiedział prezes ABB Ulrich Spiesshofer.

– Dywizja Produktów i Systemów Energetyki wzmocni firmę Hitachi jako globalnego lidera w zakresie infrastruktury energetycznej. Z kolei Hitachi wzmocni Dywizję PG jako globalnego lidera w obszarze sieci energetycznej – dodał Spiesshofer. – Wraz z tą transakcją spieniężamy wartość, którą wygenerowaliśmy poprzez transformację Dywizji PG w ciągu ostatnich czterech lat. Nasi udziałowcy w sposób bezpośredni skorzystają na transakcji dzięki zwrotowi z zysku ze sprzedaży. Tworząc na bazie partnerstwa ogłoszonego w 2014 roku, wspólne przedsięwzięcie zapewni ciągłość zarówno z perspektywy naszych klientów, jak i naszego globalnego zespołu.

– Aby móc skutecznie konkurować w szybko zmieniającym się świecie, wzmacniamy nasze biznesy, a poprzez rezygnację z dotychczasowej struktury macierzowej zniwelujemy dystans do klientów i usprawnimy decyzyjność. Nasze cztery, nowo ukształtowane biznesy, z których każdy jest globalnym liderem, będą odpowiednio dopasowane do specyfiki działalności klientów i w większym stopniu skoncentrowane na nowych technologiach, jak sztuczna inteligencja. Dalsze upraszczanie modelu biznesowego i struktury będzie katalizatorem wzrostu i wydajności w naszych biznesach. Te z kolei będą nadal wspierane poprzez transfer zasobów ludzkich z obecnych organizacji krajowych – twierdzi Spiesshofer.

– Wszystko to będzie możliwe dzięki zaangażowaniu naszego globalnego zespołu, który uczynił ABB tym, czym jest dzisiaj. Moc naszych innowacji w połączeniu z kulturą integracji będzie siłą różnicującą naszą firmę. Będziemy w większym stopniu koncentrować się na kliencie, gwarantować atrakcyjne możliwości naszym pracownikom oraz dostarczać wartość naszym akcjonariuszom – podsumował prezes ABB.

Peter Voser, przewodniczący rady nadzorczej ABB, powiedział: „Dzisiejsze ogłoszenie oznacza początek nowego rozdziału w historii ABB. Opierając się na naszej technologii i globalnej, utalentowanej kadrze pracowników, będziemy jeszcze bardziej skupiać swoją uwagę na branżach cyfrowych, dostarczając konkurencyjne zwroty z inwestycji dla naszych akcjonariuszy, w tym realizując nasze zobowiązania w zakresie dywidendy. W ciągu ostatnich pięciu lat przemyślana realizacja strategii ABB stworzyła fundament, dzięki któremu nasze biznesy mogą konkurować na szybko zmieniającym się rynku cyfryzacji dostarczając zyskowny wzrost.”

„W przeszłości było dla nas jasne, że działania niezbędne do przekształcenia Dywizji PG mogą być najlepiej osiągnięte wewnątrz ABB. Po zakończeniu tego etapu, zrobiliśmy przegląd tej dywizji i stwierdziliśmy, że przyszły jej rozwój zostanie najlepiej zabezpieczony poprzez połączenie z Hitachi. Nowe ABB będzie na dobrej pozycji, aby kształtować przyszłość jako skupiony na kliencie lider technologiczny w branżach cyfrowych” – dodał Voser.

Portfolio ukierunkowane na branże cyfrowe poprzez sprzedaż Dywizji Systemów i Produktów Energetyki

ABB ogłosiła, że Hitachi przejmie jej Dywizję PG, co stanowi rozwinięcie już istniejącego partnerstwa obu firm. Uzgodniona cena w wysokości 11 mld USD reprezentuje 100 procent transakcyjnej wartości dywizji PG, co stanowi ekwiwalent wskaźnika EV/operacyjny EBITA w wysokości 11,2 (przed podziałem kosztów korporacyjnych). ABB początkowo pozyska ~9,1 mld USD ze sprzedaży 80,1 procent dywizji PG, uwzględniając pożyczki wewnątrzkorporacyjne, przed jednorazowymi kosztami wynikającymi z samej transakcji oraz podziału, jak też bez uwzględnienia wpływu podatków na gotówkę.

W szybko zmieniającym się świecie infrastruktury energetycznej, charakteryzującym się reorientacją w obszarze klienckim oraz zwiększonymi wpływami rządowymi, ABB wierzy w to, że Hitachi będzie najlepszym właścicielem dla Dywizji PG. Jako stabilny i długoterminowy zaangażowany właściciel, z którym ABB rozwinął silne partnerstwo biznesowe od 2014, Hitachi będzie dalej wzmacniać ten biznes, zapewniając mu dostęp do nowych i rozwijających się rynków oraz finansowania. Hitachi przyspieszy rozwój dywizji, opierając się na solidnym fundamencie osiągniętym w okresie przynależności do ABB.

Od 2014 roku, należąc do ABB, Dywizja PG znacznie poprawiła swoją efektywność. Najnowsze wyniki finansowe z III kwartału 2018 roku pokazują, że marże zwiększyły się ponad dwukrotnie i znajdują się w docelowym zakresie, a zamówienia podstawowe wykazywały pozytywny rozwój przez sześć kolejnych kwartałów.

Początkowo ABB zachowa 19,9 procent udziałów w joint venture, zapewniając bezproblemowy okres przejściowy. Umowa zawiera predefiniowaną opcję dla ABB, pozwalającą na wycofanie się z pozostawionych 19,9 procent udziałów, co może mieć miejsce w ciągu trzech lat po zawarciu transakcji, przy uczciwej wartości rynkowej w wysokości 90 procent uzgodnionej wartości przedsiębiorstwa. Hitachi ma zagwarantowaną opcję kupna pozostałych 19,9 procent akcji przy uczciwej wartości rynkowej w wysokości 100 procent uzgodnionej wartości przedsiębiorstwa.

Siedzibą joint venture będzie Szwajcaria, przy czym dla zapewnienia ciągłości biznesowej zespół zarządzający podlegać będzie Hitachi.

Poczynając od czwartego kwartału 2018 roku, ABB będzie raportować wyniki dywizji PG jako działalność, która zostanie zakończona. W konsekwencji ABB będzie notować 350-400 mln USD kosztów związanych z transakcją, które obecnie, w przeważającej mierze, przypisane są do Dywizji PG. Te koszty znajdą odzwierciedlenie w kosztach korporacyjnych oraz innych w EBITA. ABB spodziewa się, że znaczna część tych kosztów zostanie wyeliminowana w chwili sfinalizowania transakcji poprzez ponowne przesunięcie ich do PG. ABB spodziewa się około 200 mln USD opłat w IV kwartale 2018 roku, związanych głównie ze schyłkowym biznesem podstacji EPC, wykazywanym w kosztach korporacyjnych oraz innych w postaci EBITA, w obszarze niezwiązanym z podstawową działalnością ABB.

ABB spodziewa się, że poniesie koszty w wysokości 500-600 mln USD związane z przeprowadzoną transakcją oraz podziałem. Firma przewiduje, że wpływ podatku wyniesie 800-900 mln USD. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2020 roku, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód regulatorów rynkowych oraz spełnienia warunków umowy.

ABB zamierza zwrócić udziałowcom 100 procent szacowanych wpływów pieniężnych netto w wysokości 7,6-7,8 mld USD, stanowiących 80,1 procent wartości transakcji, niezwłocznie i efektywnie poprzez skup akcji własnych lub podobny mechanizm.

Uproszczenie struktury i modelu biznesowego


Począwszy od 1 kwietnia 2019 roku ABB uprości swoją strukturę organizacyjną poprzez odejście od dotychczasowej struktury matrycowej, wzmacniając tym samym swoje cztery wiodące biznesy, aby jeszcze lepiej służyły klientom, przy jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności oraz wzroście efektywności.

Nowa organizacja ABB przekaże każdemu biznesowi pełny operacyjny nadzór właścicielski nad produktami, funkcjami, działaniami badawczo-rozwojowymi oraz terytoriami. Biznesy będą jedynym punktem kontaktu dla klientów, pogłębiając bliskość oraz zwiększając szybkość kontaktu.

Korporacyjne funkcje centralne będą jeszcze bardziej usprawnione. Będą ustalały długoterminową wizję i strategię Grupy kierując się wartościami ABB. Będą decydowały o alokacji kapitału oraz zarządzały portfolio i efektywnością. Będą też zarządzać kluczowymi technologiami ABB Ability™, wizerunkiem ABB oraz inwestycjami w ludzi. Głównym elementem uproszczającym będzie likwidacja istniejących struktur krajowych i regionalnych włącznie z regionalnymi zarządami, co nastąpi po zakończeniu transakcji. Istniejące zasoby organizacji centralnych wzmocnią nowe biznesy. ABB spodziewa się, że w okresie średnioterminowym, roczne koszty w Grupie zostaną zredukowane o 500 mln USD. Oczekuje się, że przez najbliższe dwa lata koszty opłat nieoperacyjnych, związanych z restrukturyzacją wyniosą około 500 mln USD.

Kształtowanie czterech wiodących obszarów biznesowych zgodnie z profilami klientów


ABB zamierza kształtować cztery ukierunkowane na klienta biznesy: Electrification, Industrial Automation, Robotics & Discrete Automation oraz Motion. Każdy z tych obszarów będzie globalnym graczem nr 1 lub nr 2 na atrakcyjnych rynkach za sprawą silnych, trwałych czynników rozwojowych. Ugruntowane know-how, światowej klasy wiedza inżynieryjna i technologiczna ABB ma zapewnić czterem powyższym biznesom odpowiednią pozycję, aby oferować innowacyjne produkty i rozwiązania o większej wartości dla klienta. Docelowy dla ABB rynek rośnie o 3,5–4 proc. rocznie, co oznacza w przybliżeniu wzrost o 140 mld USD - do poziomu 550 mld USD w 2025 roku.

Korzystając ze wspólnej platformy cyfrowej ABB Ability™, poszczególne biznesy będą oferować rozwiązania cyfrowe dostosowane do potrzeb odbiorców, zwiększając tym samym wartość oferty dla klienta. Opierając się na nowych technologiach (m.in. na sztucznej inteligencji i bogatej ofercie powiązanego oprogramowania), ABB Ability™ ma zaspokajać rosnące zapotrzebowanie klientów ABB na rozwiązania cyfrowe w szybko zmieniającym się świecie przemysłowym.

Electrification: tworzenie przyszłości bezpiecznej, inteligentnej i zrównoważonej elektryfikacji


Ten istniejący już biznes ma dostarczać kompletny portfel innowacyjnych produktów, rozwiązań cyfrowych i usług – od stacji elektroenergetycznych po gniazdko. Obecnie zajmuje on drugie miejsce na rynku globalnym, zaś jego rynek docelowy wynosi 160 mld dolarów i ma rosnąć średnio o około 3 proc. rocznie w perspektywie długoterminowej. Biznes Electrification będzie silnie nastawiony na szybko rosnące segmenty klientów, obejmujące m.in. odnawialne źródła energii, elektromobilność, centra przetwarzania danych oraz inteligentne budynki. Biznesem pokieruje Tarak Mehta, pełniący obecnie funkcję dyrektora Dywizji Systemów i Produktów Elektryfikacji (EP). Biznes Electrification wygenerowałby w przybliżeniu 13 mld USD obrotu w okresie dwunastu miesięcy do końca września 2018 roku, z uwzględnieniem szacunkowego obrotu z działalności GEIS, który został przejęty 30 czerwca 2018 roku.

Industrial Automation: tworzenie przyszłości bezpiecznej i inteligentnej działalności operacyjnej


Nowo ukształtowany biznes ma oferować pełną gamę innowacyjnych rozwiązań umożliwiających klientom bezpieczną i efektywną energetycznie obsługę procesów przy coraz większej autonomii. Industrial Automation ma obejmować zintegrowane rozwiązania ABB z zakresu automatyki przemysłowej, elektryfikacji i rozwiązań cyfrowych, technologii sterowania, oprogramowania i usług zaawansowanych, a także aparatury kontrolno-pomiarowej i techniki analitycznej, zastosowań morskich i turbodoładowania. Industrial Automation ma stać się graczem nr 2 na rynku globalnym. Oczekuje się, że rynek docelowy o wartości 90 mld USD będzie rósł średnio o 3–4 proc. rocznie w perspektywie długoterminowej. Biznesem tym pokieruje Peter Terwiesch, pełniący obecnie funkcję dyrektora Dywizji Automatyki Przemysłowej. Industrial Automation wygenerowałby w przybliżeniu 7 mld USD obrotów w okresie dwunastu miesięcy do końca września 2018 roku.

Robotics & Discrete Automation: tworzenie przyszłości elastycznej produkcji oraz inteligentnych maszyn


Nowo ukształtowany biznes ma w unikalny sposób połączyć rozwiązania (głównie spółki B&R) z zakresu automatyzacji maszyn i linii produkcyjnych z najbardziej kompleksowymi rozwiązaniami z zakresu robotyki i aplikacji dostępnych na rynku. Biznes ten ma stać się graczem nr 2 na świecie, zaś na ważnym, szybko rozwijającym się rynku chińskim – graczem nr 1 w zakresie robotyki. Oczekuje się, że rynek docelowy, warty już 80 mld USD, będzie rósł średnio o 6–7 proc. rocznie w perspektywie długoterminowej. Cyfrowe rozwiązania i usługi oferowane przez ten obszar mają zapewnić klientom większe bezpieczeństwo, wydajność, efektywny czas pracy i tempo działania, a także zaspokoić rosnące zapotrzebowanie odbiorców na elastyczne i zintegrowane rozwiązania produkcyjne. Biznesem Robotics & Discrete Automation pokieruje Sami Atiya, pełniący obecnie funkcję dyrektora Dywizji Robotyki i Systemów Napędowych. Obszar Robotics & Discrete Automation wygenerowałby w przybliżeniu 4 mld USD obrotu w okresie dwunastu miesięcy do końca września 2018 roku.

Motion: tworzenie inteligentnych napędów przyszłości


Biznes ten ma zapewnić klientom kompleksową ofertę innowacyjnych elektrycznych silników, generatorów, napędów i usług serwisowych, a także zintegrowanych cyfrowych rozwiązań w zakresie układów napędowych. Biznes będzie graczem nr 1 na rynku globalnym, z największą obecnie bazą na rynku o wartości 80 mld USD, odnotowującą wzrost średnio o około 3 proc. rocznie. Biznesem pokieruje Morten Wierod, pełniący obecnie funkcję dyrektora zarządzającego jednostką biznesu Napędów. Z dniem 1 kwietnia 2019 roku zostanie on członkiem zarządu Grupy ABB. Obszar Motion wygenerowałby w przybliżeniu 6 mld USD obrotów w okresie dwunastu miesięcy do końca września 2018 roku.

Atrakcyjny profil finansowy


ABB zwiększy jakość handlową biznesów oraz poprawi zdolność działania na szybciej rozwijających się rynkach, kładąc nacisk na rozwiązania o wysokiej wartości dodanej, zmniejszając uzależnienie od dużych zamówień oraz zwiększając powtarzalne przychody osiągane za sprawą rozwiązań cyfrowych, oprogramowania i usług.

Plany inwestycyjne ABB znajdują odzwierciedlenie w nowych średnioterminowych ramach docelowych Grupy:

• 3–6 proc. rocznego porównywalnego wzrostu obrotów
• marża operacyjna EBITA na poziomie 13–16 proc.
• wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) na poziomie 15–20 proc.
• konwersja gotówki na zysk netto w wysokości około 100 proc., a także
• podstawowy wzrost zysków na akcję (EPS) powyżej wzrostu obrotów

ABB wygenerowałoby w przybliżeniu 29 mld USD obrotów w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających okres do końca września 2018 roku, z uwzględnieniem w tym okresie szacunkowego udziału przychodów z działalności GEIS, przejętej 30 czerwca 2018 roku oraz z wyłączeniem udziału Dywizji PG.

Alokacja kapitału

Priorytety ABB dotyczące zrównoważonej alokacji kapitału pozostają niezmienne, a mianowicie:

• finansowanie wzrostu organicznego, badań i rozwoju oraz nakładów inwestycyjnych w celu uzyskania atrakcyjnych zysków
• wzrost zrównoważonej dywidendy
• przejęcia tworzące wartość
• oddawanie dodatkowych środków pieniężnych akcjonariuszom

Po zakończeniu procesu zbycia udziałów w Dywizji PG, ABB zamierza szybko i skutecznie oddać akcjonariuszom 100 proc. wpływów pieniężnych netto oraz prowadzić politykę trwałego wzrostu dywidendy. Po zamknięciu transakcji ABB zamierza utrzymać poziom dywidendy na akcję, a także utrzymać rating kredytowy „A” w perspektywie długoterminowej.

Aktualizacja strategii


ABB zamierza zaktualizować strategię wraz z ogłoszeniem wyników za IV kwartał 2018 roku. W drodze aktualizacji strategii liderzy i zespoły zarządzające ABB z czterech obszarów biznesu przedstawią szczegółowe podsumowanie dotyczące poszczególnych rynków, strategii, jednostek i celów.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest technologicznym liderem w sieciach energetycznych, produktach elektryfikacji, automatyce przemysłowej, robotyce i systemach napędowych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 130-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji w oparciu o dwie fundamentalne korzyści: dostarczanie energii elektrycznej z dowolnego źródła do dowolnego punktu poboru oraz automatyzacja przemysłu od etapu pozyskania zasobów naturalnych po gotowe wyroby. Jako sponsor tytularny Formuły E, w której startują wyłącznie sportowe samochody elektryczne, ABB przesuwa granice elektromobilności, wpływając na zrównoważoną przyszłość. Grupa ABB zatrudnia około 147 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp