Solidny wzrost – wyniki finansowe ABB w IV kwartale i całym 2018 roku

Podsumowanie 2018 roku

- Obroty większe o 4%, silny wzrost w Dywizji Robotyki i Systemów Napędowych;

- Na koniec roku portfel zamówień był większy o 6%, stosunek zamówień otrzymanych do zamówień zrealizowanych: 1,03x;

- Oferta ABB Ability™ napędza wzrost we wszystkich dywizjach;

- Marża operacyjna EBITA na poziomie 10,9%;

- Wykazany zysk netto 2,17 mld USD, spadek o 2%;

- Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej: ok. 3 mld USD;

- Ogłoszenie zmian w ABB:

  • Portfolio skupione na branżach cyfrowych w wyniku sprzedaży Dywizji Produktów i Systemów Energetyki,
  • Uproszczenie struktury i modelu biznesowego,
  • Stworzenie czterech wiodących biznesów zgodnie z aktualnymi profilami klientów;

- Proces kupna biznesu GEIS zakończony 30 czerwca 2018 r.;

- Proponowana dywidenda w wysokości 0,80 CHF za akcję.

Podsumowanie IV kwartału 2018 roku

- Obroty +5%;

- Marża operacyjna EBITA: 7,9%;

- Solidny przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej: ok. 1,9 mld USD;

- Z dniem 1 czerwca 2019 roku Sylvia Hill ma zastąpić Jeana-Christophe’a Deslarzesa na stanowisku dyrektora ds. HR.

17 grudnia 2018 r. ABB ogłosiła sprzedaż Dywizji Produktów i Systemów Energetyki. W związku z tym wyniki tej dywizji są przedstawiane jako wyniki działalności zaniechanej. Wyniki ABB dla wszystkich okresów zostały odpowiednio skorygowane.

– W 2018 roku wróciliśmy na ścieżkę wzrostu oraz odnotowywaliśmy solidny wzrost zamówień i przychodów. Osiągnęliśmy znakomitą dynamikę dzięki naszej wiodącej ofercie w dziedzinie robotyki i systemów napędowych oraz odzyskiwaliśmy pozycję w branżach przetwórczych dzięki biznesowi automatyki przemysłowej oraz rozwiązaniom cyfrowym ABB Ability™. W dalszym ciągu będziemy starali się wprowadzać usprawnienia operacyjne zarówno w Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji, jak i w całej organizacji – powiedział Ulrich Spisshofer, prezes zarządu Grupy ABB.

– Pod koniec 2018 roku przystąpiliśmy do budowy „nowej ABB” jako pioniera i lidera technologicznego w branżach cyfrowych – dodał Spiesshofer. – Ogłosiliśmy działania mające na celu uproszczenie i fundamentalną zmianę naszego modelu biznesowego. Nasza wiara w przyszłość ABB znajduje odzwierciedlenie w planach dziesiątego z rzędu podwyższenia dywidendy do 0,80 CHF.

Wyniki Grupy za cały rok 2018

Zmiana

Zmiana

(w mln USD – jeśli nie podano inaczej)

IV kw. 2018

IV kw. 2017

Zmienione

USD

Dane porównywalne

Cały 2018

Cały 2017

Zmienione

USD

Dane porównywalne

Zamówienia

6,985

6,328

+10%

+7%

28,590

25,034

+14%

+8%

Obroty

7,395

6,804

+9%

+5%

27,662

25,196

+10%

+4%

Dochody z operacji

275

324

-15%

2,226

2,230

0%

Zysk operacyjny EBITA

584

664

-12%

-10%

3,005

2,817

+7%

+5%

…jako % obrotów operacyjnych

7.9%

9.7%

-1.8 pkt.

10.9%

11.2%

-0.3pkt.

Dochód z działalności kontynuowanej, po opodatkowaniu

210

214

-2%

1,575

1,519

4%

Dochód netto przypisany do ABB

317

393

-19%

2,173

2,213

-2%

Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)

0.15

0.18

-19%

1.02

1.04

-2%

Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)

0.30

0.33

-9%

-6%

1.33

1.25

+7%

+8%

Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej

1,867

1,869

0%

2,924

3,799

-23%

W 2018 roku ABB zanotowała solidne wyniki w zamówieniach i obrotach. Oferta cyfrowych rozwiązań ABB Ability™ nadal przyczyniała się do utrzymania czołowej pozycji Grupy na rynku. Zamówienia ogółem były większe o 8% (14% w USD), do czego istotnie przyczyniły się bardzo dobre wyniki Dywizji Robotyki i Systemów Napędowych oraz Automatyki Przemysłowej, a także stabilna sytuacja w Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji. We wszystkich regionach odnotowano podobne trendy wzrostowe. Zamówienia podstawowe (klasyfikowane jako zamówienia poniżej 15 mln USD) wzrosły o 6% (14% w USD) w 2018 roku. W przypadku dużych zamówień wzrost wyniósł aż 45% (20% w USD), ale w stosunku do relatywnie niskiej podstawy. Zamówienia te stanowiły 7% wszystkich zamówień (w porównaniu do 6% rok wcześniej). Zamówienia w serwisie były 7% wyższe (12% w USD) i stanowią obecnie 19% wszystkich zamówień.

Obroty wzrosły o 4% (10% w USD) i wyniosły 27,66 mld USD. Obroty wzrosły we wszystkich dywizjach, a szczególnie w Dywizji Robotyki i Systemów Napędowych. Istotny wkład miały także dywizje Produktów i Systemów Elektryfikacji oraz Automatyki Przemysłowej. Obroty w serwisie wzrosły o 7% (11% w USD), do poziomu 19% łącznych obrotów Grupy. Stosunek wartości zamówień otrzymanych do zrealizowanych wyniósł 1,03x w 2018 roku, w porównaniu do 0,99x rok wcześniej.

ABB kontynuuje przesuwanie środka ciężkości, obniżając ryzyko dla portfolio oraz poprawiając perspektywy wzrostu organicznego. Wycofywanie się z aktywności w obszarze EPC (projektowanie, zaopatrzenie i budownictwo) postępuje wraz z przeniesieniem biznesu stacji elektroenergetycznych AC do Linxon – nowego joint venture powołanego wspólnie z SNC Lavalin. ABB stara się wywiązywać z pozostałych kontraktów w segmencie EPC, które wpłynęły na wyniki ogłaszane w ciągu omawianego okresu i dotyczyły kluczowej działalności biznesowej. Wyniki te ujęte są jako Korporacyjne oraz inne. Firma zwiększyła konkurencyjność Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji poprzez nabycie GE Industrial Solutions („GEIS”) 30 czerwca 2018 r. Trwają działania w zakresie integracji. Wyniki GEIS za drugą połowę 2018 roku były zgodne z oczekiwaniami kierownictwa.

17 grudnia 2018 roku ABB zapowiedziała podjęcie fundamentalnych działań w zakresie uproszczenia struktury oraz budowania pozycji lidera w branżach cyfrowych. Działania Grupy obejmują sprzedaż Dywizji Produktów i Systemów Energetyki. W związku z zapowiedzianą sprzedażą wyniki tej dywizji są obecnie przedstawiane jako wyniki działalności zaniechanej.

Zysk operacyjny EBITA w 2018 roku wyniósł 3 mld USD, co stanowi wzrost o 7% w USD (5% w walutach lokalnych). Marża zysku operacyjnego EBITA wyniosła 10,9%.

Zysk netto wyniósł 2,17 mld USD i był o 2% niższy w porównaniu z 2017 rokiem. Podstawowy zysk na akcję (EPS) był o 2% niższy i wniósł 1,02 USD. Zysk operacyjny na jedną akcjęwyniósł 1,33 USD i był o 8% wyższy przy założeniu stałych kursów walutowych.

Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej za cały rok wyniosły 2,92 mld USD i był o 23% mniejszy rok do roku. Kapitał obrotowy netto rzędu 2,58 mld USD stanowił 9% obrotów na koniec 2018 r. (w porównaniu z 10% na koniec poprzedniego roku). Nakłady inwestycyjne w Grupie wyniosły 772 mln USD w ciągu roku i były na tym samym poziomie co w 2017 r. Skorygowane wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,02 mld USD i były o 31% niższe od wartości odnotowanej rok wcześniej.

Wyniki w IV kwartale 2018 r.

W przypadku większości segmentów, w których działają kluczowi klienci ABB, popyt utrzymywał się na jednolitym poziomie:

- ABB odnotowała stabilny popyt ze strony przemysłu przetwórczego, w tym ropy i gazu, wydobywczego oraz celulozowo-papierniczego, gdzie klienci nadal inwestują w automatykę i rozwiązania cyfrowe.

- Popyt w poszczególnych gałęziach przemysłu utrzymywał się na solidnym poziomie, z kontynuacją wzrostu w sektorze żywności i napojów. Na uwagę zasługuje duży popyt ze strony branży motoryzacyjnej, gdzie klienci poszukują rozwiązań z zakresu robotyki dla linii montażowych zarówno samochodów z silnikami spalinowymi, jak i samochodów elektrycznych. Z nadwyżką zrównoważył on ograniczenie inwestycji klientów z branży elektroniki powszechnego użytku.

- Popyt w obszarze transportu i infrastruktury utrzymywał się na dobrym poziomie. Stabilny popyt w sektorze budowlanym. Trwa rozbudowa centrów przetwarzania danych, a zapotrzebowanie klientów koncentruje się na rozwiązaniach łączących automatykę i dystrybucję. ABB w dalszym ciągu obsługuje klientów z sektora specjalistycznych jednostek morskich i kolejnictwa.

Wyniki w IV kwartale wg. dywizji

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku obszar zarządzania niektórymi biznesami EPC (usługi inżynieryjne, dostawa i budowa), które do tej pory wchodziły w skład segmentu operacyjnego Dywizji Produktów i Systemów Energetyki, Automatyki Przemysłowej oraz Robotyki i Systemów Napędowych, został przetransferowany do nowo utworzonego biznesu, nie związanego z podstawową działalnością firmy. Biznes ten został ujęty w kategorii Corporate and Other (Korporacyjne oraz inne). Status Dywizji PG zmienił się z „działalności kontynuowanej” na „działalność zaniechaną”. Podawane wcześniej wyniki zostały ujęte na nowo zgodnie z tymi zmianami.

(w mln USD – jeśli nie podano inaczej)

Zamówienia

Zmiana

Zamówienia podstawowe

Zmiana

Obroty

Zmiana

% zysku op. EBITA

Zmiana

USD

Dane porównywalne

USD

Dane porównywalne

USD

Dane porównywalne

Produkty i Systemy Elektryfikacji

3,139

+23%

+2%

3,032

+27%

+3%

3,320

+23%

+3%

11.7%

-3.0 pkt.

Automatyka Przemysłowa

1,866

+4%

+8%

1,639

+0%

+4%

1,938

-4%

+0%

12.9%

-2.0 pkt.

Robotyka i Systemy Napędowe

2,175

+7%

+11%

1,872

+2%

+6%

2,341

+7%

+11%

15.0%

+1.2 pkt.

Korporacyjne oraz inne

(195)

11

(204)

Grupa ABB

6,985

+10%

+7%

6,554

+11%

+5%

7,395

+9%

+5%

7.9%

-1.8 pkt.

Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji (EP)

Zamówienia ogółem wzrosły o 2% (23% w USD), a zamówienia podstawowe o 3% (27% w USD). Efekt dużego popytu na produkty został zniwelowany przez mniejsze zamówienia na systemy. Obroty wzrosły o 3% (23% w USD), co wynika przede wszystkim ze wzrostu w biznesach o krótkim cyklu. Marża zysku operacyjnego EBITA spadła o 300 pkt. bazowych rok do roku i wyniosła 11,7%. Integracja GEIS obniżyła marże o 210 pkt. bazowych zgodnie z przewidywaniami. Wyłączywszy GEIS, negatywny wpływ na marże operacyjne miały dodatkowe obciążenia (odpowiedzialne za ok. 90 pkt. bazowych). Efekt nie został zrównoważony przez wzrost wolumenu, odpowiednią politykę cenową oraz kontrolę kosztów w IV kwartale.

Automatyka Przemysłowa (IA)

W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej zamówienia ogółem wzrosły o 8% (4% w USD), a zamówienia podstawowe były większe o 4% (stabilne w USD). Duża aktywność w zakresie zamówień na specjalistyczne jednostki morskie oraz w branżach przetwórczych, włączając w to przemysł wydobywczy oraz celulozowo-papierniczy. Obroty na stabilnym poziomie (-4% w USD). Marża zysku operacyjnego EBITA na poziomie 12,9%.

Robotyka i Systemy Napędowe (RM)

Dalsza, duża dynamika w zamówieniach, które wzrosły o 11% (7% w USD), przy wzroście zamówień podstawowych o 6% (2% w USD). Wzrost zamówień odnotowano we wszystkich regionach, na co pozytywny wpływ miały duże zamówienia od klientów z branży motoryzacyjnej i kolejowej, a także popyt ze strony branż przetwórczych. Obroty wzrosły o 11% (7% w USD). Marża zysku operacyjnego EBITA wyniosła 15,0%, co oznacza wzrost o 120 pkt. bazowych rok do roku.

Perspektywy krótko i długoterminowe

Oznaki makroekonomiczne w Europie są zróżnicowane, w Stanach Zjednoczonych wykazują pozytywny trend, spodziewany jest także dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek rośnie, pozostaje jednak pod wpływem geopolitycznych napięć w różnych częściach świata. Ceny ropy i efekty różnic kursowych będą nadal wpływać na wyniki firmy.

Biznesy ABB są liderami lub wiceliderami na atrakcyjnych rynkach. Spodziewany wzrost na nowych rynkach dla biznesów Electrification, Industrial Automation, Motion oraz Robotics and Discrete Automation w perspektywie długoterminowej to 3,5-4% rocznie.

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp